Tímabundinn innflutningur

Hægt er að sækja um heimild til tímabundins innflutnings án þess að þurfa að greiða aðflutningsgjöld ef um eftirtaldar vörur er að ræða:

 1. Vörur til sýningar, s.s. á viðskipta- eða iðnsýningum, þar með talið sýningarbásar og skreytingar.
 2. Tæki og annar búnaður, prentað efni, ritföng og því um líkt til notkunar á ráðstefnum, fundum eða til hátíðahalda. Ákvæði þetta tekur m.a. til: tölva og tækjabúnaðar, búnaðar sem ætlaður er til þess að tryggja öryggi þátttakenda, prentaðs efnis, dúka og borðbúnaðar sem til dæmis ber merki viðkomandi fyrirtækis, vara að óverulegu verðmæti sem ætlaðar eru sem viðurkenningar til þátttakenda.
 3. Keppnisbúnað íþróttamanna, sem koma hingað til lands til æfinga eða keppni, s.s. ökutækja og varahluta í þau, íþróttabúninga og því um líkt.
 4. Hljóðfæri, leikmuni og annan búnað listamanna, sem koma hingað til lands til þátttöku í hljómleikum eða listsýningum.
 5. Tæki og annan búnað vísindamanna sem koma hingað til lands vegna rannsókna.
 6. Búnað kvikmyndagerðar- og fjölmiðlamanna, sem koma hingað til lands til kvikmyndagerðar eða efnisöflunar.
 7. Björgunartæki og -búnað aðila sem koma hingað til lands til björgunarstarfa.
 8. Atvinnutæki og annan búnað verktaka sem koma hingað til lands til að vinna tiltekið verk. Vörusvið þessa töluliðar er sama vörusvið og gildir um verktaka samkvæmt auglýsingu númer 25/1970, um aðild Íslands að tollasamningi varðandi innflutning um stundarsakir á atvinnutækjum.
 9. Vélar, tæki og önnur áhöld sem flutt eru til landsins til reynslu um stuttan tíma.
 10. Vörur sem fluttar eru til landsins til viðgerðar eða annarrar aðvinnslu, þar með talið aðvinnslu til þess að forða þeim frá rýrnun eða öðrum skemmdum.
 11. Vörur sem A.T.A. ábyrgðarskjal tekur til, sbr. auglýsingu númer 24/1970, um aðild Íslands að tollasamningi varðandi hlunnindi vegna innflutnings á vörum til kynningar eða notkunar á sýningum, vörusýningum, fundum og við svipuð tækifæri og auglýsingu númer 25/1970, um aðild Íslands að tollasamningi varðandi innflutning um stundarsakir á atvinnutækjum.

Hvernig er sótt um?

Sótt er um heimild til tímabundins innflutnings til Tollstjóra. Umsóknin er rituð á aðflutningsskýrslu, eyðublað E1, með viðeigandi undanþágutilvísun í reit 14 á skýrslunni.

Leggja þarf fram fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda með beiðni um heimild til tímabundins innflutnings nema þú njótir greiðslufrests á aðflutningsgjöldum.

Eftirfarandi tryggingar teljast fullnægjandi:

 • A.T.A. ábyrgðarskjal.
 • Fjártrygging, eða skilyrðislaus ábyrgð viðskiptabanka, sparisjóðs eða vátryggingafélags.

Hægt er að óska eftir því að Tollstjóri falli frá kröfu um framlagningu tryggingar.

Hægt er að óska eftir því að Tollstjóri framlengi heimild til tímabundins innflutnings en þó aldrei í lengri tíma en til tólf mánaða nema sérstakar ástæður mæli með því.

Þegar kemur að því að flytja vöruna út á ný er mikilvægt að fá staðfestingu Tollstjóra um endurútflutninginn. Sé endurútflutningur vöru ekki staðfestur af Tollstjóra verða aðflutningsgjöld lögð á vöruna.

Ef verið er að flytja inn bifreið eða bifhjól tímabundið á eigin vegum (ekki í atvinnuskyni) þá gilda hins vegar aðrar reglur:

Tímabundinn innflutningur ökutækja með erlend skráningarmerki

Í ákveðnum tilvikum er mögulegt að flytja ökutæki með erlend skráningarmerki til Íslands án þess að greiða aðflutningsgjöld að fullu. Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum geta innflytjendur ýmist fengið að greiða lækkuð aðflutningsgjöld eða fengið þau felld niður að fullu. Eftirfarandi eru þau tilvik þar sem mögulegt er að flytja ökutæki með erlend skráningarmerki til Íslands án þess að greiða aðflutningsgjöld að fullu.

Innflytjendur þurfa í öllum tilvikum að fylla út sérstaka yfirlýsingu á þar til gerðu eyðublaði (E-9) varðandi innflutninginn og gera þar grein fyrir atriðum, sem eyðublaðið gefur tilefni til. Með skilum eyðublaðsins til Tollstjóra lýsir innflytjandi því yfir að hann hafi kynnt sér og uppfylli skilyrði fyrir ofangreindum tollfríðindum.

Tollstjóri getur farið fram á að innflytjendur leggi fram sérstök skilríki til staðfestingar á atriðum sem máli skipta, í samræmi við m.a. 54. og 66. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og reglugerðir nr. 830/2011 og 267/1993. Má nefna til dæmis skráningarskírteini ökutækis, ökuskírteini, skilríki um að viðkomandi hafi lögleg umráð ökutækis (til dæmis bílaleigusamning), vátryggingarskírteini, vottorð um búsetu erlendis og eftir atvikum farmbréf og flutningsreikning (skjölin fást á skrifstofu skipafélags ef ökutæki er flutt til landsins með vöruflutningaskipi).

Ökutæki sem eru skráð í eftirtöldum ríkjum teljast hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu við komu til landsins:

Andorra (AND), Austurríki (A), Belgía (B), Danmörk (ásamt Færeyjum) (DK), Eistland (EST), Finnland (FIN), Frakkland (ásamt Mónakó) (F), Grikkland (GR), Holland (NL), Írland (IRL), Ítalía (ásamt San Marínó og Páfagarði) (I), Króatía (HR), Kýpur (CY), Lettland (LV), Litháen (LT), Lúxemborg (L), Malta (M), Noregur (N), Portúgal (P), Pólland (PL), Slóvakía (SK), Slóvenía (SLO), Stóra-Bretland og Norður-Írland (ásamt Ermarsundseyjum, Mön og Gíbraltar) (GB), Sviss (ásamt Liechtenstein) (CH), Svíþjóð (S), Tékkland (CZ), Ungverjaland (H) og Þýskaland (D)

Ef framangreint á ekki við, þarf innflytjandi annaðhvort að leggja fram alþjóðlegt vátryggingarkort („grænt kort") eða önnur skilríki um gilda ábyrgðartryggingu vegna notkunar ökutækis á Íslandi.

Hópferðabifreiðar

Samkvæmt c-lið 4. tl. 1. mgr. 7. gr. tollalaga nr. 88/2005 og 20. gr. reglugerðar um ýmis tollfríðindi nr. 630/2008 er ferðaskrifstofum og öðrum sem hafa atvinnu af skipulagningu hópferðalaga um landið, heimilt að flytja inn tímabundið og án greiðslu aðflutningsgjalda hópferðabifreið, skráða erlendis, til nota vegna ferðar tiltekins hóps ferðamanna sem búsettir eru erlendis, enda verði hún flutt úr landi á ný við brottför viðkomandi ferðamannahóps.

Með hópferðabifreið í ofangreindum skilningi er átt við ökutæki sem skráð er fyrir fleiri en 10 manns, þá a.m.k. 9 farþega auk ökumanns.

Ökutæki einstaklinga

Þeim sem dvelja hér á landi í ár eða skemmri tíma vegna atvinnu, náms eða ferðalaga er heimilt að flytja inn bifreið, skráða erlendis, án greiðslu aðflutningsgjalda, skv. a-lið 4. tl. 1. mgr. 7. gr. tollalaga nr. 88/2005 og 18. gr. reglugerðar um ýmis tollfríðindi nr. 630/2008. Bifreiðina má einnig, að uppfylltum skilyrðum til tollfrelsis, kaupa nýja og óskráða hér á landi. Skilyrðin fyrir tollfrjálsum tímabundnum innflutningi ökutækja einstaklinga eru eftirfarandi:

1. Innflytjandi sé með eða hafi verið með fasta búsetu erlendis.

2. Bifreiðin sé ætluð til persónulegra nota innflytjanda og fjölskyldumeðlima hans og annarra sem eru með honum í för og eru búsettir erlendis. Bifreið sem grein þessi tekur til er óheimilt að nota til fólks- eða vöruflutninga í atvinnuskyni.

3. Bifreiðin sé flutt til landsins innan eins mánaðar frá komu viðkomandi til tímabundinnar dvalar.

4. Bifreiðin verði flutt úr landi við lok dvalar viðkomandi í landinu, en þó eigi síðar en innan eins árs frá komu innflytjanda til landsins. Ekki skal hafa áhrif í þessu sambandi þó viðkomandi fari um stundarsakir af landi brott, t.d. í leyfi frá vinnu eða námi, enda vari slík fjarvera eigi lengur en í 6 vikur á 12 mánaða tímabili.

Ferðamönnum er jafnframt heimilt að flytja inn með sömu skilyrðum og að ofan greinir önnur ökutæki en bifreiðar, s.s. bifhjól, fellihýsi, hjólhýsi og tjaldvagna, sbr. d-lið 4. tl. 1. mgr. 7. gr. tollalaga nr. 88/2005 og 20. gr. reglugerðar um ýmis tollfríðindi nr. 630/2008.

Tollstjóri getur áskilið að innflytjandi bifreiðar samkvæmt þessari grein sýni fram á það með skjalfestum hætti að hann hyggist dvelja tímabundið í landinu eigi lengur en eitt ár, t.d. með því að framvísa tímabundnum starfssamningi eða tímabundnum leigusamningi um íbúðarhúsnæði, eftir því sem við getur átt.

Ef innflytjandi dvelur lengur en 12 mánuði, eða tekur upp fasta búsetu á Íslandi, fellur þessi undanþága sjálfkrafa niður og greiða ber gjöld af ökutækinu eða senda það úr landi.

Samkvæmt f-lið 4. tl. 1. mgr. 7. gr. tollalaga nr. 88/2005 gildir ofangreind undanþága, með sömu skilyrðum, einnig um fólksbifreiðar leigðum út af bílaleigum, skráðum í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum, sem innflytjandi nýtir hér á landi tímabundið í eigin þágu enda vari dvöl bifreiðarinnar hér á landi ekki lengur en 42 daga í hvert sinn en aldrei lengur en 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili. Hver sá sem nýtir sér heimild til tímabundins innflutnings samkvæmt þessum lið getur aldrei nýtt heimildina lengur en 42 daga á ári hverju.

Fyrirtækjabílar

Undanþága frá greiðslu aðflutningsgjalda í tilvikum ferðamanna gildir einnig um bifreiðar sem skráðar eru erlendis og vinnuveitandi með staðfestu í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum sér starfsmanni sínum fyrir, enda sé bifreiðin nauðsynleg til þess að starfsmaðurinn geti sinnt starfsskyldum sínum. Það er jafnframt skilyrði að notkun bifreiðarinnar hér á landi sé tímabundin og ekki meiri en notkun hennar erlendis. Notkun telst tímabundin ef hún er ekki lengri en samtals 183 dagar á sérhverju 12 mánaða tímabili. Notkun telst meiri hér á landi en erlendis ef hún er notuð meira hér á landi en erlendis í kílómetrum talið á 12 mánaða tímabili, sbr, e-lið 4. tl. 1. mgr. 7. gr. tollalaga nr. 88/2005.

Eldsneyti og varahlutir

Innflytjendur ofangreindra ökutækja sem uppfylla skilyrði fyrir tímabundnum innflutningi er ennfremur heimilt að flytja inn tollfrjálst eldsneyti sem rúmast í innbyggðum eldsneytisgeymum ökutækisins, þó að hámarki 200 lítrum, auk varahlutum í ökutækið ef það skyldi eða verða fyrir tjóni, sbr. 5. tl. 1. mgr. 7. gr. tollalaga og 22. gr. reglugerðar um ýmis tollfríðindi.

Ökutæki til nota í atvinnuskyni

Fyrir ökutæki til nota í atvinnuskyni, m.a. bifreiðar til fólks- og vöruflutninga og ökutæki til sérstakra nota, ber að reikna aðflutningsgjöld á grundvelli leiguverðs, sbr. 6. tl. 1. mgr. 7. gr. tollalaga og 28. gr. reglugerðar um ýmis tollfríðindi. Liggi leiguverð tækis ekki fyrir skal reikna aðflutningsgjöld af áætlaðri leigu sem ákvörðuð skal sem 1/60 hluti tollverðs eins og það er ákveðið skv. V. kafla tollalaga, sbr. VII. kafla reglugerðar um vörslu og tollmeðferð vöru, fyrir hvern byrjaðan mánuð frá lokum hins fyrsta mánaðar frá komudegi þess til landsins.

Reynist notkunartíminn annar skal gera upp aðflutningsgjöld við brottför bifreiðarinnar frá landinu. Gera þarf aðflutningsskýrslu til bráðabirgða og leggja fram tryggingu við innflutning hópbifreiðarinnar til landsins en við útflutning bifreiðarinnar þarf að skila inn bæði útflutningsskýrslu og eyðublaði E-14, „Beiðni um skoðun á vöru sem senda á til útlanda.“ Trygging fyrir greiðslu aðflutningsgjalda getur verið í formi ATA Carnet ábyrgðarskjals eða fjártryggingar.

Samkvæmt 23. gr. reglugerðar um ýmis tollfríðindi þá er greiðsla aðflutningsgjalda að hluta háð því skilyrði að ökutæki verði notað hér á landi að hámarki í 12 mánuði. Ákveði innflytjandi að nota ökutækið hér á landi lengur en í eitt ár skal hann þá þegar gefa sig fram við tollstjóra. Skal þá uppgjör aðflutningsgjalda eiga sér stað. Greidd aðflutningsgjöld skv. 6. tl. 7. gr. tollalaga skulu koma til frádráttar álögðum aðflutningsgjöldum.

 

Kæruheimild

Hægt er að kæra ákvörðun Tollstjóra um veitingu heimildar til tímabundins innflutnings.

Kæran þarf að uppfylla eftirtalin skilyrði:

 • vera skrifleg og
 • studd nauðsynlegum rökum og gögnum
 • berast Tollstjóra innan 60 daga frá tollafgreiðsludegi eða
 • berast Tollstjóra innan 60 daga frá því heimild til tímabundins innflutnings var hafnað

Úrskurð Tollstjóra er hægt að kæra til fjármálaráðuneytis innan 60 daga frá dagsetningu eða póstlagningu úrskurðar og skal hann vera skriflegur og studdur nauðsynlegum gögnum. 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum