Tollafgreiðsla vörusendinga

Flestir einstaklingar kjósa að nýta sér sérþekkingu tollmiðlara og láta þá sjá um tollskýrslugerðina.

  • Ef sending sem berst frá útlöndum inniheldur tollskyldan varning ber að greiða af henni lögboðin aðflutningsgjöld (tolla, vörugjöld, virðisaukaskatt og ýmis önnur gjöld) nema annað sé tekið fram í tollskrá eða lögum.
  • Ef allar upplýsingar liggja fyrir getur tollmiðlari gengið frá tollafgreiðslu sendingarinnar og að fenginni afhendingarheimild frá Tollstjóra afhent hana móttakenda .
  • Tollmiðlari hefur samband við móttakanda ef upplýsingar vantar t.d. vörureikning.

Ferill tollafgreiðslu

Þegar vara er flutt inn til landsins er hún sett á farmskrá hjá farmflytjanda og fær sendingarnúmer sem notað er til að auðkenna hana í tollakerfi embættisins. Innflytjandi þarf að fara fram á að varan verði tollafgreidd með því að skila inn aðflutningsskýrslu. Aðflutningsskýrslu geta þeir sem stunda atvinnurekstur skilað rafrænt með VEF- eða SMT- tollafgreiðslu. Í undantekningartilfellum er hægt að skila aðflutningsskýrslu á pappír.

Ekki má afhenda vöru nema afhendingarheimild liggi fyrir en í því felst m.a. að öll skjöl (t.d. vörureikningur, leyfi o.s.frv.) séu til staðar hjá innflytjanda og að aðflutningsgjöld hafi verið greidd eða skuldfærð.

Hvaða skjöl þarf að leggja fram við tollafgreiðslu?

Mikilvægt er að öll skjöl séu lögð fram svo unnt sé að hraða tollafgreiðslu eins og kostur er. Einnig skiptir miklu máli að skjölin séu rétt útfyllt svo ekki komi til þess að gera þurfi athugasemd en það hefur í för með sér tafir á tollafgreiðslu.

Leggja þarf fram eftirtalin skjöl þegar óskað er tollafgreiðslu:

Aðflutningsskýrsla

Í aðflutningsskýrslu er greint frá því hvaða vara kemur til landsins í tiltekinni sendingu. Sendingin er með ákveðið sendingarnúmer sem skráð er á aðflutningsskýrsluna og er einkennistákn hennar. Varan er tollflokkuð í samræmi við ákvæði gildandi tollskrár. Skýrslan þarf að vera rituð með ritvél, tölvuprentara eða á annan vélrænan hátt, eða læsilega handskrifuð með upphafsstöfum og bleki, sé hún ekki send með rafrænum hætti.
Ógreinilega eða ranglega útfyllt tollskýrsla mun óhjákvæmilega hafa í för með sér tafir við tollafgreiðslu fyrir innflytjanda sjálfan, svo og tollstarfsmenn, og auk þess hafa áhrif á afgreiðslu annarra viðskiptavina tollsins.
Mikilvægt er að þær upplýsingar sem koma fram í tollskýrslunni séu réttar og fullnægjandi. Sért þú í vafa, til dæmis um rétta tollflokkun vörunnar, leitaðu þá aðstoðar þjónustufulltrúa okkar í síma 442 1000 eða hafðu samband.
Athugið að innflytjandi ber ábyrgð á því að þær upplýsingar sem hann lætur í té við tollyfirvöld séu réttar.

Vörureikningur

Innflytjandi skal færa tollskrárnúmer samkvæmt íslensku tollskránni (átta stafa númer) inn á viðkomandi vörureikning, fyrir framan eða aftan heiti viðkomandi vöru.

Farmbréf

Farmbréf eða flutningsskjal er gefið út í tengslum við flutning vörunnar. Ef á framlögðum flutningsgjaldsreikningi eða tilkynningu farmflytjanda til viðtakanda um vörusendingu er gerð grein fyrir sömu atriðum og gert er í hefðbundnum farmbréfum, auk sendingarnúmers, er ekki þörf á að leggja fram farmbréf nema tollstjóri krefjist þess sérstaklega.

Flutningsgjaldareikningur

Leggja þarf fram flutningsgjaldsreikning eða tilkynningu frá farmflytjanda, nema flutningsgjald sé tilgreint í farmbréfi eða öðru flutningsskjali, sbr. hér á undan.

Leyfi eða vottorð

Leggja þarf fram leyfi, vottorð eða heimildir vegna vara sem háðar eru innflutningstakmörkunum.

Önnur skjöl

Leggja ber fram önnur skjöl sem tollyfirvöld telja nauðsyn á að lögð séu fram m.a. til að ákvarða tollflokkun vara, þyngd, magn eða verð. Slík gögn eru til dæmis auk reiknings, tollverðsskýrsla, bæklingar um viðkomandi vöru, myndlistar, niðurstöður rannsóknastofa um eðli og samsetningu vöru og samningar (m.a. leigu- og kaupsamningar).

Fríðindameðferð

Sé um vöru að ræða sem njóta á tollaívilnunar samkvæmt EES-samningnum, EFTA-sáttmálanum, fríverslunarsamningi Íslands við ESB eða öðrum hliðstæðum fríverslunarsamningum skal leggja fram fullgild flutningsskilríki, frumrit EUR.1 flutningsskírteinis, eða reikning með yfirlýsingu um upprunaréttindi viðkomandi vara í samræmi við ákvæði viðkomandi fríverslunarsamninga.

Við tollafgreiðslu skal leggja fram frumrit eða samrit nefndra skjala, enda leiði ekki annað af lögum, reglugerðum eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Með sama hætti er heimilt að leggja fram slík skjöl sem innflytjandi hefur fengið send um gagnaflutningsnet, til dæmis símbréf.

Þegar tolleftirlit fer fram með vörusendingu er aðflutningsskýrsla skoðuð og öll gögn sem henni fylgja yfirfarin. Þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi er vöruskoðun látin fara fram. Komi til þess hefur verið reynt að haga eftirliti með þeim hætti að sem minnstar tafir verði á tollafgreiðslu.

Liggi fullnægjandi gögn ekki fyrir við tollafgreiðslu getur innflytjandi í sérstökum tilvikum og með vissum skilyrðum óskað eftir tollafgreiðslu vörunnar með bráðabirgðatollafgreiðslu.

Nánari upplýsingar veita þjónustufulltrúar okkar í síma 442 1000, einnig er hægt að hafa samband.

Aðflutningsskýrslueyðublöð er hægt að sækja hér á vefnum.

Ítarefni

Eyðublöð

Aðflutningsskýrslueyðublöð

Nánari upplýsingar

Tollmiðlarar


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum