Jafnréttisstefna Skattsins

1 Meginstefna

Skatturinn hefur þá meginstefnu að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum allra kvenna og karla innan embættisins í samræmi við 18. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.
Jafnréttisstefnan nær til allrar starfsemi og allra starfsmanna embættisins og er birt á heimasíðu Skattsins.

1.1 Nýráðningar

Markmið 1 - Sem jafnast hlutfall kynja í sambærilegum störfum
Jafnréttissjónarmið skulu metin til jafns við aðrar ráðandi forsendur við ráðningar. Stefnt skal að því að ná sem jöfnustu hlutfalli kynja í sambærilegum störfum innan embættisins og þess sé sérstaklega gætt við nýráðningar. Þjónusta embættisins kallar á fjölbreyttar lausnir sem best verður mætt með því að hlutfall kynja sé sem jafnast og starfsmenn á öllum aldri með mismunandi bakgrunn, reynslu og menntun taki þátt í starfseminni.
Ávallt skal gæta þess að sýna báðum kynjum virðingu þegar störf eru auglýst hjá Skattinum. Embættið mun eftir því sem við á, í samræmi við 24. gr. laga nr. 10/2008, leitast við að hvetja annað hvort kynið til að sækja um í þeim tilgangi að jafna hlut kynjanna innan ákveðinna starfahópa.

1.2 Launajafnrétti

Markmið 2 - Sömu laun greidd fyrir sambærileg eða jafn verðmæt störf
Laun og önnur starfskjör, starfsaðstæður eða hlunnindi skulu vera jöfn fyrir sambærileg eða jafn verðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun séu ákveðin út frá málefnalegum forsendum á sama hátt fyrir allt starfsfólk í samræmi við starf og starfshæfni hvers fyrir sig. Ákvarðanir sem hafa áhrif á launakjör skulu byggðar á málefnalegum forsendum og viðmið sem sett eru til grundvallar launaákvörðunum skulu ekki fela í sér kynjamismunun. Unnið er eftir staðlinum ÍST 85:2012 um jafnlaunakerfi sem felur í sér skuldbindingu æðstu stjórnenda til þess að rýna launasetningu reglulega með það að markmiði að uppræta kynbundinn launamun ef hann er til staðar og að vinna stöðugt að umbótum sem miða að því að tryggja jöfn kjör karla og kvenna í sambærilegum störfum.

1.3 Framgangur í starfi

Markmið 3 - Gæta jafnréttis við framgang í starfi
Við úthlutun verkefna eða þegar teknar eru ákvarðanir um framgang í starfi skal þess gætt að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis. Sérstök áhersla er lögð á að staða kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum sé sem jöfnust.
Leitast er við að deila verkefnum þannig að kynjahlutfall verði sem jafnast þegar kemur að þátttöku í vinnuhópum, ráðum, stjórnum og í innlendum og erlendum nefndum. Þá hefur ríkisskattstjóri skrifað undir viljayfirlýsingu frá Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) þess efnis að reyna eftir fremsta megni að stuðla að því að jafnt kynjahlutfall sé í pallborðsumræðum og á frummælendaskrám ráðstefna og funda.

1.4 Starfsþróun

Markmið 4 - Starfsfólk hafi jafnan aðgang að endurmenntun og starfsþjálfun
Allir starfsmenn skulu setja sér starfsþróunaráætlun sem útfærð er í starfsmannasamtali og samþykkt af mannauðsstjóra, þannig að karlar og konur í sambærilegum störfum njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar. Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til símenntunar og starfsþjálfunar hjá embættinu. Leitast skal við að höfða til beggja kynja í tilboðum er lúta að starfsþjálfun og símenntun.

1.5 Samræming vinnu og einkalífs

Markmið 5 - Gera starfsfólki kleift að samræma vinnu og einkalíf
Velferð einstaklinga í einkalífi fer saman við líðan þeirra og árangur í starfi. Leitast skal við að skapa öllum starfsmönnum óháð kyni aðstæður til að samræma kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar. Í þessu felst að taka skal tillit til einstaklingsbundinna aðstæðna eftir því sem unnt er.

1.6 Einelti og áreitni

Markmið 6 - Auka meðvitund um skaðleg áhrif eineltis og áreitni á vinnustað
Leitast er við að koma í veg fyrir einelti og hvers kyns ofbeldi og áreitni þ.m.t. kynbundið ofbeldi, kynferðislega áreitni og kynbundna áreitni enda slíkt ekki liðið hjá Skattinum. Starfsmaður sem telur sig verða fyrir einelti, ofbeldi eða áreitni á vinnustaðnum skal snúa sér hið fyrsta til næsta yfirmanns eða mannauðsstjóra og tilkynna um atvikið. Jafnframt er unnt að snúa sér til einhvers af sviðsstjórum embættisins eða til ríkisskattstjóra, sjá nánar í verkferli á innra neti.

2 Jafnréttisfulltrúi

Framkvæmdastjórn skipar í stöðu jafnréttisfulltrúa en hlutverk jafnréttisfulltrúa er að:

  • Óska eftir því að framkvæmdastjórn ræði reglulega um jafnréttismál.
  • Afla tölfræðilegra upplýsinga um þætti sem varða áætlunina og birta árlega skýrslu um það.
  • Gera árlega tillögur að nánari skilgreiningu markmiða úr jafnréttisáætlun (mælanleg viðmið og tímamörk).
  • Taka við ábendingum frá starfsfólki um úrbætur vegna jafnréttismála.
  • Leggja úrbótatillögur um jafnréttismál fyrir framkvæmdastjórn.
  • Hafa yfirumsjón með að jafnréttisfræðsla fari fram.
  • Gera tillögur að endurskoðun jafnréttisstefnu a.m.k. á þriggja ára fresti.

3 Ábyrgð og aðgerðir

Ríkisskattstjóri ber ábyrgð á jafnréttisstefnunni en mannauðsstjóri sér um að stefnunni sé framfylgt.
Jafnréttisstefnan er endurskoðuð a.m.k. á þriggja ára fresti og virknin metin á árlegum rýnifundum stjórnenda um jafnlaunakerfið.

 

Samþykkt 30.4.2020

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum