Viðspyrnustyrkir

Viðspyrnustyrkir eru til að styðja við rekstraraðila sem hafa orðið fyrir tekjufalli vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Um þá gilda lög um viðspyrnustyrki nr. 160/2020, sbr. einnig lög nr. 37/2021 Markmið þeirra er að rekstraraðilar geti viðhaldið nauðsynlegri lágmarksstarfsemi á meðan áhrifa faraldursins gætir, varðveitt viðskiptasambönd og tryggt viðbúnað þegar úr rætist.

Information in English
Informacje w języku polskim

Þeir einstaklingar og lögaðilar sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi sem hófst fyrir 1. október 2020 og hafa orðið fyrir a.m.k. 40% tekjufalli, sem rekja má til heimsfaraldurs kórónuveiru, eiga rétt á viðspyrnustyrk úr ríkissjóði að uppfylltum ýmsum skilyrðum. Viðspyrnustyrkur er greiddur vegna rekstrar á tímabilinu nóvember 2020 til og með nóvember 2021 að uppfylltum tilteknum skilyrðum.

Með lögum nr. 37/2021 voru gerðar þær breytingar að rekstraraðilar sem orðið hafa fyrir a.m.k. 40% tekjufalli geta sótt um viðspyrnustyrki alveg frá nóvember 2020, en áður þurfti tekjufall að hafa verið a.m.k. 60%. Búið er að breyta rafrænum umsóknum vegna þessa og geta þeir rekstraraðilar sem orðið hafa fyrir tekjufalli á bilinu 40-60% milli tilgreindra mánaða nú sótt um eftir nánari reglum þar um, sbr. leiðbeiningar hér á eftir. Sækja þarf um fyrir hvern almanaksmánuð fyrir sig. 

Stofnanir, byggðasamlög og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkis eða sveitarfélaga geta ekki sótt um viðspyrnustyrk.

Umsóknarfrestur er til 31. desember 2021.

 

Frumskilyrði

1. Umsækjandi þarf að bera ótakmarkaða skattskyldu hér á landi

Með ótakmarkaðri skattskyldu er átt við að viðkomandi einstaklingur eða lögaðili sé skyldugur að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum hér á landi, hvar sem þeirra er aflað. Nánari upplýsingar um ótakmarkaða skattskyldu er hægt að finna á vefsíðu Skattsins, vegna einstaklinga og vegna lögaðila.

Þetta skilyrði þýðir að óskattskyldir aðilar, eins og t.d. íþróttafélög, líknarfélög o.fl. eiga ekki rétt á viðspyrnustyrk.

2. Atvinnurekstur eða sjálfstæð starfsemi

Þeir einir geta sótt um viðspyrnustyrk sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Með því er átt við starfsemi aðila sem greiðir laun samkvæmt staðgreiðslulögum, og er skráður á launagreiðendaskrá, svo og á virðisaukaskattsskrá þegar það á við. Í undantekningartilvikum er heimilt að miða við rekstraruppgjör samkvæmt skattframtali 2020. Nánari upplýsingar um launagreiðendaskrá og virðisaukaskattsskrá er hægt að nálgast á vef Skattsins.

Nánari skilyrði fyrir viðspyrnustyrk

Rekstraraðili sem uppfyllir öll eftirtalin skilyrði á rétt á viðspyrnustyrk úr ríkissjóði samkvæmt umsókn þar um.

40% tekjufall rakið til kórónuveirufaraldurs

Skilyrði er að tekjur rekstraraðila í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar hafi verið a.m.k. 40% lægri en í sama almanaksmánuði árið 2019 og að tekjufallið megi rekja til heimsfaraldurs kórónuveiru eða ráðstafana stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar. Hafi umsækjandi hafið starfsemi eftir upphaf sama almanaksmánaðar árið 2019 skal miðað við meðaltekjur hans á jafn mörgum dögum og eru í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar frá því hann hóf starfsemi til loka október 2020. Við sérstakar aðstæður má nota annað tímabil til viðmiðunar sýni rekstraraðili fram á að það gefi betri mynd af tekjufalli hans en viðmiðunartímabil skv. 1.–2. málsl. Að jafnaði skal þá miðað við tekjur í sama almanaksmánuði 2018.

Hafi rekstraraðila verið ákvarðaður tekjufallsstyrkur í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar, eða viðspyrnustyrkur fyrir aðra mánuði, skulu þeir ekki taldir til tekna í þeim mánuði við útreikning á tekjufalli.

Hafi umsækjandi fengið greiddan lokunarstyrk, vegna lokunar á því tímabili sem umsókn varðar dregst hann frá viðspyrnustyrk.

Hafi umsækjandi fengið greiddan stuðning vegna launakostnaðar á uppsagnarfresti vegna þess almanaksmánaðar sem umsókn tekur til dregst sú fjárhæð frá rekstrarkostnaði til útreiknings á viðspyrnustyrk.

Hafi rekstraraðili hlotið styrk úr Atvinnuleysistryggingasjóði samkvæmt reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um greiðslu styrkja úr Atvinnuleysistryggingasjóði, nr. 918/2020, vegna þess almanaksmánaðar sem umsókn varðar dregst fjárhæð þess stuðnings frá rekstrarkostnaði.

Fengnar atvinnuleysisbætur fyrir mánuðinn sem umsókn tekur til dragast einnig frá rekstrarkostnaði.

Lágmarksfjárhæð tekna

Tekjur umsækjanda frá 1. janúar 2020 til loka október 2020 þurfa að lágmarki að hafa verið 500 þús. kr. Hafi starfsemi hafist eftir 1. janúar 2020 skal umreikna tekjur þann tíma sem umsækjandi starfaði til loka október 2020 í 305 daga viðmiðunartekjur.

Ekki í vanskilum með opinber gjöld og gögnum skilað

Skilyrði er að rekstraraðili sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir sem komnar voru á eindaga fyrir lok árs 2019. Það telst til vanskila í þessu sambandi ef gjöld og skattar sem greiða átti á árinu 2019 voru ógreidd í lok árs þótt gerð hafi verið greiðsluáætlun eða samningur um greiðslu eftir þann tíma.

Þá verður rekstraraðili að hafa staðið skil á skattframtali og öðrum skýrslum og gögnum á tilskildum tíma síðastliðin þrjú ár áður en umsókn um viðspyrnustyrk barst eða síðan starfsemi hófst, sem og ársreikningum eftir því sem við á og upplýst um raunverulega eigendur félags. Álagðir skattar og gjöld mega því ekki hafa byggt á áætlunum, þ.m.t. staðgreiðsla og virðisaukaskattur á árinu 2020.

Þessi skilyrði þýða að umsækjandi skuli hafa skilað öllu sem bar að skila lögum samkvæmt síðustu þrjú ár fyrir umsóknardag. Það þýðir m.a. að lögaðilar og einstaklingar í rekstri skuli hafa skilað skattframtali 2018, 2019 og 2020, nema reksturinn hafi staðið skemur.

Umsækjandi getur bætt úr þeim annmörkum sem fyrir eru með því að greiða upp umrædd vanskil í árslok 2019 og/eða skila inn gögnum og sækja síðan um styrk.

Ekki gjaldþrotaskipti eða slit

Skilyrði er að rekstraraðili hafi ekki verið tekinn til slita eða bú hans til gjaldþrotaskipta.

Fjárhæð viðspyrnustyrks

Fjárhæð viðspyrnustyrks skal vera 90% af rekstrarkostnaði umsækjanda þann almanaksmánuð sem sótt er um fyrir, þó aldrei hærri en reiknað tekjufall. Með rekstrarkostnaði telst reiknað endurgjald þess/þeirra sem standa fyrir rekstrinum.

Í stað þess að telja reiknað endurgjald fyrir umsóknarmánuð til rekstrarkostnaðar er heimilt að reikna til rekstrarkostnaðar sömu fjárhæð og umsækjandi gjaldfærði vegna reiknaðs endurgjalds í þeim mánuði í skattframtali rekstrarársins 2019. Hafi rekstraraðili fengið atvinnuleysisbætur fyrir mánuðinn sem umsókn varðar dragast þær frá þannig reiknuðum rekstrarkostnaði.

Hámark viðspyrnustyrks:

Ef tekjufallið er á bilinu 40-60% er hámarkið 300.000 kr. fyrir hvert stöðugildi á mánuði, þó aldrei hærra en 1,5 milljónir á mánuði.

Ef tekjufallið er á bilinu 60-80% er hámarkið 400.000 kr. fyrir hvert stöðugildi á mánuði, þó aldrei hærra en 2 milljónir kr. á mánuði.

Ef tekjufallið er meira en 80% er hámarkið 500.000 kr. fyrir hvert stöðugildi á mánuði, þó aldrei hærra en 2,5 milljónir kr. á mánuði.

Fenginn lokunarstyrkur dregst frá viðspyrnustyrk.

Viðspyrnustyrkur telst til skattskyldra tekna hjá rekstraraðila.

Launamaður

Launamaður er sá sem fær laun fyrir starf sem hann innir af hendi á ábyrgð launagreiðanda eða maður sem skal reikna sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, þ.m.t. starfsemi sem rekin er í sameign með öðrum eða á vegum lögaðila eins og t.d. einkahlutafélaga. Maki rekstraraðila eða barn hans teljast einnig launamenn í þessu sambandi ef þau inna af hendi starf við atvinnureksturinn eða starfsemina.

Stöðugildi

Stöðugildi er starfshlutfall sem jafngildir fullu starfi launamanns í einn mánuð. Í þessu felst að einn launamaður getur í hæsta lagi jafngilt einu stöðugildi enda starfi hann í fullu starfi hjá rekstraraðila í heilan mánuð. Tveir launamenn í hálfu starfi í einn mánuð jafngilda samtals einu stöðugildi. Að sama skapi jafngildir launamaður sem starfar í fullu starfi hjá rekstraraðila í hálfan mánuð 50% stöðugildi. Einn launamaður getur ekki talist meira en eitt stöðugildi í skilningi laganna enda þótt hann vinni í einum mánuði fullt starf auk yfirvinnu.

Stöðugildi reiknast ekki vegna vinna verktaka, enda eru þeir sjálfstæðir aðilar sem eftir atvikum geta sjálfir sótt um viðspyrnustyrk.

Rekstraraðili sem nýtti sér hlutabótaleiðina á tekjufallstímabili skal miða starfshlutfall viðkomandi launamanna við það starfshlutfall sem launamaður var í hjá honum á tímabilinu. Sem dæmi, ef launamaður sem var áður í fullu starfi fór í 25% starfshlutfall og þáði atvinnuleysisbætur á móti minnkuðu starfshlutfalli gegnum svokallaða hlutabótaleið, þá reiknast stöðugildi launamannsins í viðkomandi mánuði 25% við útreikning á viðspyrnustyrk.

Hafi rekstraraðili hafið starfsemi eftir upphaf sama mánaðar 2019 og umsókn um viðspyrnustyrk varðar er heimilt að miða fjölda stöðugilda við meðalfjölda mánaðarlegra stöðugilda hjá rekstraraðila þá heilu almanaksmánuði 2019 sem hann starfaði.

Rekstrarkostnaður

Við ákvörðun á viðspyrnustyrk er tekið mið af rekstrarkostnaði í hverjum umsóknarmánuði. Þó er heimilt frávik varðandi reiknað endurgjald eins og lýst er að framan í kaflanum "Fjárhæð viðspyrnustyrks".

Rekstrarkostnaður í þessu sambandi er samkvæmt almennri skilgreiningu um hvað telst til slíks kostnaðar en þó ekki fyrningar eða niðurfærsla eigna.

Samkvæmt tekjuskattslögum er rekstrarkostnaður: þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla tekna, tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal iðgjöld til öflunar lífeyrisréttinda starfsmanna í lífeyrissjóði sem starfa á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, vexti af skuldum, afföll, gengistöp, niðurfærslu og fyrningu eigna, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum, og það sem varið er til tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð bera í rekstrinum.

Til rekstrarkostnaðar telst enn fremur það endurgjald sem manni ber að reikna sér fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu sem telja ber til tekna skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. Eigi skiptir máli hvort endurgjaldið hefur verið greitt. Hafi það verið greitt skiptir heldur ekki máli hvort það hefur verið greitt í reiðufé, fært á einkareikning, greitt í fríðu eða í hlunnindum eða með vinnuskiptum.

Nánari upplýsingar um rekstrarkostnað (gjöld) rekstraraðila er hægt að sjá í leiðbeiningum með rekstrarframtali á vef Skattsins (bls. 16-21).

Önnur atriði

Tengdir aðilar

Heildarfjárhæð viðspyrnustyrks til tengdra rekstraraðila getur að hámarki numið 260 milljónum kr., að meðtöldum lokunarstyrkjum, tekjufallsstyrkjum og stuðningi samkvæmt lögum um ferðagjöf, nr. 54/2020 .

Birting upplýsinga

Skatturinn skal birta opinberlega upplýsingar um hvaða lögaðilum hefur verið ákvarðaður viðspyrnustyrkur. Birta skal upplýsingar um alla styrkþegar og fjárhæð styrkja nemi þeir jafnvirði 100 þúsund evra eða meira.

Umsókn

Umsókn um viðspyrnustyrk er rafræn í gegnum skattur.is. Ef umsækjandi er félag (lögaðili) skráir prókúruhafi sig inn á sína þjónustusíðu og fer þannig inn á svæði félagsins. Sjálfstætt starfandi einstaklingur fer inn í umsóknina í gegnum sína eigin þjónustusíðu.

Umsóknarfrestur er til 31. desember 2021.

Skatturinn skal afgreiða umsókn eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að fullnægjandi umsókn berst.

Rekstraraðili skal staðfesta við umsókn að hann uppfylli skilyrði fyrir viðspyrnustyrk, að upplýsingar sem hann skilar og liggja til grundvallar ákvörðun fjárhæðar, þ.e. um rekstrarkostnað, tekjur og fjölda launamanna, séu réttar og að honum sé kunnugt um að það geti varðað álagi, sektum eða fangelsi að veita rangar eða ófullnægjandi upplýsingar.

Við afgreiðslu umsóknar og endurskoðun ákvörðunar um umsókn getur Skatturinn farið fram á að rekstraraðili sýni með rökstuðningi og gögnum fram á rétt sinn til viðspyrnustyrks.

Endurákvörðun viðspyrnustyrks

Gert er ráð fyrir því að Skatturinn endurákvarði viðspyrnustyrk komi í ljósi að rekstraraðili átti ekki rétt á styrknum eða átti rétt á hærri eða lægri styrk en hann fékk greiddan. Um þetta gilda, auk þess sem fram kemur í lögunum um viðspyrnustyrk, ákvæði tekjuskattslaga eftir því sem við á.

Ofgreiðsla

Komi í ljós að aðili hafi fengið viðspyrnustyrk umfram það sem hann átti rétt á ber honum að endurgreiða þá fjárhæð sem ofgreidd var með vöxtum frá greiðsludegi. Dráttarvextir leggjast á kröfu um endurgreiðslu ef hún er ekki innt af hendi innan mánaðar frá dagsetningu endurákvörðunar Skattsins.

Álag og refsingar

Hafi rekstraraðili veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um rekstrarkostnað eða upplýsingagjöf hans hefur að öðru leyti verið svo áfátt að áhrif hafi haft við ákvörðun um viðspyrnustyrk skal Skatturinn gera honum að greiða 50% álag á kröfu um endurgreiðslu. Fella skal álagið niður ef aðili færir rök fyrir því að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar eða kæmi leiðréttingu á framfæri við Skattinn.

Telji Skatturinn að háttsemi rekstraraðila geti varðað sektum eða fangelsi skal ekki gera honum að greiða álag heldur kæra málið til lögreglu.

Leiðbeiningar með umsókn

Til að komast inn í umsókn um viðspyrnustyrk þarf að fara í gegnum þjónustusíðu einstaklinga hvort sem sótt er um fyrir lögaðila eða sjálfstætt starfandi einstakling.

Umsókn um viðspyrnustyrk þarf að berast eigi síðar en 31. desember 2021.

Sótt um fyrir félag

Ef sótt er um fyrir félag skráir prókúruhafi sig inn á sína eigin síðu, en þar kemur upp hvaða félögum hann tengist. Þegar búið er að velja „Félög sem ég tengist“ kemur upp listi yfir þau félög. Prókúruhafi velur það félag sem ætlunin er að sækja um fyrir og fer þannig inn á þjónustusíðu þess. Á forsíðu félagsins kemur upp kassi með umsókn en einnig er hægt að fara í gegnum samskiptaflipann.

 

(Hægt er að opna og fylla út umsókn á þjónustusíðu félagsins, en aðeins prókúruhafi getur lokið umsókninni og sent til undirritunar.)

 

 

Sótt um sem sjálfstætt starfandi einstaklingur

Sjálfstætt starfandi einstaklingur fer inn á sína eigin síðu og velur umsóknina í samskiptaflipanum og fær þá upp sams konar kassa: Umsókn um viðspyrnustyrk.

 

Þeir einir fá upp umsóknina sem eru á launagreiðendaskrá og eru heimilisfastir á Íslandi á umsóknardegi.

 

 

 

 

 

Ein umsókn fyrir hvern almanaksmánuð

Ein umsókn er fyrir hvern almanaksmánaðanna frá og með nóvember 2020 til og með nóvember 2021. Einungis er unnt að sækja um fyrir einn mánuð í einu. Dæmi: Rekstraraðili sækir um viðspyrnustyrk fyrir nóvember 2020. Hann getur ekki sótt um fyrir desember 2020, eða eftir atvikum aðra mánuði á umræddu tímabili, fyrr en hann hefur undirritað fyrri umsókn rafrænt.

 

Athugun á uppfyllingu skilyrða

Við innskráningu er athugað hvort umsækjandi uppfylli tiltekin frumskilyrði. Ef skilyrði eru ekki uppfyllt kemst hann ekki lengra með umsóknina. Það á t.d. við um ef umsækjandi er í vanskilum með opinber gjöld sem komin voru á eindaga fyrir lok árs 2019, hefur ekki skilað skattframtali, eða skilagreinum í staðgreiðslu eða virðisaukaskatti. Athugið að hægt er að greiða upp slík vanskil og skila inn gögnum og fara síðan aftur inn í umsókn og sækja um.

 

 

Skilyrði uppfyllt

Ef umsækjandi stoppar ekki við fyrstu athugun þá opnast fyrir það að halda áfram með umsóknina. Næst er þá farið yfir ýmis skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að geta átt rétt á viðspyrnustyrk og þarf umsækjandi að haka við að hann uppfylli þau neðst í textanum. Eftir það getur hann haldið áfram með umsóknina.

 

Þessu næst er síða þar sem skrá þarf tölvupóstfang og símanúmer umsækjanda eða tengiliðar hans. Því næst opnast síða þar sem skrá þarf bankareikning umsækjanda. Fyrirliggjandi upplýsingar eru birtar en þeim er hægt að breyta ef þess þarf. Nýr reikningur er vistaður þegar smellt er á "Áfram". Þegar viðspyrnustyrkur er ákvarðaður verður hann greiddur inn á þennan bankareikning.

 

Ríkisaðstoð

Næst er spurt um ríkisaðstoð. Hafi umsækjandi fengið lokunarstyrk vegna tímabila eftir 17. september 2020 er hann áritaður. Einnig það sem umsækjandi kann að hafa fengið greitt með ferðaávísunum skv. lögum 54/2020 og tekjufallsstyrki skv. lögum um tekjufallsstyrki.

 

Hafi umsækjandi fengið aðra styrki sem teljast ríkisaðstoð þarf að svara spurningu þar um með því að haka við "Já". Þá koma upp innsláttarsvæði þar sem skrá skal fjárhæð og tilgreina hvaða styrk er um að ræða.

 

Tengdir aðilar

Ef rekstraraðili tengist öðrum fyrirtækjum, sem eigandi, stjórnandi eða hafi þar yfirráð, samkvæmt þeim skilgreiningum sem fram koma á síðunni, þarf að svara spurningu þar um með því að haka við "Já". Þá koma upp innsláttarsvæði þar sem skrá skal kennitölur tengdra félaga.

 

 

Tekjufall

Á næstu síðu umsóknarinnar er tekjufall reiknað út. Byrja þarf á því að gefa upp tekjur á tímabilinu 1. janúar til loka október 2020 sem þurfa að vera a.m.k. 500.000 kr. til þess að viðspyrnustyrkur komi til álita.

 

 

Þessu næst þarf að fylla út tekjur í þeim mánuði sem umsóknin tekur til og viðmiðunartímabili. Almenna reglan er að viðmiðunartímabilið er sami almanaksmánuður á árinu 2019 og mánuðurinn sem sótt er um fyrir á árinu 2020 eða 2021. Dæmi: Sótt er um viðspyrnustyrk fyrir nóvember 2020 og í því tilviki er almenna reglan að viðmiðunartímabilið til útreiknings á tekjufalli er nóvember 2019.

Ef umsækjandi telur að annað tímabil gefi réttari mynd af tekjufalli í rekstri sínum af sérstökum ástæðum er hægt að velja annað viðmiðunartímabil úr listanum. Einkum er þá litið til ársins 2018. Umsækjendur geta átt von á því að spurst verði fyrir um það hvaða ástæður liggja að baki því að velja annað tímabil en almenna reglan segir til um.

Í tilvikum þar sem umsækjandi ætlar að sækja um viðspyrnustyrk fyrir tiltekinn mánuð, en starfsemi hófst eftir upphaf sama almanaksmánaðar árið 2019, þá þarf að velja „Annað viðmiðunartímabil“ og skrá meðaltekjur til viðmiðunar á tímabili sem er jafn langt og umsóknarmánuður. Meðaltekjur á dag reiknast sem tekjur frá upphafi rekstrar til loka október 2020 deilt með fjölda daga á sama tímabili.

Dæmi:

Starfsemi hófst 1. maí 2019.

Ef umsókn varðar mars 2021 þá þarf að reikna út fjölda daga frá upphafi starfsemi til loka október 2020 sem eru 549 dagar.

Því næst þarf að reikna út meðaltekjur tímabilsins. Ef tekjur frá upphafi rekstrar til loka október 2020 voru t.d. kr. 9.000.000 þá reiknast meðaltekjur pr. dag kr. 16.393 (kr. 9.000.000 / 549 dagar).

Tekjur á völdu tímabili sem skrá þarf sem tekjur viðmiðunartímabils miðast þá við meðaltekjur á jafn mörgum dögum og eru í umsóknarmánuði eða kr. 16.393 * 31 dagur = kr. 508.183. Þessi fjárhæð er svo borin saman við tekjur í umsóknarmánuði til að ákvarða tekjufall.“

Rekstrarkostnaður

Umsækjandi þarf að gefa upp rekstrarkostnað í umsóknarmánuði. Laun starfsmanna hafa verið árituð samkvæmt upplýsingum úr staðgreiðsluskrá. Hjá einstaklingum er reiknað endurgjald einnig áritað.

 Umsækjandi getur valið að nota reiknað endurgjald 2019, samkvæmt skattframtali 2020, í stað reiknaðs endurgjalds í umsóknarmánuði. Velji lögaðili þennan kost þarf að skrá þá eigendur sem voru með reiknað endurgjald á árinu 2019.

Fjárhæð tekjufallsstyrks er jafnhá 90% af rekstrarkostnaði eins og hann er tilgreindur í umsókninni, þó aldrei hærri en reiknað tekjufall og að því hámarki sem tilgreint er í 5. gr. laganna, þ.e. 300.000 kr., 400.000 kr. eða 500.000 kr. fyrir hvert stöðugildi hjá rekstraraðila í mánuðinum eða í sama mánuði 2019, með hliðsjón af tekjufalli, en hæst 1,5 millj. kr. ef tekjufall er 40-60%, 2 millj. kr. ef tekjufall er 60–80% og 2,5 millj. kr. ef tekjufall er meira en 80%.


Umsækjandi þarf að gera grein fyrir því hvort hann hafi fengið ráðningarstyrk frá Atvinnuleysistryggingarsjóði. Liggi upplýsingar um þetta fyrir eru þær áritaðar og koma til lækkunar á styrkfjárhæð. Umsækjandi skal leiðrétta fjárhæðina sé hún röng.

 

Stöðugildi

Viðspyrnustyrkur er m.a. reiknaður út frá fjölda stöðugilda í rekstrinum. Á næstu síðu umsóknar er listi yfir launagreiðslur umsækjanda í umsóknarmánuði. Skrá þarf starfshlutfall allra starfsmanna í hverjum mánuði; 100 fyrir fullt starf, 50 fyrir 50% starf o.s.frv. Heimilt er að miða við stöðugildi eins og þau voru í sama almanaksmánuði á árinu 2019 og þarf þá að velja þá leið með því að haka í viðeigandi reit.

 

Hafi rekstraraðili hafið starfsemi eftir upphaf sama mánaðar 2019 og umsókn um viðspyrnustyrk varðar er heimilt að miða fjölda stöðugilda við meðalfjölda mánaðarlegra stöðugilda hjá rekstraraðila þá heilu almanaksmánuði 2019 sem hann starfaði.

 

 

Senda umsókn

Þegar búið er að skrá öll stöðugildi og smella á "Áfram" kemur síða á skjáinn þar sem allar upplýsingar eru dregnar saman; skilyrði, forsendur og niðurstaða. Viðspyrnustyrkur er reiknaður út miðað við uppgefnar forsendur og fjárhæðin birt umsækjanda.

 

Umsækjandi þarf að fara vandlega yfir allar upplýsingarnar og haka við að hann geri sér grein fyrir því að röng upplýsingagjöf kunni að leiða til þess að hann sæti álagi, sektum eða fangelsi. Þegar búið er að haka við er hægt að senda umsóknina til undirritunar. Hjá lögaðilum eru það einungis prókúruhafar sem geta sent umsókn.

 

Lok umsóknar

Næst fær umsækjandi kvittun þar sem fram kemur að umsókn hafi verið send til undirritunar með rafrænum skilríkjum. Undirritun fer fram í gegnum þjónustusíðu prókúruhafa. Þar kemur fram á forsíðu að hann eigi skjöl til undirritunar. Smella þarf á þá tilkynningu og ganga frá undirrituninni.

 

Athygli er vakin á því að umsókn telst ekki móttekin fyrr en hún hefur verið rafrænt undirrituð og bíður afgreiðslu ef ekki er búið að undirrita.

Kæruréttur

Unnt er að kæra niðurstöðu Skattsins um viðspyrnustyrk til yfirskattanefndar. Um kærufrest og málsmeðferð fer samkvæmt ákvæðum laga um yfirskattanefnd.

Veittur stuðningur

Eftirfarandi listi sýnir þá lögaðila sem fengið hafa viðspyrnustyrki, fjölda mánaða sem styrkur hefur verið greiddur fyrir og fjárhæð sé hún yfir 100.000 evrum. Upplýsingarnar miðast við stöðuna 14. apríl 2021.

Nafn Fjöldi mánaða Fjárhæð
01 Airport Service ehf. 4  
0101 ehf. 1  
101 Bistro ehf. 2  
101 fasteign ehf. 2  
105 fasteignir ehf. 3  
1486 ehf. 2  
240 ehf. 2  
360 gráður ehf. 2  
A.H.Lindsay ehf. 2  
AD Travel ehf. 4  
Adventure Hotels ehf. 2  
Aðaltorg ehf. 3  
Afþreyingarhópurinn ehf. 2  
Airport Direct ehf. 3  
Akureyri Whale Watching ehf. 2  
Akurgerði stables ehf. 1  
Allrahanda GL ehf. 4  
Allsgáðar Íslandsferðir ehf 2  
ALP hf. 2  
Amazingtours ehf 2  
AMB21 ehf. 4  
Americano ehf. 1  
Antares ehf. 1  
Anton ehf. 2  
APA ehf. 3  
Arcanum Fjallaleiðsögumenn ehf. 4  
Arcdata ehf. 1  
Arctic Aurora ehf 3  
Arctic Oro ehf. 1  
Arctic Shots ehf. 4  
Arctic Tours ehf. 3  
Arctic Yeti ehf. 4  
ArcticTrip ehf. 1  
Arnarstakkur ehf. 2  
Artemis ehf. 1  
Artpatra ehf. 4  
AS hótel ehf. 4  
Athygli ráðstefnur ehf. 3  
Atlantik ehf. 4  
Augnablik ehf 2  
Aurora Leisure ehf. 3  
Aurora Star Hotel ehf. 2  
Álfurinn Sportbar ehf. 1  
Árroðinn ehf. 3  
B59 Hótel ehf. 3  
BA ehf. 2  
Baggi ehf. 4  
Bankastræti 5 ehf. 2  
Basecamp Iceland ehf. 3  
Bárukór ehf. 2  
BDBO ehf. 4  
Benefits ehf. 3  
Benzincafé ehf. 2  
Bergás ehf. 1  
Bergbúar ehf 2  
Betri ferðir ehf. 2  
Biggborg ehf. 2  
Birgir sf. 4  
Bismarck ehf. 4  
Bílaleiga Kynnisferða ehf. 4  
Bílaleigan Berg ehf. 4  
Bílaleigan Geysir ehf. 3  
Bílaleigan Ísak ehf. 4  
Bíómyndir ehf. 3  
Blautur ehf. 2  
Blábjörg ehf. 2  
BLUE Car Rental ehf. 3  
Bolasmiðjan ehf. 3  
Borgarklettur ehf. 2  
BR Tours ehf. 2  
Brattskjól ehf. 4  
Brekkugerði ehf. 4  
Brunch ehf. 2  
Brunnhóll ehf. 2  
Brúarveitingar ehf 4  
Bryggjufélagið ehf. 1  
BSR ehf 3  
Buddha Café ehf. 4  
Bus hostel ehf. 3  
Bustravel Iceland ehf. 4  
Bæjarbíó slf. 1  
Bændahöllin ehf. 4  
Bær hf. 3  
Bæting ehf. 1  
Cabin ehf 4  
Cactus veitingar ehf. 4  
Camatkar slf. 2  
CampEasy ehf. 2  
Cappuccino ehf. 2  
Card ehf. 1  
Central Guesthouse ehf. 4  
CF SNB ehf. 2  
Cinema ehf. 2  
City Center Hótel ehf. 4  
Citywalk ehf. 4  
Cloud ehf. 2  
Concept ehf. 4  
Concept Events ehf. 1  
Cool Inspiration ehf. 2  
Cosmosis ehf. 1  
Cozy Campers ehf. 1  
Crew ehf. 4  
Crisscross ehf. 4  
D - Travel ehf. 2  
Dalhraun 6 ehf 1  
Dalshöfði ehf. 4  
De Valle ehf. 1  
Delí ehf 2  
Dill ehf. 1  
Dillon ehf. 4  
Discover ehf. 4  
Discover Truenorth ehf. 3  
Dísarbyggð ehf. 4  
Down Town Cafe ehf. 2  
Draumahöll ehf. 2  
DreamVoices ehf. 3  
DRIVE4YOU ehf. 3  
Drífa ehf. 1  
Dudda ehf. 2  
Durum ehf. 2  
Dægurflugan ehf. 3  
E. Jóhannsson ehf 1  
E.Guðmundsson ehf. 4  
Efnalaugin Vík ehf. 3  
Efstidalur 2 ehf 3  
Egilshallarbíó ehf. 1  
Egilsstaðahúsið ehf. 3  
Eignarhaldsfélagið Einhamar ehf 3  
Eilífðarsól ehf. 1  
Eldey Airport Hotel ehf. 4  
Eldhestar ehf 4  
Eldhraun ehf. 2  
Eldhús sælkerans ehf 1  
Elding Hvalaskoðun Reykjav ehf. 2  
Eldsneytisafgr Kef EAK ehf. 3  
Eldstó ehf. 2  
ELJA - þjónustumiðstöð atvi hf. 2  
Emstrur sf. 2  
En route ehf. 2  
EVOLíf ehf. 3  
Exploring Iceland ehf. 1  
Exton ehf. 3  
Eyjatours 1 slf. 4  
Eyrarsveit ehf. 4  
Fagrabrekka ehf. 2  
Fagriblakur frá Keflavík ehf. 2  
Fallastakkur ehf. 1  
Fara ehf. 2  
Farestveit & Company ehf 1  
Farfuglar ses. 4  
FDK ehf. 3  
Feed the Viking ehf. 2  
Feitt ehf. 3  
Fell rekstrarfélag ehf. 4  
Ferðakompaníið ehf. 4  
Ferðamarkaðsráðgjöf ehf. 1  
Ferðaskrifstofa Akureyrar ehf. 3  
Ferðaskrifstofa Íslands ehf. 3  
Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf 3  
Ferðaskrifstofan ehf. 4  
Ferðaskrifstofan Nonni ehf. 4  
Ferðaskst Harðar Erlingss ehf. 2  
Ferðasýn ehf. 4  
Ferðavefir ehf. 4  
Ferðaþjónusta og Sumarhú ehf. 2  
Ferðaþjónustan Álfheimar ehf. 2  
Ferðaþjónustan Gullfossi ehf. 1  
Ferðaþjónustan Narfastöðum ehf 2  
Ferðaþjónustan Úthlíð ehf. 2  
First Class ehf. 4  
Fiskmarkaðurinn ehf. 3  
Fjallkonan veitingahús ehf. 1  
Fjallsárlón ehf. 2  
Flexo ehf. 2  
Flotferðir ehf. 1  
Flókakonan ehf. 4  
Flughótel Keflavík - H 57 ehf. 2  
Flugleiðahótel hf. 2  
Flyover Iceland ehf. 3  
Fossatún ehf. 4  
Fosshótel Reykjavík ehf. 4  
Friend In Iceland ehf. 4  
Frón veitingar ehf. 2  
Funk Events ehf. 2  
Förli ehf. 2  
G 14 ehf. 4  
Gallerí Laugarvatn ehf. 2  
Gamla bláa húsið ehf. 4  
Gamla Fiskfélagið ehf. 1  
Gandri Ventures ehf. 1  
GB ferðir ehf 2  
GB trading ehf. 2  
Gcr ehf. 3  
Gelmir rekstrarfélag ehf. 4  
Gentle Giants-Hvalaferðir ehf. 3  
Gerandi ehf. 2  
Gestagangur ehf. 1  
GetLocal ehf. 1  
Geysirland-Akureyri ehf. 4  
Gistiheimilið Hali ehf. 2  
Gistiheimilið Hvammur ehf. 4  
Gistihúsið Seljavellir ehf. 2  
Gistiver ehf. 4  
GJ veitingar ehf. 1  
Glacier Trips ehf. 2  
Gleðipinnar ehf. 2  
Gljásteinn ehf. 2  
Global Blue á Íslandi hf. 4  
Gló veitingar ehf. 3  
GMT ehf. 2  
Go Campers ehf. 3  
GO öryggi ehf. 2  
Godur ehf. 1  
Goðafoss ehf. 1  
GoNorth ehf. 2  
Gott bú ehf. 4  
Góð Framkvæmd ehf. 1  
Góli ehf. 3  
Grasnytjar ehf. 1  
Greenkey ehf. 3  
Grillmarkaðurinn ehf. 3  
Grillvagninn slf. 1  
Guðmundur Jónasson ehf. 4  
Guide to Iceland ehf. 1  
Gullhamrar ehf. 4  
GusKat ehf. 2  
Gvendarbrunnur ehf. 2  
H hostel ehf. 2  
H&S Rafverktakar ehf. 1  
Hafey Seafood ehf. 1  
Hafkaup ehf. 2  
Hafratindur slf. 2  
HAG Fasteignir ehf. 2  
Hallgerður ehf. 4  
HaPP ehf. 1  
Hawkbus ehf. 3  
Háaskjól ehf. 2  
Háey ehf. 1  
Hálsaból-sumarhús ehf 2  
HB ehf. 1  
Heilsudrekinn ehf 1  
Heilsumiðstöðin 108 Reykjav ehf 3  
Heimsborgir ehf. 4  
Heimsferðir ehf. 2  
Hellaferðir slf. 1  
Hellishólar ehf. 2  
Hestar og ferðir, Hvammur 2 ehf 1  
Heyá ehf. 3  
Héraðsskólinn ehf. 4  
Hidden Iceland ehf. 4  
Hið íslenska norðurljósafél ehf 4  
Hið Íslenska Reðasafn ehf. 3  
Himinn sól ehf. 4  
Hinni Lár ehf. 2  
Hitt eyrað sf. 1  
Hjaltadalur ferðaþjónusta ehf. 2  
HL Adventure ehf. 4  
Hlynurkokkur ehf. 3  
Hogo ehf. 1  
HOLD veitingar ehf. 2  
Hood ehf. 4  
Hotel Vatnsholt ehf. 4  
Hópbifreiðar Kynnisferða ehf. 3  
Hópferðir ehf 2  
Hótel 1919 ehf. 3  
Hótel Apartment at Reykjavík eh 2  
Hótel Arnarstapi ehf. 2  
Hótel Bláfell Breiðdalsvík ehf. 4  
Hótel Borgarnes hf. 4  
Hótel Búðir ehf. 4  
Hótel Dyrhólaey ehf 4  
Hótel Eyja ehf. 4  
Hótel Frón ehf. 4  
Hótel Grásteinn ehf. 2  
Hótel Hafnarfjall ehf. 4  
Hótel Hamar ehf. 4  
Hótel Heiðmörk ehf. 2  
Hótel Holt Hausti ehf. 2  
Hótel Keflavík ehf. 4  
Hótel Klettur ehf. 4  
Hótel Kría ehf. 2  
Hótel Laki ehf. 2  
Hótel Langaholt ehf. 4  
Hótel Laugarbakki ehf. 4  
Hótel Laxá ehf. 2  
Hótel Leifur Eiríksson ehf. 4  
Hótel Óðinsvé hf. 3  
Hótel Saga ehf. 4  
Hótel Selfoss ehf. 4  
Hótel Skaftafell ehf 2  
Hótel Varmaland ehf. 2  
Hótel Vellir ehf. 4  
Hótel Von ehf. 2  
Hótelrekstur ehf. 3  
HRC Ísland ehf. 3  
Hugarflug ehf 1  
Hugfimi ehf. 4  
Hugheimur ehf. 1  
Humar og Skel ehf. 2  
Húsaco ehf. 4  
Húsavíkurslippur ehf. 4  
Hydra Spa ehf. 2  
Höfn Guesthouse ehf. 2  
I 8 ehf. 2  
iBus ehf. 4  
icd ehf. 4  
Ice Cave Guides ehf. 2  
Ice Events ehf 1  
Ice Frozen Seafood ehf. 1  
Iceak ehf. 2  
Icecard ehf. 2  
Icehot Travel ehf. 4  
Iceland Activities slf. 2  
Iceland Escape ehf. 4  
Iceland Europe Travel Tour ehf 4  
Iceland exclusive travels ehf 1  
Iceland Huaying travel service 1  
Iceland Local Travel ehf. 4  
Iceland Pro Services ehf. 4  
Iceland Travel ehf. 4  
Iceland Unlimited ehf. 4  
Icelandic Explorer Media ehf. 3  
Icelandic Lava Show ehf. 2  
IceWise ehf. 4  
IET ehf. 4  
Iguide ehf. 2  
ILT Luxuria ehf. 1  
Ing Travel ehf. 4  
Ingólfsskáli ehf. 3  
Inspiration Iceland ehf. 4  
Into the glacier ehf. 2  
Ion Hotel ehf. 4  
ION Veitingar ehf. 2  
Í Efra ehf. 4  
Íbúðir ehf. 2  
Ís 47 ehf. 2  
Íshestar ehf. 4  
Íshús Veitingar ehf. 2  
Íslandshestar ehf. 2  
Íslandshótel hf. 4  
Íslenski barinn ehf. 4  
Íslenski Matarkjallarinn ehf. 1  
J.S.D ehf. 2  
Jafnréttishús ehf 2  
Jakobssynir ehf. 1  
Járnbrautin ehf. 1  
Jeppar og fjöll ehf. 4  
JEY20 ehf. 1  
Joe Ísland ehf. 2  
Jóreykir ehf 1  
JS Rentals ehf 4  
JWM ehf. 2  
JÖKLAVERÖLD ehf. 2  
Kaffi Mílanó ehf. 2  
Kaffibarinn ehf. 4  
Kaffibaunin ehf. 2  
Kaffihöfn ehf. 2  
Kaktus restaurant ehf. 3  
Kalda ehf. 2  
Kaptio ehf. 1  
Karelsflutningur ehf. 1  
Katla DMI ehf. 4  
Katlatrack ehf. 4  
KEIF ehf. 4  
Ker hótel ehf. 2  
Kerhestar ehf 3  
Kex Hostel ehf. 2  
KH veitingar ehf. 4  
Klakinn Travel ehf. 2  
Klettahlíð ehf 2  
Klifaeignir ehf. 4  
Knattborðsstofan Klöpp ehf 2  
Kolbakur ehf. 1  
Kopar Restaurant ehf. 2  
Kraftaverk, Icel. Hot Spot ehf. 2  
Kríunes ehf 2  
Kú Kú Campers ehf. 2  
Kvikmyndahúsið ehf 3  
Kyrrðin ehf. 2  
Lagardère travel retail ehf. 4  
Landnámssetur Íslands ehf. 3  
Laugaás ehf 3  
Laugarvatn Fontana ehf. 3  
Lava CarRental ehf. 4  
Laxnes ehf. 4  
Lágskógur ehf. 2  
LB ráðgjöf ehf. 4  
Lean ráðgjöf ehf. 2  
Leiðsögumenn ehf. 1  
Lest ehf. 2  
Libius ehf. 4  
Lindarhraun ehf. 2  
Litla lús slf. 1  
Ljósvegur ehf. 4  
Local Icelander ehf. 1  
Local Langoustine ehf. 2  
Look North ehf. 4  
Lotus Car Rental ehf. 2  
Lóan ehf. 2  
Lumen ehf. 4  
Luxury Adventures ehf. 4  
LW ehf. 3  
Lyngheiði ehf. 1  
M 14 ehf 4  
M&T investment ehf. 2  
M. Flóvent ehf. 1  
Magmahótel ehf. 4  
Margir steinar ehf. 1  
Marina Travel ehf. 4  
Matarkistan ehf 1  
Matarþjónustan slf. 2  
Matti ehf. 1  
MD Reykjavík ehf. 4  
Meiri-Tunga ehf. 2  
Melrakki Adventures ehf. 1  
Mexican ehf. 1  
Microbar&brew ehf. 3  
Miðbæjarhótel/Centerhotels ehf. 4  
Milli Vina Gistiheimili ehf. 4  
Mix ehf. 4  
Mjólkurstöðin ehf. 4  
Mjúk Iceland ehf. 2  
Mogul Holding ehf. 2  
MOKA ehf. 2  
Motorhome ehf. 2  
Mulberry ehf. 1  
Múlakaffi ehf. 1  
MyCar ehf. 2  
MyGroup ehf. 1  
Mývatn ehf. 2  
MZD ehf. 2  
Möguleikhúsið ehf 1  
N18 ehf. 3  
Nailed it ehf. 1  
Natura Travel ehf. 2  
Naustin 101 ehf. 2  
Nautaklettur ehf. 4  
Náttúrubörn Norðursins ehf. 4  
New Moments ehf 4  
Nicetravel ehf. 4  
Nogi ehf. 1  
Nordic Bygg ehf 4  
Nordic car rental ehf. 2  
Nordic Luxury ehf. 4  
Nordic Souvenir Iceland ehf. 4  
Nordic store ehf 3  
Nordic Times Media ehf. 2  
Nordic Visitor hf. 4  
Norðanmatur ehf. 2  
Norðursigling hf. 4  
Norræna ferðaskrifstofan ehf. 2  
North West ehf. 1  
Northbound ehf. 2  
Northern Light á Íslandi ehf. 3  
Northwear ehf 1  
Noumena ehf. 1  
Nónfjall ehf. 3  
Núpur bókhald ehf 4  
Nýhugsun ehf. 2  
Næði ehf. 4  
OK Adventure ehf. 1  
Okkar konur í Kína-OK ehf. 4  
On Air ehf. 1  
ÓMARSIG slf. - IC ICELAND 2  
P. Petersen ehf. 3  
P-11 ehf. 3  
Páll Óskar slf. 2  
Pálsson Apartments ehf. 2  
Perla norðursins hf. 4  
POINTNEMO ehf. 4  
Procar ehf. 3  
PTI ehf. 4  
Puffin Hotel Vík ehf. 2  
Radíus ehf. 4  
Rafteigur ehf. 4  
Raftækni ehf 1  
Rammagerðin ehf. 4  
Rauðbrók ehf. 2  
Raufarhóll ehf. 2  
RAUS Reykjavík ehf. 3  
Ravens BnB ehf. 2  
REAL Iceland ehf. 1  
Reipstindur ehf. 4  
Rent Nordic ehf. 2  
Rentaparty ehf. 4  
ReSource International ehf. 1  
Rey ehf. 4  
Reykjavík Event Consulting ehf. 4  
Reykjavík Private Cars ehf. 4  
Reykjavík Röst Bistro ehf. 4  
Reykjavík Sailors ehf. 4  
Reykjavík Sightseeing Inve ehf 3  
Rétt sprautun ehf. 2  
Rjúkandi ehf. 2  
Rúðan ehf. 1  
Safari hjól ehf. 1  
Sagaevents ehf. 1  
Salka Valka eldhús ehf. 2  
Salsaiceland ehf. 1  
Saltverk ehf. 3  
Saltvík ehf 2  
Samaria ehf. 1  
Sam-félagið ehf. 1  
Season Tours ehf. 4  
Seatrips ehf. 2  
Sector-Debet ehf. 1  
Selhöfði ehf 2  
SERVIO ehf. 3  
Sérleyfisbílar Ak-Norðurleið hf 1  
SH 55 slf. 4  
Shai Ram ehf. 1  
Silva tours slf. 3  
Sjallinn ehf. 4  
Sjávarborg ehf. 2  
Sjávargrillið ehf. 1  
Skallapopp slf. 2  
Skál ehf. 4  
Skálpanes ehf. 1  
Skálpi ehf. 4  
Skeiðflöt ehf. 2  
Skemmtigarðurinn ehf. 1  
Skólavörðustígur 2 ehf. 4  
Skútusiglingar ehf. 2  
Skyrhúsið ehf 1  
Snaps ehf. 2  
Snerruútgáfan ehf 3  
Snjallkynningar ehf. 2  
Snow Dogs ehf. 2  
Snæland Grímsson ehf 4  
Soleil de minuit ehf 3  
Sonata hotel ehf. 2  
Sorti ehf. 1  
South East ehf. 4  
Southcoast Adventure ehf. 2  
Sólbjartur og Sumarliði ehf. 4  
Sóldís ehf. 2  
SÓLEY MINERALS ehf. 1  
Special Tours ehf. 2  
Spes Kitchen ehf. 4  
Sponta ehf. 2  
Sport Hero ehf. 2  
Sportakademian ehf. 4  
Sportköfunarskóli Íslands ehf. 4  
Spur ehf. 2  
Stay in Iceland ehf. 2  
StayWest ehf. 3  
Steik ehf. 1  
Steinaskjól ehf. 1  
Stekkjarinn ehf. 3  
Stellaris slf. 1  
Stjörnunótt ehf. 4  
Stóra-Grund ehf. 3  
Stóru-Laugar ehf 2  
Stracta Hella ehf. 2  
Straumhvarf ehf. 2  
Strýta ehf 4  
Stundarfriður ehf. 2  
Sturla Atlas slf. 2  
Stök Gulrót ehf. 4  
Sumarhúsin Signýjarstöðum ehf. 2  
Superjeep ehf. 3  
Súpufélagið ehf. 2  
Sýningakerfi ehf 1  
Sæbúð ehf. 2  
Sæsi ehf. 1  
Sæta svínið ehf. 1  
Sögusafnið ehf. 4  
T.A. Sport Travel ehf. 2  
Tapas ehf. 1  
Tarragon ehf. 2  
Terra Nova ehf 4  
Teymi A ehf. 1  
TG 20 ehf. 1  
Thomsen Travel ehf. 2  
Tix Eu ehf. 1  
TK vörur ehf. 2  
Torfhús hótel ehf. 3  
Torp Trading ehf 2  
Tour Desk ehf. 4  
Tónn í tómið ehf 2  
Tónsport ehf. 2  
Trans - Atlantic ehf. 4  
Travelade ehf. 1  
Trawire ehf. 2  
Tré & Te ehf. 1  
Tripical Travel ehf. 4  
TripZig ehf. 2  
Trix ehf 4  
Truenorth Nordic ehf. 4  
Tulipop ehf. 2  
Tunglið veitingar ehf. 3  
Ultima Thule ehf. 1  
Union City ehf. 2  
Upptakari ehf. 1  
Útgáfufélagið Guðrún ehf. 1  
Útgerðarfélagið Rán ehf. 4  
Útsýn ehf. 2  
Vaðall ehf. 4  
Valaból ehf 2  
Vestur Indía Félagið ehf. 2  
Vesturferðir ehf 1  
VH-Veitingar ehf. 2  
Viking Exploration ehf. 2  
Viking Portrait ehf. 1  
Vinnustofa Erlu & Jónasar ehf. 1  
Vistra ehf 2  
Viti Menn ehf 2  
Víðigerði ehf. 4  
Víkingaheimar ehf. 4  
Vodka ehf. 2  
Wake up Reykjavík sf. 1  
Wild Westfjords ehf. 2  
X-JB ehf. 4  
Ydda arkitektar ehf. 2  
Your Transfer ehf. 1  
Ýma - Náttúrukönnun ehf. 2  
Þ & G sf. 2  
Þeydal ehf. 4  
Þreksport ehf. 1  
Þrjúbíó ehf. 3  
Þúfukollur ehf. 1  
Þúsund stjörnur ehf. 2  
Þvottahöllin ehf 2  
Þyrluþjónustan ehf. 2  
Æðruleysi slf. 2  
Ævintýradalurinn ehf. 3  
Ævintýri ehf. 2  
Öngulsstaðir 3 sf. 3  
Örkin Veitingar ehf 4  
Öræfaferðir ehf 1  

 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum