Rekompensata obniżonych dochodów

Rekompensata obniżonych dochodów jest przeznaczona dla przedsiębiorców, których dochody spadły w wyniku pandemii koronawirusa. Jest ona regulowana ustawą o rekompensacie obniżonych dochodów. Jej celem jest utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne oraz prawne prowadzące działalność gospodarczą lub samodzielną działalność, które rozpoczęły ją przed 1 kwietnia 2020 i których dochody w wyniku pandemii koronawirusa spadły o co najmniej 40%, mają prawo do rekompensaty obniżonych dochodów ze skarbu państwa w przypadku spełnienia określonych warunków.

Urzędy oraz przedsiębiorstwa będące współwłasnością gmin lub których większość udziałów należy do skarbu państwa nie mogą ubiegać się o rekompensatę obniżonych dochodów.

Wniosek o rekompensatę nie jest jeszcze gotowy. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana, gdy będzie możliwe składanie wniosków, a te muszą wpłynąć nie później niż 1 maja 2021 r.

Upplýsingar á íslensku

Information in english

 

Podstawowe kryteria

1. Wnioskujący musi mieć nieograniczony obowiązek podatkowy na Islandii

Przez nieograniczony obowiązek podatkowy rozumie się, że dana osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego ze wszystkich swoich dochodów w Islandii, niezależnie od ich źródła. Dokładniejsze informacje o nieograniczonym obowiązku podatkowym znajdują się na stronie internetowej urzędu podatkowego, dla osób fizycznych i dla osób prawnych.

Ten warunek oznacza, że podmioty zwolnione z podatku, np. towarzystwa sportowe, hospicyjne itp., nie mają prawa do rekompensaty obniżonych dochodów.

2. Działalność gospodarcza lub samodzielna działalność

Tylko podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub samodzielną działalność mogą ubiegać się o rekompensatę obniżonych dochodów. Przez to rozumiana jest działalność podmiotów, które płacą wynagrodzenia zgodnie z przepisami o zaliczkach na podatek dochodowy i są wpisane na listę pracodawców oraz listę płatników VAT (jeśli dotyczy). Dokładniejsze informacje na temat listy pracodawców i listy płatników VAT znajdują się na stronie internetowej urzędu podatkowego – Skatturinn.

Dokładniejsze informacje o rekompensacie obniżonych dochodów

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria, ma prawo do rekompensaty obniżonych dochodów na podstawie przedłożonego wniosku.

40% spadek dochodów związany z pandemią koronawirusa

Warunkiem jest, żeby dochód przedsiębiorcy w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2020 był o co najmniej 40% niższy niż średni dochód z działalności w ciągu 7 miesięcy w roku obrotowym 2019 oraz żeby spadek dochodów był związany z pandemią koronawirusa lub działaniami zapobiegawczymi władz.

Jeśli wnioskujący otrzymał rekompensatę zamknięcia spowodowaną zamknięciem działalności w okresie od kwietnia do października 2020, dozwala się ją odliczyć od dochodu z działalności przed obliczeniem spadku dochodów, do wysokości zaksięgowania.

Jeśli wnioskujący otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie wypowiedzenia w terminie od kwietnia do października 2020 r., kwota ta jest odliczana od kosztów działalności przy obliczaniu rekompensaty obniżenia dochodów.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznany w okresie od kwietnia do października 2020 r. również odlicza się od kosztów działalności.

Jeśli wnioskujący rozpoczął działalność po 1 kwietnia 2019, należy porównać dochody z pierwszymi pełnymi siedmioma miesiącami działalności. Jeśli działalność była prowadzona przez mniej niż siedem miesięcy do marca 2020, należy przeliczyć dochód na 214-dniowy dochód referencyjny.

Brak niedopłat urzędowych należności i złożenie dokumentów

Warunkiem jest, by przedsiębiorca nie zalegał z urzędowymi opłatami, podatkami i grzywnami, których termin płatności minął w 2019 roku. Za niedopłatę uznaje się opłaty i podatki, które miały być zapłacone do końca 2019 roku, nie zostały uiszczone z końcem roku, nawet jeśli utworzony został harmonogram rozłożenia płatności lub umowa o odroczeniu płatności.

Ponadto obowiązkiem jest, by przedsiębiorca składał zeznania podatkowe oraz inne raporty i dokumenty w wyznaczonym terminie w okresie trzech lat przed wpłynięciem wniosku o rekompensatę obniżonych dochodów lub od momentu rozpoczęcia działalności, jak również roczne sprawozdania finansowe (jeśli dotyczy) i przekazał informacje o rzeczywistych właścicielach spółki. Naliczone podatki i opłaty nie mogą więc być oparte na oszacowaniach. Dotyczy to również zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT za rok 2020.

Ten warunek oznacza, że wnioskujący musiał składać wszystko, czego prawo od niego wymaga, przez 3 lata przed złożeniem wniosku. Oznacza to m.in., że osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność musiały złożyć zeznania podatkowe w latach 2018, 2019 i 2020, chyba że działalność trwała krócej.

Brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

Warunkiem jest, by przedsiębiorca nie znajdował się w trakcie procesu likwidacji oraz by jego majątek nie był objęty postępowaniem upadłościowym.

Wysokość rekompensaty obniżenia dochodów

Kwota rekompensaty powinna stanowić równowartość kosztów działalności wnioskującego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2020, jednak nie powinna przekraczać obliczonego spadku dochodów. Do kosztów działalności wlicza się obliczone wynagrodzenie (reiknað endurgjald) osoby/osób prowadzących działalność.

Zamiast wliczać obliczone wynagrodzenie od kwietnia do października 2020 do kosztów działalności, zezwala się na przyjęcie 7/12 z obliczonego wynagrodzenia zgodnie z zeznaniem podatkowym 2020 za działalność w roku 2019.

Maksymalna wysokość rekompensaty obniżenia dochodów:

Jeśli spadek dochodów wyniósł 40–70%, maksymalna kwota rekompensaty wynosi 400 000 kr. za każde stanowisko na miesiąc, jednak nigdy więcej niż 2 miliony kr. na miesiąc.

Jeśli spadek dochodów mieści się w przedziale 70–100%, maksimum wynosi 500 000 kr. na każde stanowisko na miesiąc, jednak nigdy więcej niż 2,5 miliona koron na miesiąc.

Otrzymaną rekompensatę zamknięcia odlicza się od rekompensaty obniżenia dochodów.

Rekompensata obniżenia dochodów zalicza się do opodatkowanego dochodu przedsiębiorcy.

Pracownik

Za pracownika uważa się osobę, która otrzymuje wynagrodzenie za pracę wykonywaną na odpowiedzialność pracodawcy lub osobę, która wylicza sobie wynagrodzenie za pracę we własnej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności, w tym działalności prowadzonej w ramach spółki lub w formie osoby prawnej, np. w spółkach z o.o. W tym rozumieniu za pracowników uznaje się również małżonka lub dzieci przedsiębiorcy, jeśli wykonują pracę w działalności.

Koszty działalności

Przy określaniu wysokości rekompensaty obniżenia dochodów bierze się pod uwagę koszty działalności w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2020 r. Zezwala się jednak na odchylenia dotyczące obliczonego wynagrodzenia, tak jak opisano powyżej w rozdziale Wysokość rekompensaty obniżenia dochodów.

Koszty działalności są w tym kontekście rozumiane zgodnie z ogólną definicją tego, co można do nich zaliczać, z wyłączeniem umorzeń i amortyzacji majątku.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do kosztów działalności zalicza się: opłaty poniesione w ciągu roku w celu uzyskania dochodu, zapewnienia go i utrzymania, w tym składki na uzyskanie uprawnień emerytalnych pracowników w funduszach emerytalno-rentowych, działających na podstawie ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu uprawnień emerytalnych oraz działalności funduszy emerytalno-rentowych, odsetki od długów, odpisy, spadki kursu, amortyzację i umorzenie majątku, zgodnie z dokładniejszymi ustaleniami tej ustawy, i kwoty przeznaczone na ubezpieczenie i konserwację majątku, który ma przynosić dochód w działalności.

Do kosztów działalności wlicza się ponadto wynagrodzenie, które należy sobie wyliczać za wszelką pracę, działalność lub usługi, które należy zaliczać do dochodu zgodnie z art. 7A sekcja 1 ust. 2. [JJ1] Nie ma znaczenia, czy wynagrodzenie zostało wypłacone. Jeśli zostało wypłacone, nie ma również znaczenia, czy zostało wypłacone w gotówce, przelane na prywatne konto, zapłacone w formie usług, korzyści lub wymiany pracy.

Dokładniejsze informacje o kosztach działalności (opłatach) przedsiębiorcy można znaleźć w instrukcjach do zeznania podatkowego z działalności gospodarczej na stronie urzędu podatkowego (str. 16-21).

Inne uwagi

Nowa działalność
Zgodnie z przepisami przejściowymi w ustawie o rekompensacie obniżenia dochodów przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 może otrzymać rekompensatę za miesiące wrzesień i październik 2020. Odnośnie do spadku dochodów, kosztów działalności i wyliczenia rekompensaty obowiązują te same przepisy, co dotyczące ogólnych rekompensat obniżenia dochodów.

Jeśli składa się wniosek o rekompensatę obniżenia dochodów zgodnie z powyższym przepisem przejściowym, należy wysłać pismo do urzędu podatkowego. Nie można w tym wypadku skorzystać z elektronicznego formularza.

Powiązane podmioty
Łączna wysokość rekompensaty obniżenia dochodów dla powiązanych podmiotów może wynosić maksymalnie 120 milionów koron, wliczając w to rekompensaty zamknięcia działalności oraz wsparcie na podstawie ustawy o bonie turystycznym nr 54/2020 .

Publikacja informacji
Urząd podatkowy jest zobowiązany podawać do publicznej wiadomości informacje o osobach prawnych, które otrzymały rekompensatę obniżenia dochodów. Należy upublicznić informacje o wszystkich beneficjentach oraz o wysokości dofinansowań, jeśli przekroczą równowartość 100 tysięcy euro.

Wniosek

Wnioski o rekompensatę obniżenia dochodów składa się elektronicznie przez stronę skattur.is. Jeśli wnioskuje spółka (osoba prawna), prokurent loguje się na swoją zakładkę z usługami i następnie na strefę spółki. Osoba prowadzącą samodzielną działalność loguje się do wniosku przez swoją własną zakładkę z usługami.

Wniosek o rekompensatę obniżenia dochodów nie jest jeszcze gotowy. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana, gdy będzie możliwe składanie wniosków, a te muszą wpłynąć nie później niż 1 maja 2021 r.

Urząd podatkowy powinien rozpatrzyć wniosek przed upływem dwóch miesięcy po otrzymaniu kompletnego podania.

Przedsiębiorca winien potwierdzić przy składaniu wniosku, że spełnia kryteria otrzymania rekompensaty obniżenia dochodów; że informacje, które przekazuje i które leżą u podstaw ustalenia wysokości kwoty, tj. o kosztach działalności, dochodach oraz liczbie pracowników są prawidłowe oraz że zdaje sobie sprawę, że podanie błędnych lub niedostatecznych informacji podlega naliczeniu dopłaty, kar pieniężnych lub karze pozbawienia wolności.

Do rozpatrzenia wniosku lub ponownego rozpatrzenia decyzji urząd podatkowy może wymagać, by przedsiębiorca wykazał przez argumentację i dokumenty swoje prawo do rekompensaty obniżenia dochodów.

Ponowne rozpatrzenie rekompensaty obniżenia dochodów

Zakłada się, że urząd podatkowy rozpatrzy ponownie rekompensatę obniżenia dochodów, jeśli okaże się, że przedsiębiorca nie był uprawniony do rekompensaty lub był uprawniony do wyższej/niższej rekompensaty niż ta, którą otrzymał. W tej sprawie obowiązują, oprócz przepisów ustawy o rekompensacie obniżenia dochodów, odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym.

Nadpłata

Jeśli okaże się, że podmiot otrzymał rekompensatę obniżenia dochodów wyższą od tej, jaka mu przysługiwała, powinien zwrócić nadpłaconą kwotę wraz z odsetkami od dnia zapłaty. Naliczane są odsetki karne do wezwania do zwrotu, jeśli nie zostanie ono spłacone w ciągu miesiąca od daty ponownego rozpatrzenia przez urząd podatkowy.

Dopłata i kary

Jeśli przedsiębiorca udzielił błędnych lub niedostatecznych informacji o kosztach działalności lub przekazywanie przez niego informacji było na tyle niepoprawne, że miało wpływ na decyzję o przyznaniu rekompensaty, urząd podatkowy nakaże mu zapłacić 50% dopłaty na wezwanie do zwrotu. Dopłatę należy umorzyć, jeśli podmiot przedstawi, że nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiły mu udzielenie prawidłowych informacji lub złożenie korekty do urzędu podatkowego.

Jeśli urząd podatkowy stwierdzi, że postępowanie przedsiębiorcy może podlegać karze pieniężnej lub karze pozbawienia wolności, nie należy nakazywać mu płacenia dopłaty, lecz należy zgłosić sprawę na policję.

Instrukcje do wniosku

Wniosek o rekompensatę obniżenia dochodów nie jest jeszcze gotowy. Instrukcje dot. wypełniania zostaną zamieszczone jak tylko formularz wniosku będzie gotowy i możliwe będzie przyjmowanie podań. Termin ubiegania się o rekompensatę obniżenia dochodów trwa do 1 maja 2021 r.

Prawo skargi

Decyzję urzędu podatkowego dot. przyznania rekompensaty można zaskarżyć do głównej komisji podatkowej (yfirskattanefnd). Odnośnie do terminu składania skargi i postępowania obowiązują przepisy ustawy o głównej komisji podatkowej.

Dodatkowe informacje

Gdzie znajdę przepisy?

Ustawa o rekompensacie obniżenia dochodów

Ustawa nr 30/1992 o głównej komisji podatkowej

Nieograniczony obowiązek podatkowy osób fizycznych

Nieograniczony obowiązek podatkowy osób prawnych

Informacje o liście pracodawców

Informacje o liście płatników VAT

Instrukcje

Instrukcje do zeznania podatkowego z działalności gospodarczej przedsiębiorców

 

 

Back