2010

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 378/2010

8.12.2010

Úrskurður nr. 378/2010

ÚRSKURÐUR YFIRSKATTANEFNDAR

Ár 2010, miðvikudaginn 8. desember, er tekið fyrir mál nr. 280/2009; krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins um að A, kt. [...], verði gerð sekt vegna meintra brota á skattalögum. Í málinu úrskurða Ólafur Ólafsson, Sverrir Örn Björnsson og Valdimar Guðnason. Upp er kveðinn svofelldur

ú r s k u r ð u r :

I.

Með bréfi, dags. 4. ágúst 2009, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist þess að yfirskattanefnd taki til sektarmeðferðar mál A, kt. [...], fyrir brot á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum, framin vegna rekstraráranna 2005 og 2006.

Í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins segir:

„A er gefið að sök eftirfarandi:

Vanræksla á skilum á virðisaukaskattsskýrslum. Vanframtalin skattskyld velta og útskattur. Mögulegur innskattur.

A er gefið að sök að hafa, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, vanrækt að gera grein fyrir og standa skattstjóranum í Reykjavík skil á innheimtum virðisaukaskatti sem hann innheimti vegna starfa sinna fyrir X ehf. vegna allra uppgjörstímabila rekstraráranna 2005 og 2006. Með framangreindri háttsemi vanframtaldi A skattskylda veltu og virðisaukaskatt. Samkvæmt niðurstöðu skattrannsóknarstjóra ríkisins nemur vanframtalin skattskyld velta samtals kr. 22.265.263 og vanframtalinn útskattur samtals kr. 5.454.987. Mögulegur innskattur nemur samtals kr. 74.920.

Sundurliðast vanframtalin skattskyld velta, vanframtalinn innheimtur útskattur og mögulegur innskattur, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum svo sem hér greinir:

 

Rekstrarár

Uppgjörs-tímabil Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn innheimtur útskattur Mögulegur innskattur
2005 jan. – feb. 1.706.023 417.977 0
2005 mars – apr. 1.355.422 332.078 5.807
2005 maí – júní 1.018.073 249.427 6.421
2005 júlí – ágú. 1.132.530 277.470 5.514
2005 sept. – okt. 726.907 178.093 5.955
2005 nóv. – des. 939.759 230.241 4.709
Samtals kr.   6.878.714 1.685.286 28.406
2006 jan. – feb. 873.494 214.006 5.965
2006 mars – apr. 1.977.912 484.588 7.677
2006 maí – júní 2.763.053 676.947 6.034
2006 júlí – ágú. 2.947.790 722.210 6.790
2006 sept. – okt. 3.634.540 890.460 8.324
2006 nóv. – des. 3.189.760 781.490 11.724
Samtals kr.   15.386.549 3.769.701 46.514
Samtals bæði árin   22.265.263 5.454.987 74.920

Sú háttsemi A sem hér hefur verið lýst brýtur í bága við ákvæði 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. jafnframt ákvæði 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Varðar framanlýst háttsemi A sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Við endurákvörðun á virðisaukaskatti vegna uppgjörstímabila á rekstrarárinu 2006 hefur A verið gert að sæta álagi á vangreiddan virðisaukaskatt á grundvelli 27. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, kr. 58.824, er komi til frádráttar við ákvörðun sektarfjárhæðar.

Þess er krafist að A verði með úrskurði yfirskattanefndar gert að sæta sekt í samræmi við framangreint.“

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins er málavöxtum lýst í greinargerð, dags. 4. ágúst 2009, sem fylgdi kröfugerðinni.

II.

Með bréfi yfirskattanefndar, dags. 14. ágúst 2009, var gjaldanda veitt færi á að skila vörn í tilefni af framangreindri kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins eða tilkynna sérstaklega ef hann vildi ekki hlíta því að yfirskattanefnd afgreiddi mál hans og yrði málið þá endursent skattrannsóknarstjóra ríkisins sem tæki ákvörðun um hvort því yrði vísað til opinberrar rannsóknar, sbr. 2. mgr. 41. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Engar athugasemdir hafa borist frá gjaldanda.

III.

1. Með bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 4. ágúst 2009, er gerð sú krafa að gjaldanda, A, verði gerð sekt samkvæmt þargreindum ákvæðum 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Gjaldandi hefur átt þess kost að koma að vörnum fyrir yfirskattanefnd í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins, en engar athugasemdir hafa borist. Þar sem gjaldandi hefur ekki gert athugasemdir við meðferð máls þessa fyrir yfirskattanefnd verður að líta svo á að hann mæli því ekki í gegn að það sæti sektarmeðferð fyrir nefndinni.

2. Sektarkrafa skattrannsóknarstjóra ríkisins í máli þessu er byggð á niðurstöðum rannsóknar embættisins á bókhaldi og skattskilum gjaldanda vegna rekstraráranna 2005 og 2006, sbr. skýrslu um rannsóknina, dags. 19. nóvember 2008, þar sem fram kom að samkvæmt upplýsingum gjaldanda hefði hann starfað sjálfstætt á rannsóknartímabilinu við ýmis störf, t.d. verið verkstjóri. Rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins hófst formlega hinn 5. júní 2008 og beindist að virðisaukaskattsskilum gjaldanda og starfssambandi hans við X ehf. Var rannsóknin einkum byggð á upplýsingum sem fram komu við skýrslutöku af gjaldanda 28. ágúst 2008, á bókhaldsgögnum gjaldanda og upplýsingakerfum ríkisskattstjóra. Með bréfi, dags. 13. október 2008, sendi skattrannsóknarstjóri gjaldanda skýrslu um rannsóknina, sem dagsett var sama dag, og gaf honum kost á að tjá sig um efni hennar. Engar athugasemdir bárust frá gjaldanda og tók skattrannsóknarstjóri í framhaldi af þessu saman nýja skýrslu um rannsóknina, dags. 19. nóvember 2008, sem var efnislega samhljóða hinni fyrri að viðbættum kafla um lok rannsóknarinnar.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 19. nóvember 2008, voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman með svofelldum hætti:

„Niðurstöður rannsóknar á bókhaldi og virðisaukaskattsskilum vegna rekstraráranna  2005 og 2006 eru:

·1   Virðisaukaskattsskýrslum hefur ekki verið skilað.

·2   Bókhald hefur ekki verið fært.

·3   Tekjuskráningu og varðveislu bókhaldsgagna er ábótavant.

·4   Skattskyld velta er vantalin.

·5   Útskattur er vantalinn.

·6   Innskattur vegna rekstraráranna 2005 og 2006 er samtals kr. 74.920.

·7   Að mati skattrannsóknarstjóra þykir starfssamband skattaðila og X ehf. vera launþegasamband.“

Þá gerði skattrannsóknarstjóri ríkisins tölulega grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í töflu í niðurlagi skýrslu sinnar. Þar kom fram að skattskyld velta gjaldanda væri vantalin um 6.878.714 kr. rekstrarárið 2005 og 15.386.549 kr. rekstrarárið 2006 eða samtals 22.265.263 kr. bæði árin og vantalinn útskattur samtals 5.454.987 kr. greind ár, en mögulegur innskattur væri 28.406 kr. rekstrarárið 2005 og 46.514 kr. rekstrarárið 2006, þ.e. samtals 74.920 kr. bæði árin.

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins var mál gjaldanda sent ríkisskattstjóra til meðferðar, sbr. 5. mgr. 39. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. bréf skattrannsóknarstjóra, dags. 19. nóvember 2008. Á grundvelli rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins og í framhaldi af bréfi til gjaldanda, dags. 2. desember 2008, sem gjaldandi svaraði ekki, endurákvarðaði ríkisskattstjóri með úrskurði, dags. 30. desember 2008, virðisaukaskatt gjaldanda árin 2005 og 2006. Ríkisskattstjóri vísaði til þess að skattrannsóknarstjóri ríkisins kæmist að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni að starfssamband gjaldanda og X ehf. hefði í raun verið samband launþega og launagreiðanda. Þrátt fyrir þá niðurstöðu hefði ríkisskattstjóri ákveðið að endurákvarða virðisaukaskatt gjaldanda með vísan til 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, þar sem kæmi fram að þeir sem tilgreindu virðisaukaskatt á reikningum sínum þrátt fyrir að vera undanþegnir virðisaukaskatti skyldu skila skattinum í ríkissjóð. Við endurákvörðun væri tekið mið af tölulegum niðurstöðum í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, enda hefði gjaldandi ekki hrakið þær. Þá tók ríkisskattstjóri fram að samkvæmt 1. gr. laga nr. 50/1988 bæri að greiða virðisaukaskatt af viðskiptum innanlands á öllum stigum. Starfsemi gjaldanda væri skattskyld, sbr. 2. mgr. 2. gr. laganna, og hefði rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins leitt í ljós að gjaldandi hefði gefið út reikninga í starfsemi sinni og innheimt virðisaukaskatt án þess að standa skil á þeim skatti í ríkissjóð. Samkvæmt úrskurðinum var skattskyld velta gjaldanda ákvörðuð samtals 6.878.714 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar til og með nóvember-desember 2005 og 15.386.549 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar til og með nóvember-desember 2006. Að teknu tilliti til innskatts, sem ríkisskattstjóri féllst á með 28.406 kr. á árinu 2005 og 46.514 kr. á árinu 2006, varð virðisaukaskattur til greiðslu 1.656.880 kr. árið 2005 og 3.723.187 kr. árið 2006 auk álags samkvæmt 1. og 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988. Gjaldandi nýtti sér ekki heimilaðar málskotsleiðir vegna þessa úrskurðar ríkisskattstjóra.

3. Fram kemur í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 19. nóvember 2008, að gjaldandi hafi ekki staðið skil á virðisaukaskattsskýrslum vegna uppgjörstímabila á árunum 2005 og 2006. Er í þessu sambandi rakinn sá framburður gjaldanda við skýrslutöku 28. ágúst 2008 að ýmis persónuleg vandamál hafi valdið vanskilum á virðisaukaskattsskýrslum. Þá kemur fram í skýrslunni að gjaldandi hafi ekki fært eða látið færa bókhald. Skattrannsóknarstjóri ríkisins aflaði afrita af sölureikningum gjaldanda vegna áranna 2005 og 2006 frá X ehf. og er þar um að ræða sölureikninga á númerabilunum 35-50, 1-50 og 1-35. Tekið er fram í skýrslu skattrannsóknarstjóra að sex sölureikninga vanti til að númeraröð sé samfelld en ekki sé talin ástæða til að leggja mat á ætlaðan undandrátt vegna vöntunar sölureikninga.

Sérstakur kafli er í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins um rannsókn á starfssambandi gjaldanda og X ehf. og gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu að um launþegasamband sé að ræða milli aðila. Vísar skattrannsóknarstjóri ríkisins í þessu sambandi til upplýsinga sem komið hafi fram við skýrslutöku af gjaldanda, þ.e. að gjaldandi hafi unnið fyrir einn aðila allt rannsóknartímabilið, að unnin verk séu ekki á fjárhagslega ábyrgð gjaldanda, að verksamningur hafi ekki verið gerður um vinnu gjaldanda, að gjaldandi hafi verið háður verkstjórn framkvæmdastjóra verkkaupa, að verkkaupi hafi lagt til efni og verkfæri en gjaldandi þó stundum keypt eitthvað sem vantaði, að greiðslur til gjaldanda hafi verið reglulegar (hálfsmánaðarlega), að gjaldandi hafi verið skuldbundinn til að inna vinnuna í þágu verkkaupa sjálfur af hendi, að gjaldandi hafi haft stjórnunarvald yfir starfsmönnum verkkaupa (X ehf.), enda starfað sem verkstjóri, og að dregið hafi verið af greiðslum til gjaldanda vegna framlags í starfsmannasjóð X ehf. vegna starfsmannaferðar.

Niðurstöður í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins um fjárhæð skattskyldrar veltu gjaldanda á árunum 2005 og 2006 byggja á fyrrgreindum sölureikningum gjaldanda. Er vísað til þess að við skýrslutöku hafi gjaldandi staðfest að hafa gefið sölureikningana út og fengið þá greidda. Nánar tiltekið er um að ræða 26 sölureikninga vegna ársins 2005, samtals að fjárhæð 8.564.000 kr. og 69 sölureikninga vegna ársins 2006, samtals að fjárhæð 19.156.250 kr., sem allir voru gefnir út af gjaldanda vegna seldrar vinnu til X ehf. á tímabilinu janúar 2005 til og með desember 2006. Virðisaukaskattur er tilgreindur á öllum sölureikningum gjaldanda, samtals að fjárhæð 1.685.286 kr. árið 2005 og 3.769.701 kr. árið 2006. Á þessum grundvelli er í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins gerð grein fyrir skattskyldri veltu gjaldanda að fjárhæð 6.878.714 kr. rekstrarárið 2005 og 15.386.549 kr. rekstrarárið 2006 og að skattskyld velta sé vantalin um þessar fjárhæðir.

Í kafla um rannsókn á innskatti gjaldanda kemur fram að samkvæmt fyrirliggjandi kostnaðargögnum nemi innskattur 28.406 kr. árið 2005 og 46.514 kr. árið 2006.

Við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 28. ágúst 2008 kom fram af hálfu gjaldanda að hann hefði stundað sjálfstæða starfsemi og hefði sinnt öllum tilfallandi störfum, t.d. verið verkstjóri. Gjaldandi kvaðst eingöngu hafa starfað hjá X ehf. árin 2005 og 2006. Aðspurður um ástæðu þess að virðisaukaskattsskýrslum var ekki skilað til skattyfirvalda sagði gjaldandi að reiðileysi og rugl í sínu lífi hefði valdið því. Gjaldandi vildi einnig taka fram að hann hefði lent í vandræðum með skattinn og áfengi, hann hefði skuldað mikið og því ekki getað verið launamaður og því orðið verktaki. Við skýrslutökuna voru ljósrit af sölureikningum gjaldanda árin 2005 og 2006 lögð fyrir hann og staðfesti gjaldandi að hann hefði gefið sölureikninga þessa út og fengið þá greidda. Fyrir gjaldanda var lögð fram samantekt yfir skattskylda veltu og útskatt hans samkvæmt rannsókninni og taldi gjaldandi að þær fjárhæðir væru réttar. Gjaldandi kvaðst hafa stofnað til rekstrargjalda og myndi reyna að finna gögn vegna þeirra og koma þeim til skattrannsóknarstjóra ríkisins fyrir 4. september 2008.

4. Gjaldandi hefur sem fyrr segir ekki gert athugasemdir í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins og við skýrslutöku, sem fram fór hjá skattrannsóknarstjóra vegna rannsóknar málsins, kom fram viðurkenning gjaldanda á því að hann hefði ekki staðið skil á virðisaukaskattsskýrslum og innheimtum virðisaukaskatti árin 2005 og 2006. Í máli því, sem hér er til meðferðar, er um að tefla kröfugerð um ákvörðun sektar á hendur gjaldanda samkvæmt þar tilgreindum ákvæðum 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sem gera ráð fyrir því að sektarákvörðun sé bundin þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin. Verður því að taka afstöðu til þess hvort skattrannsóknarstjóri ríkisins hafi með skattrannsókn sinni sýnt fram á hverju skattfjárhæð, sem undan var dregin, hafi að minnsta kosti numið. Allan vafa í því sambandi verður að meta gjaldanda í hag, sbr. grundvallarreglu 108. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, sbr. áður 45. gr. laga nr. 19/1991, um meðferð opinberra mála.

Eins og fram er komið eru tölulegar niðurstöður samkvæmt rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á bókhaldi og skattskilum gjaldanda vegna áranna 2005 og 2006 byggðar á útgefnum sölureikningum gjaldanda umrædd ár sem skattrannsóknarstjóri aflaði hjá X ehf. vegna rannsóknar málsins. Greindir sölureikningar, sem allir eru vegna vinnu gjaldanda fyrir X ehf., eru að fjárhæð 8.564.000 kr. rekstrarárið 2005 og 19.156.250 kr. rekstrarárið 2006 og reiknaðist skattskyld velta gjaldanda í samræmi við það 6.878.714 kr. rekstrarárið 2005 og 15.386.549 kr. rekstrarárið 2006 og útskattur 1.685.286 kr. árið 2005 og 3.769.701 kr. árið 2006. Eru þetta þær fjárhæðir sem tilgreindar eru sem tölulegar niðurstöður rannsóknarinnar um vantalda skattskylda veltu og virðisaukaskatt (útskatt). Umræddir sölureikningar voru lagðir fyrir gjaldanda við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 28. ágúst 2008 og staðfesti gjaldandi að hafa gefið sölureikningana út og að þeir hefðu allir fengist greiddir. Samkvæmt þessu og að virtum gögnum málsins þykir ekkert komið fram sem gefur tilefni til annars en að miða við þær fjárhæðir innheimts virðisaukaskatts sem sölureikningar gjaldanda bera með sér.

Af hálfu gjaldanda hefur ekkert komið fram um tilefni til frekari frádráttar innskatts en reiknað er með í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, sbr. einnig kröfugerð embættisins til yfirskattanefndar. Verður því byggt á niðurstöðum rannsóknarskýrslu um þennan þátt málsins.

Rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins beindist m.a. að því að kanna hvers eðlis starfssamband gjaldanda og X ehf. væri, þ.e. hvort um samband launþega við launagreiðanda hefði verið að ræða eða þá samband verksala við verkkaupa. Við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins kom fram af hálfu gjaldanda að hann liti á sig sem sjálfstætt starfandi mann í þeim störfum fyrir X ehf. sem um ræðir í málinu.  Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins er á hinn bóginn komist að þeirri niðurstöðu að virða beri starfssamband gjaldanda við X ehf. sem vinnusamband en ekki verktakasamband. Þá er byggt á því í kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins í máli þessu að hvað sem starfssambandinu líði beri gjaldanda að standa skil á innheimtum virðisaukaskatti samkvæmt sölureikningum á hendur X ehf. í ríkissjóð, sbr. ákvæði 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988.

Tekið skal fram að skattyfirvöld hafa heimild til að meta hvort starfssamband skattaðila sé í raun með þeim hætti sem haldið er fram af þeirra hálfu, þannig að rétt skattaleg meðferð tekna verði ákvörðuð, sbr. dóma Hæstaréttar Íslands frá 22. janúar 1998 (H 1998:268) og 6. maí 1999 (H 1999:1946). Við það mat ræður ekki úrslitum hvað viðkomandi samningur er kallaður, heldur verður að líta til allra aðstæðna í samskiptum þess sem innir vinnu eða þjónustu af hendi og þess sem starfað er fyrir. Það er því heildarmat á efni samnings og raunverulegu starfssambandi aðila sem máli skiptir, sbr. m.a. dóm Hæstaréttar Íslands frá 27. september 1994 (H 1994:1743). Við mat þetta koma til skoðunar mörg atriði sem þó hafa mismikið vægi svo sem rakið er m.a. í úrskurðum yfirskattanefndar nr. 221/2003, 96/2004 og 68/2007 sem birtir eru á vef yfirskattanefndar (www.yskn.is). Þegar fyrirliggjandi upplýsingar og gögn í máli þessu eru virt með tilliti til þeirra atriða, sem almennt eru höfð til viðmiðunar við mat á því hvort um verk- eða vinnusamning er að ræða, verður að fallast á þá ályktun skattrannsóknarstjóra ríkisins að virða beri samningssamband gjaldanda og X ehf. sem vinnusamning en ekki verksamning.

Með vísan til framangreindrar niðurstöðu um mat á starfssambandi aðilanna voru greiðslur X ehf. til gjaldanda ekki vegna kaupa á þjónustu sem skattskyld var samkvæmt ákvæðum laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Því féll virðisaukaskattur ekki til við þær greiðslur. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988 mega þeir sem undanþegnir eru skattskyldu samkvæmt lögunum hvorki tilgreina á reikningum sínum né gefa á annan hátt til kynna á þeim að virðisaukaskattur sé innifalinn í reikningsfjárhæð. Í 3. mgr. sömu lagagreinar segir að þeir sem tilgreini á einhvern hátt á reikningum sínum, þrátt fyrir 1. mgr., að virðisaukaskattur sé innifalinn í heildarfjárhæð skuli skila skattinum í ríkissjóð. Sama gildi um skattskylda aðila sem tilgreini á reikningum sínum of háan virðisaukaskatt eða virðisaukaskatt af viðskiptum sem ekki séu skattskyld. Þá er tekið fram að verði leiðréttingu komið við gagnvart kaupanda falli skilaskylda samkvæmt ákvæðinu niður. Líta verður svo á að með síðastnefndu ákvæði sé vísað til leiðréttingar milli seljanda og kaupanda, í þessu tilviki milli gjaldanda og X ehf. Þar sem óumdeilt er að leiðrétting hafði ekki áður farið fram gagnvart kaupanda verður að telja gjaldanda skyldan til að standa skil á innheimtum virðisaukaskatti í ríkissjóð, sbr. 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988, en leitt hefur verið í ljós með rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins að það gerði gjaldandi ekki. Að virtum dómi Hæstaréttar Íslands 13. desember 2001 í máli nr. 319/2001 (H 2001:4532), sem hér þykir hafa fordæmisgildi, verður að telja að um saknæma háttsemi gjaldanda sé að ræða sem varði hann sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995.

Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995 og 3. gr. laga nr. 134/2005, skal sekt aldrei vera lægri en sem nemur tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin, vanrækt var greiðsla á eða endurgreidd var um of. Fésektarlágmark á þó ekki við hafi brot einskorðast við að standa ekki skil á réttilega tilgreindum virðisaukaskatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu, enda hafi verið staðin skil á verulegum hluta skattfjárhæðar eða málsbætur eru miklar. Gjaldandi stóð ekki skil á virðisaukaskattsskýrslum vegna þeirra uppgjörstímabila sem málið varðar og eru þegar af þeirri ástæðu ekki uppfyllt skilyrði um ákvörðun lægri sektar en samkvæmt fésektarlágmarki. Við ákvörðun sektar ber að taka tillit til álags samkvæmt 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988. Þá verður litið til fjárhæðar mögulegs innskatts samkvæmt gögnum málsins. Samkvæmt framansögðu þykir sekt gjaldanda hæfilega ákveðin 10.200.000 kr. til ríkissjóðs.

Úrskurðarorð:

Gjaldandi, A, greiði sekt að fjárhæð 10.200.000  kr. til ríkissjóðs.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum