Almannaheillaskrá – skattfrádráttur

Almennt

Lögaðilum sem uppfylla tiltekin skilyrði er heimilt að sækja um skráningu á almannaheillaskrá Skattsins.

Lögaðilar á almannaheillaskrá eru almennt óhagnaðardrifin félög (e. non-profit organization) sem í megindráttum reka ekki atvinnustarfsemi í skilningi skattalaga, heldur fyrst og fremst starfsemi sem að verulegu leyti byggir á vinnu sjálfboðaliða og með þjóðfélagslegan tilgang og samfélagsleg markmið að leiðarljósi. Þessum lögaðilum er þó heimil einhver atvinnustarfsemi til fjáröflunar innan þeirra marka sem tilgreind eru í samþykktum þeirra og leiða má beint af tilgangi lögaðilans. Þá er þessum lögaðilum heimil starfsemi sem hefur aðeins óverulega fjárhagslega þýðingu m.t.t. heildartekna lögaðilans.

Starfsemi sem telst til almannaheilla í þessu sambandi er eftirfarandi:

  1. mannúðar- og líknarstarfsemi,
  2. æskulýðs- og menningarmálastarfsemi,
  3. starfsemi björgunarsveita, landssamtaka björgunarsveita og slysavarnadeilda og einstakra félagseininga sem starfa undir merkjum samtakanna,
  4. vísindaleg rannsóknarstarfsemi,
  5. starfsemi sjálfstæðra háskólasjóða og annarra menntasjóða,
  6. neytenda- og forvarnastarfsemi,
  7. starfsemi þjóðkirkjunnar, þjóðkirkjusafnaða og annarra skráðra trú- og lífsskoðunarfélaga.

Félög á almannaheillaskrá Skattsins

Einungis félögum, sjóðum og stofnunum, þ.m.t. sjálfseignarstofnunum, sem hafa með höndum óhagnaðardrifna starfsemi, er heimil skráning á almannaheillaskrá. Aðrir lögaðilar, þ.e. hlutafélög, einkahlutafélög, sameignarfélög, samlagsfélög, samlagshlutafélög og samvinnufélög, falla ekki undir heimild til skráningar á almannaheillaskrá. Gjafir og framlög til slíkra lögaðila skapa því ekki frádráttarheimild hjá gefendum. Listi yfir viðurkennda lögaðila hvers árs verður birtur á heimasíðu Skattsins.

Lögaðilar skráðir á almannaheillaskrá Skattsins

Skráning - skilyrði

Forsvarsmenn þeirra lögaðila sem óska eftir skráningu á almannaheillaskrá Skattsins og telja starfsemina falla undir framangreinda stafliði (a.–g.) þurfa að sækja sérstaklega um skráningu á almannaheillaskrá sem viðurkenndir lögaðilar sem starfa til almannaheilla, þannig að framlög til þeirra séu, að ákveðnu marki, frádráttarbær við ákvörðun á tekjuskattsstofni gefanda.

Lögaðilar sem óska eftir skráningu á almannaheillaskrá þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til að vera skráðir á almannaheillaskrá. Meðal annars þarf skráningu raunverulegs eiganda að vera lokið. Lögaðili má ekki vera í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir. Standa þarf skil á ársreikningum fyrir 31. maí ár hvert. Einnig þarf að standa skil á skattframtölum og skýrslum. Þá þarf að liggja fyrir með skýrum hætti í samþykktum hver sé tilgangur lögaðilans, hvernig framlögum verði ráðstafað til almannaheilla sbr. stafliði a-g. í 9. tl. 4. gr. tskl. og meðferð eigna við slit o.s.frv. Þá þarf bókhald og ársuppgjör að bera með sér fjárhæð gjafa og framlaga ásamt því hvernig fjármunum hefur verið ráðstafað til almannaheilla. Ráðstafa þarf framlögum innan skamms tíma til þeirra málefna sem samþykktir segja til um þ.a. ekki komi til mikillar sjóðasöfnunar á milli ára. Uppfylli skráður lögaðili ekki skilyrði skráningar síðar þá fellur hann af almannaheillaskrá. Móttekin framlög og gjafir eftir afskráningu eru ekki frádráttarbær frá tekjuskattsstofni gefenda.

Skattfrádráttur

Einungis gjafir og framlög án gagngjalds skapa rétt til skattfrádráttar hjá gefanda. Þannig skapa félagsgjöld að lögaðila sem skráður er í almannaheillaskrá eða greiðslur til hans fyrir vörur og þjónustu s.s. auglýsingar ekki rétt til skattfrádráttar.

Frádráttur einstaklinga getur verið á bilinu 10 - 350 þús. kr. á almanaksári, hjóna og sambúðarfólks alls 700 þús. kr. og kemur til lækkunar á útsvars- og tekjuskattsstofni en er ekki millifæranlegur og ber því að halda framlögum hvers einstaklings aðgreindum.

Frádráttur rekstraraðila getur numið 1,5% af rekstrartekjum á því ári sem gjöf er afhent eða framlag er veitt. Jafnframt er rekstraraðila heimilt að færa til frádráttar 1,5% af rekstrartekjum vegna framlaga til aðgerða sem stuðla eiga að kolefnisjöfnun, s.s. aðgerða í rekstri til kolefnisjöfnunar, sem og fjárframlög til skógræktar, uppgræðslustarfa og endurheimtar votlendis o.s.frv. Því getur heildarhlutfall frádráttar í atvinnurekstri vegna gjafa og framlaga til almannaheilla og kolefnisjöfnunar orðið alls 3% af rekstrartekjum.

Móttakendur gjafa og framlaga, sem skráðir eru á sérstaka almannaheillaskrá, þurfa að gefa út kvittun við móttöku þar sem m.a. kemur fram nafn og kennitala gefanda og fjárhæð framlags. Að almanaksári loknu þarf móttakandi að taka saman upplýsingar um fjárhæð gjafa og framlaga hvers gefanda og skila þessum upplýsingum til Skattsins samhliða öðrum árlegum gagnaskilum fyrir 20. janúar ár hvert. Á grundvelli gagnaskilanna verður frádráttur áritaður á framtal gefenda.

Skilyrði fyrir frádrætti hjá gefendum er að móttakandi sé skráður á almannaheillaskrá á því tímamarki sem gjöf er afhent eða framlag veitt og gildir frádráttarheimildin um framlög sem berast frá og með þeim degi sem sótt var um skráningu á almannaheillaskránna.

Þrátt fyrir framanritað gildir árið 2021 að skattfrádráttur er heimill vegna gjafa og framlaga sem berast á öllu tímabilinu 1. nóvember til 31. desember 2021 til félaga sem sótt hafa um skráningu á almannaheillaskrá á tímabilinu og fengið staðfestingu skráningar.

Umsókn

Lögaðili sem óskar eftir skráningu þarf að senda inn umsókn til Skattsins, á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður, ekki síðar en 1. nóvember vegna þess almanaksárs sem skráningu er ætlað að ná til.

Umsókn um skráningu á almannaheillaskrá er rafræn í gegnum þjónustuvef Skattsins. Eftir innskráningu er tenging í umsókn undir Samskipti.

Við afgreiðslu umsóknar og endurskoðun ákvörðunar um umsókn getur Skatturinn farið fram á að lögaðili sýni með rökstuðningi og gögnum fram á rétt sinn til skráningar.

Skráning fer fram eins fljótt og auðið er og eigi síðar en tveimur mánuðum frá móttöku Skattsins á umsókn um skráningu

Endurnýja skal skráningu á almannaheillaskrá árlega fyrir hvert byrjað almanaksár eigi síðar en 15. febrúar ár hvert. Endurskráning skv. 1. málsl. gildir frá byrjun viðkomandi almanaksárs og til loka þess almanaksárs að uppfylltum skilyrðum ákvæðisins að öðru leyti.

Endurnýjun skráningar á almannaheillaskrá skal fara fram í fyrsta sinn fyrir 15. febrúar 2023.

Rétt er að benda á að almannaheillaskrá er sjálfstæð skrá sem haldin skv. tekjuskattslögum um þau félög sem m.a. eru viðurkennd m.t.t. til gjafafrádráttar og er ekki sama skrá og almannaheillafélagaskrá sem haldin er um stofnun félaga á grundvelli félagaréttar. Skráning lögaðila í almannaheillafélagaskrá leiðir ekki sjálfkrafa til þess að lögaðilinn sé jafnframt skráður eða talin uppfylla skilyrði fyrir skráningu á almannaheillaskrá, sbr. 9. tl. 4. gr. tskl.

Opna umsókn um skráningu á almannaheillaskrá

 

Skráðir lögaðilar

Skilyrði fyrir frádrætti hjá gefendum er að lögaðili (móttakandi) sé á almannaheillaskrá á því tímamarki sem gjöf er afhent eða framlag veitt.

Skattfrádráttur

Lögaðilar sem skráðir eru á sérstaka almannaheillaskrá, þurfa að gefa út kvittun við móttöku gjafa og framlaga þar sem m.a. kemur fram nafn og kennitala gefanda og fjárhæð framlags. Á grundvelli gagnaskila lögaðila (móttakanda) verður frádráttur áritaður á framtal gefenda.

Rétt er að taka fram að félagsgjöld að lögaðila eða greiðslur fyrir vörur og þjónustu frá lögaðila sem skráður er í almannaheillaskrá skapa ekki rétt til skattfrádráttar.

Almannaheillaskrá 2023

Nafn Kennitala Umsókn gildir frá Umsókn gildir til
ABC BARNAHJÁLP 690688-1589 1.1.2023 31.12.2023
ADHD samtökin fta 590588-1059 1.1.2023 31.12.2023
Aflið, samtök gegn kynferðis- o 690702-2150 1.1.2023 31.12.2023
AFS á Íslandi 630975-0269 1.1.2023 31.12.2023
Akureyrarkirkja 410169-6149 8.2.2023 31.12.2023
Almenningsíþróttadeild Stjörnun 480305-1240 1.1.2023 31.12.2023
Almenningsíþróttadeild Víkings 481210-0620 1.1.2023 31.12.2023
Alzheimersamtökin á Íslandi 580690-2389 1.1.2023 31.12.2023
Andl þjóðarráð baháía á Íslandi 620174-0259 1.1.2023 31.12.2023
Ás styrktarfélag 630269-0759 1.1.2023 31.12.2023
Ásatrúarfélagið 680374-0159 1.1.2023 31.12.2023
Badmintondeild Keflavíkur 490294-2369 1.1.2023 31.12.2023
Badmintonfélag Hafnarfjarðar 501001-3090 1.1.2023 31.12.2023
Bakkagerðiskirkja 430169-6299 1.1.2023 31.12.2023
Bandalag íslenskra leikfélaga 440169-0239 1.1.2023 31.12.2023
Barna- og unglingaráð knattspyr 681201-5130 1.1.2023 31.12.2023
Barna/unglráð knattspd Víkings 700693-2529 1.1.2023 31.12.2023
Barnaheill - Save the Children 521089-1059 1.1.2023 31.12.2023
Bergið headspace, félagasamtök 431018-0200 1.1.2023 31.12.2023
Bessastaðasókn 611087-1529 1.1.2023 31.12.2023
Betanía,kristið samfélag 631000-2310 1.1.2023 31.12.2023
Bindindissamtökin IOGT 630269-6959 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarfélag Hornafjarðar 640485-0439 2.5.2023 31.12.2023
Björgunarfélag Ísafjarðar 441198-2059 3.3.2023 31.12.2023
Björgunarfélag Vestmannaeyja 580283-0209 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarfélagið Blanda 671299-2569 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveit Biskupstungna 520288-1049 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveit Hafnarfjarðar 410200-3170 16.3.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Ársæll 540999-2449 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Bára 480982-0379 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Berserkir 610180-0789 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Blakkur 490481-0369 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Brák 570177-0369 5.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Dalvík 590582-0269 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Garðar 600281-0469 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Gerpir 550579-0499 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Grettir 600488-1399 9.3.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Hafliði 411281-0359 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Heiðar 430479-0249 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Hérað 481199-2989 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Húnar 700307-0930 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Ingunn 500692-2199 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Ísólfur 580484-0349 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Jökull 441088-1089 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Kjölur 690390-1089 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Sigurvon 521078-0309 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Stjarnan 620288-2689 18.4.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Suðurnes 690494-2219 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Tálkni 510590-2449 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Tindar Hnífsda 500480-0339 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Týr 671290-2169 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Víkverji 691177-0339 1.1.2023 31.12.2023
Björgunarsveitin Ægir 590488-1519 1.1.2023 31.12.2023
Björt sý - styrktarfélag 690818-1320 1.1.2023 31.12.2023
Blakdeild Fylkis 611094-2649 1.1.2023 31.12.2023
Blakdeild K.A. 670890-2289 1.1.2023 31.12.2023
Blakdeild Keflavíkur íþrótta- o 640513-0200 1.1.2023 31.12.2023
Blakdeild Völsungs 440594-2639 1.1.2023 31.12.2023
Blaksamband Íslands 450274-0629 1.1.2023 31.12.2023
Blindrafélagið 470169-2149 1.1.2023 31.12.2023
Blönduóskirkja 470169-1689 4.1.2023 31.12.2023
Boðunarkirkjan 530598-3579 1.1.2023 31.12.2023
Bogfimideild Tindastóls 411116-0770 1.1.2023 31.12.2023
Bókmenntahátíðin í Reykjavík 520803-3510 1.1.2023 31.12.2023
Brautin bindindisfél ökumanna 460169-0899 1.1.2023 31.12.2023
Breiðholtskirkja 481173-0199 1.1.2023 31.12.2023
Catch the Fire Reykjavík 670308-1380 1.1.2023 31.12.2023
CHCC (Child Health Community Ce 590721-1070 1.1.2023 31.12.2023
CLF á Íslandi, félag 560404-3360 1.1.2023 31.12.2023
Dalvíkurkirkja 500169-2149 1.1.2023 31.12.2023
Digranesprestakall 691272-0449 1.1.2023 31.12.2023
Dómkirkjan 500169-5839 1.1.2023 31.12.2023
Dýrahjálp Íslands, félag 620508-1010 1.1.2023 31.12.2023
Egilsstaðakirkja 690777-0299 1.1.2023 31.12.2023
Einhverfusamtökin 700179-0289 1.1.2023 31.12.2023
Einstök börn,stuðningsfélag 570797-2639 1.1.2023 31.12.2023
Elsusjóður, menntasjóður um end 540421-1530 1.1.2023 31.12.2023
Empower Nepali Girls - Íslandsd 420317-0180 1.1.2023 31.12.2023
Eskifjarðarkirkja 520169-4079 15.2.2023 31.12.2023
Every nation Iceland 590209-1980 1.1.2023 31.12.2023
Fella- og Hólaprestakall 410274-0199 1.1.2023 31.12.2023
Félags- og tómstundadeild Breið 500921-1290 1.1.2023 31.12.2023
Fimleikadeild Fylkis 571083-0359 1.1.2023 31.12.2023
Fimleikadeild Keflavíkur 620894-2819 1.1.2023 31.12.2023
Fimleikadeild Stjörnunnar 480989-1989 1.1.2023 31.12.2023
Fimleikadeild UMF Selfoss 690390-3029 14.2.2023 31.12.2023
Fimleikafélag Hafnarfjarðar 540169-2769 1.1.2023 31.12.2023
Fitjakirkja 550169-3559 1.1.2023 31.12.2023
FLOTTA FÓLK fta 630522-1020 26.1.2023 31.12.2023
Flugbjörgunarsveitin Hellu 410775-0269 1.1.2023 31.12.2023
Flugbjörgunarsveitin Reykjavík 550169-6149 1.1.2023 31.12.2023
Flugbjörgunarsveitin Varmahlíð 410377-0129 1.1.2023 31.12.2023
Foreldrajafnrétti 620997-2779 1.1.2023 31.12.2023
Frisbígolffélag Reykjavíkur 450917-3030 3.3.2023 31.12.2023
Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarf 560169-5159 1.1.2023 31.12.2023
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks 681293-3379 1.1.2023 31.12.2023
Frjálsíþróttadeild F.H. 681189-1229 1.1.2023 31.12.2023
Frjálsíþróttadeild UMF Selfoss 690390-2729 12.2.2023 31.12.2023
Fræðsla og forvarnir 410793-2109 1.1.2023 31.12.2023
Fuglaverndarfélag Íslands 500770-0159 15.2.2023 31.12.2023
Garðasókn 570169-5649 1.1.2023 31.12.2023
Geðhjálp 531180-0469 1.1.2023 31.12.2023
Gjafa og minningarsj Skjólgarðs 611020-0820 5.1.2023 31.12.2023
Gjafa-og Styrktarsj Jónínu S G 640700-2110 15.3.2023 31.12.2023
Gleym-mér-ei - styrktarfélag 501013-1290 31.3.2023 31.12.2023
Glímufélag Reykjavíkur 451217-1190 1.1.2023 31.12.2023
Golfklúbbur Þorlákshafnar 500697-2029 19.3.2023 31.12.2023
Golfklúbburinn Flúðir 440491-2009 1.1.2023 31.12.2023
Grafarvogssókn 520789-1389 1.1.2023 31.12.2023
Hafnarsókn 590169-7309 1.1.2023 31.12.2023
Hagsmunasamtök heimilanna 520209-2120 1.1.2023 31.12.2023
Hallgrímssókn 590169-1969 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild F.H. 500380-0479 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild Fram 520684-0189 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild Fylkis 571083-0519 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild Í.R. 521087-1109 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild KA 571005-0180 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild UMF Selfoss 690390-2999 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksdeild Þórs 421291-2099 1.1.2023 31.12.2023
Handknattleiksfélag Kópavogs 630981-0269 1.1.2023 31.12.2023
Háskólasjóður Hf. Eimskipafélag 421098-3019 1.1.2023 31.12.2023
Hestamannafélagið Skagfirðingur 410316-1880 3.4.2023 31.12.2023
Hestamannafélagið Sleipnir 590583-0309 1.1.2023 31.12.2023
Heyrnarhjálp 600169-5489 23.3.2023 31.12.2023
Héraðssamband Þingeyinga HSÞ 580408-1330 1.1.2023 31.12.2023
Hið íslenska biblíufélag 620169-7739 2.5.2023 31.12.2023
Himinn á jörðu 511010-0470 1.1.2023 31.12.2023
Hjallaprestakall 670787-1339 30.3.2023 31.12.2023
Hjaltastaðarkirkja 620169-1619 1.1.2023 31.12.2023
Hjartavernd,landssamtök 620169-1379 1.1.2023 31.12.2023
Hjálparsjóður æskufólks 670171-0199 1.1.2023 31.12.2023
Hjálparstarf kirkjunnar 450670-0499 1.1.2023 31.12.2023
Hjálparsveit skáta Garðabæ 431274-0199 26.3.2023 31.12.2023
Hjálparsveit skáta Hveragerði 580876-0139 16.3.2023 31.12.2023
Hjálparsveit skáta í Reykjavík 521270-0209 1.1.2023 31.12.2023
Hjálparsveit skáta Kópavogi 410271-0289 1.1.2023 31.12.2023
Hjálpræðisherinn á Íslandi 620169-1539 1.1.2023 31.12.2023
Hjólreiðadeild Breiðabliks 430215-1240 1.1.2023 31.12.2023
Hjólreiðadeild Víkings 531020-0140 1.1.2023 31.12.2023
Hnefaleikadeild Þórs 560616-0310 6.2.2023 31.12.2023
Hollvinafélag Neskirkju 611022-0690 1.1.2023 31.12.2023
Hollvinasamtök Sjúkrah á Ak fta 640216-0500 1.1.2023 31.12.2023
Hollvinir AFS á Íslandi 571213-0790 1.1.2023 31.12.2023
Hollvinir Grensásdeildar 670406-1210 1.1.2023 31.12.2023
Hrói Höttur barnavinafélag 490311-0250 1.1.2023 31.12.2023
Hugrún - geðfræðslufélag 590716-0490 1.1.2023 31.12.2023
Húsavíkursókn 640169-5919 1.1.2023 31.12.2023
Hvalsneskirkja 650169-7279 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Akranesi 700904-3180 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Akureyri 490780-0769 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan á Íslandi 490884-0419 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía Rv 540169-3739 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan í Keflavík 620180-0259 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Selfossi 591197-2829 1.1.2023 31.12.2023
Hvítasunnukirkjan Vestm.eyjum 640873-0199 1.1.2023 31.12.2023
Iceland-Nepal, félagasamtök 631013-0310 1.1.2023 31.12.2023
Ingjaldshólssókn 660169-5209 18.4.2023 31.12.2023
ÍBV-Íþróttafélag 680197-2029 12.1.2023 31.12.2023
Íslandsdeild Amnesty Internat 620879-0299 1.1.2023 31.12.2023
Íslenska Barnahjálpin 410615-0370 1.1.2023 31.12.2023
Íslenska Kristkirkjan 560106-1140 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar 670169-0229 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélag Reykjavíkur 670169-1549 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélag Uppsveita 520320-0320 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Gerpla 700672-0429 30.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Grótta 700371-0779 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Huginn 510381-0259 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Magni 580883-0529 24.4.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Völsungur 710269-6379 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Þór 710269-2469 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttafélagið Þór,ungl knattsp 520603-3010 1.1.2023 31.12.2023
Íþrótta-og Ólympíusamband Ísl 670169-0499 1.1.2023 31.12.2023
Íþróttasamband fatlaðra 620579-0259 1.1.2023 31.12.2023
Jónína,minningarsjóður 600206-0440 1.1.2023 31.12.2023
Júdódeild K.A. 561089-2569 1.1.2023 31.12.2023
Júdódeild UMF Selfoss 561192-2439 14.2.2023 31.12.2023
Kaldrananeskirkja 530771-0169 1.1.2023 31.12.2023
Karatedeild Breiðabliks 590297-2679 1.1.2023 31.12.2023
Karatedeild Fylkis 530696-2279 1.1.2023 31.12.2023
Karatedeild Víkings 630800-3660 1.1.2023 31.12.2023
Keflavík unglingaráð körfuknatt 511005-1830 1.1.2023 31.12.2023
Keflavík,íþrótta-/ungmennafélag 590794-2019 1.1.2023 31.12.2023
Keflavíkursókn 680169-5789 1.1.2023 31.12.2023
KFUM og KFUK á Íslandi 690169-0889 1.1.2023 31.12.2023
KFUM og KFUK í Vindáshlíð 590379-0429 1.1.2023 31.12.2023
Kirkja sjöunda dags aðventista 410169-2589 1.1.2023 31.12.2023
Kirkjugarðar Reyðarfjarðar 541009-0270 1.1.2023 31.12.2023
Kirkjugarður Blönduóss 460300-3980 18.1.2023 31.12.2023
Kirkjugarður Sauðárkróks 700371-3369 1.1.2023 31.12.2023
Kiwanisklúbburinn Helgafell 630672-0239 10.1.2023 31.12.2023
Klifurfélag Reykjavíkur 410302-3810 15.3.2023 31.12.2023
Kling og Bang 590922-1290 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Breiðabliks 410284-1389 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild F.H. 410687-1359 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Fram 660184-0589 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Fylkis 571083-0199 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Í.R. 560284-0399 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild K.A. 510991-1849 3.3.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild K.R. 591184-0169 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Keflavíkur 541094-3269 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Keflavíkur/mfl 650211-0570 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Sindra 670591-2049 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Stjörnunnar 580589-1389 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild U.M.F.G. 581090-2349 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild U.M.F.N. 710192-2359 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild UMF Selfoss 690390-2569 14.2.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild UMF Tindastóls 690390-1249 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Vestra, meista 470102-5270 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Víkings 420787-1469 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Völsungs 461094-2289 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnudeild Þórs Akureyri 670991-2109 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélag Akureyrar 700169-4219 3.3.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélag Garðabæjar-KFG 710308-1870 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélag Í.A. 500487-1279 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélag Reykjavíkur 700169-3919 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Fram 491070-0139 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Haukar 600169-0419 14.3.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Valur 670269-2569 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Víkingur 700269-0789 1.1.2023 31.12.2023
Knattspyrnufélagið Ægir 590489-1239 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Akureyrar 520281-0109 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Austfjarða 551001-3340 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Árnessýslu 430797-2209 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæ 700169-3329 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Íslands 700169-2789 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélag Snæfellsness 650107-0200 1.1.2023 31.12.2023
Krabbameinsfélagið Sigurvon 470102-4540 10.1.2023 31.12.2023
Kraftlyftingadeild Breiðabliks 530309-0100 1.1.2023 31.12.2023
Kraftur, stuðningsfélagið 571199-3009 1.1.2023 31.12.2023
Krosskirkja 700169-5459 13.3.2023 31.12.2023
Krýsuvíkursamtökin 610486-1699 1.1.2023 31.12.2023
Kvennadeild Rauða krossins 660586-1219 3.2.2023 31.12.2023
Kvenréttindafélag Íslands 710169-6409 1.1.2023 31.12.2023
Kærleikssamtökin 561215-1030 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksd Breiðabliks 630692-2109 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksd Keflav,íþr/umf 510894-2009 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Fylkis 480294-2389 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Hattar 451191-1879 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Í.R. 510788-2069 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild K.R. 510987-1449 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Tindastóls 690390-1169 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild U.M.F.G. 550591-1039 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild U.M.F.N. 650182-0229 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild UMF Þórs Þ 680312-0950 20.2.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Vestra 651093-2449 1.1.2023 31.12.2023
Körfuknattleiksdeild Þórs 690888-1149 6.2.2023 31.12.2023
Landakirkja 710169-0639 17.3.2023 31.12.2023
Landspítalasjóður 640394-4479 1.1.2023 31.12.2023
Landssamband ungmennafélaga 541004-4750 1.1.2023 31.12.2023
Landssamtökin Þroskahjálp 521176-0409 1.1.2023 31.12.2023
Landvernd, landgræðslu- og umhv 640971-0459 1.1.2023 31.12.2023
Langholtskirkja 420269-2269 1.1.2023 31.12.2023
LAUF - Félag flogaveikra 610884-0679 23.1.2023 31.12.2023
Lágafellssókn 710169-3229 1.1.2023 31.12.2023
Leikfélag Kópavogs 700670-0749 1.1.2023 31.12.2023
Lindakirkja 550302-2920 1.1.2023 31.12.2023
Lindin, kristið útvarp 691194-2729 1.1.2023 31.12.2023
Lionsklúbbur Kópavogs 670476-0659 1.1.2023 31.12.2023
Listahátíð í Reykjavík 490970-0299 1.1.2023 31.12.2023
Lífsmótun sjálfseignarstofnun 491208-0660 1.1.2023 31.12.2023
Líknarfélagið Alfa, Hafnarfirði 651114-0120 1.1.2023 31.12.2023
Lítil þúfa fta. 500223-1460 27.2.2023 31.12.2023
Ljósið, sjálfseignarstofnun 590406-0740 1.1.2023 31.12.2023
Loftstofan baptistakirkja 610111-0920 1.1.2023 31.12.2023
Lungnasamtökin 670697-2079 2.1.2023 31.12.2023
Lyfjafræðisafnið 681087-2579 1.1.2023 31.12.2023
Lyftingadeild KA 420622-1200 17.2.2023 31.12.2023
Lyftingadeild Stjörnunnar 470211-1560 1.1.2023 31.12.2023
ME félag Íslands 650311-2480 1.1.2023 31.12.2023
Meðferðarheimilið Krýsuvík 560991-1189 1.1.2023 31.12.2023
Menningarsjóður Stofnunar Gunna 441213-0690 1.1.2023 31.12.2023
Menntastofnun Ísl og Bandaríkja 560169-2569 1.1.2023 31.12.2023
Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefn 660612-1140 1.1.2023 31.12.2023
Miðgarðakirkja 460269-2539 1.1.2023 31.12.2023
Minjafélag Þykkvabæjarkapellu 631020-1780 12.2.2023 31.12.2023
Minningagjafasjóður Landspítala 501276-0579 1.1.2023 31.12.2023
Minningarsj Kr Eldjárn gítarl 650303-3180 1.1.2023 31.12.2023
Minningarsjóður Auðar Guðmunds 440719-2010 19.4.2023 31.12.2023
Minningarsjóður Bergþóru/Jakob 490787-2599 1.1.2023 31.12.2023
Minningarsjóðurinn Örninn 660618-0900 1.1.2023 31.12.2023
MS-félag Íslands 520279-0169 1.1.2023 31.12.2023
Mývetningur Íþrótta/ungmannafél 610502-6520 1.1.2023 31.12.2023
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs 500197-2349 1.1.2023 31.12.2023
Mæðrastyrksnefnd Reykjavík 470269-1119 1.1.2023 31.12.2023
Mænuskaðastofnun Íslands 411007-1030 1.1.2023 31.12.2023
Náttúruverndarsamtök Íslands 460697-2049 1.1.2023 31.12.2023
Neytendasamtökin 480269-0559 1.1.2023 31.12.2023
Njarðvíkurkirkja 660169-5639 1.1.2023 31.12.2023
Norræna félagið á Íslandi 490269-5689 1.1.2023 31.12.2023
Nýja Avalon miðstöðin,félag 621087-1429 1.1.2023 31.12.2023
Nýlistasafnið 551079-1559 1.1.2023 31.12.2023
Nýrnafélagið 670387-1279 1.1.2023 31.12.2023
Oddasókn 490269-3049 1.1.2023 31.12.2023
Okkar heimur góðgerðarsamtök 490522-1900 1.1.2023 31.12.2023
Orðið - félag um útbreiðslu Guð 510571-0109 1.1.2023 31.12.2023
Parkinsonsamtökin á Íslandi 461289-1779 1.1.2023 31.12.2023
Pieta samtökin, félagasamtök 410416-0690 17.1.2023 31.12.2023
Píludeild Þórs 410311-0460 6.2.2023 31.12.2023
Rafíþróttadeild Fylkis 470820-0200 1.1.2023 31.12.2023
Rafíþróttadeild Keflavíkur 561120-2420 1.1.2023 31.12.2023
Rafíþróttadeild Þórs 660320-0750 6.2.2023 31.12.2023
Rannsóknarmiðstöð samfél/efnah 690904-2090 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn á Akranesi 620780-3249 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn á Djúpavogi 700981-0889 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn á Hornafirði 620780-2439 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn á höfuðborgarsv 530269-1839 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn á Ísafirði 620780-0579 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn á Íslandi 530269-2649 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn á Kirkjubæjarkl 440479-0309 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn á Suðurnesjum 620780-0659 1.1.2023 31.12.2023
Rauði Krossinn á Vesturlandi 620780-3679 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Árnessýslu 620780-2279 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Barðastrandasý 620780-1119 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Bolungarvík 620780-3089 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Dölum og Reykh 620780-2359 1.1.2023 31.12.2023
Rauði Krossinn í Fjarðabyggð 620780-2519 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Grundarfirði 620780-3599 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Hfj/Garðab/Kóp 680878-0139 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Húnvatnssýslum 690179-0329 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Hveragerði 660593-2769 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Múlasýslu 620780-2949 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Rangárvallas. 570480-0499 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Skagafirði 620780-0229 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Snæfellsbæ 620780-2869 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Strandasýslu 620780-2199 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Súðavík 581197-2259 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Súgandafirði 620780-2789 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Vestmannaeyjum 620780-1899 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Þingeyjarsýslu 620780-0739 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn í Önundarfirði 700981-1269 1.1.2023 31.12.2023
Rauði krossinn við Eyjafjörð 620780-3169 1.1.2023 31.12.2023
Raufarhafnarkirkja 530269-3459 1.1.2023 31.12.2023
Reyðarfjarðarkirkja 530269-7289 1.1.2023 31.12.2023
Reykjahlíðarsókn 530269-6399 1.1.2023 31.12.2023
Römpum upp Ísland 680622-0860 1.1.2023 31.12.2023
S.Á.Á. sjúkrastofnanir 671077-0169 1.1.2023 31.12.2023
Safnaðasamlag Egilsstaðaprestak 530505-0570 1.1.2023 31.12.2023
Samband íslenskra kristniboðsf 550269-4149 1.1.2023 31.12.2023
Samhjálp,félagasamtök 551173-0389 1.1.2023 31.12.2023
Samtök Endurhæfðra Mænuskaddaðr 510182-0739 1.1.2023 31.12.2023
Samtök um kvennaathvarf 410782-0229 1.1.2023 31.12.2023
Samtökin 22 - Hagsmunasamtök 640123-0440 1.3.2023 31.12.2023
Samtökin '78,félag hinsegin f 450179-0439 1.1.2023 31.12.2023
Sauðanesskirkja 560269-7149 1.1.2023 31.12.2023
Sauðárkrókskirkja 560269-7659 1.1.2023 31.12.2023
SÁÁ fjölskylduþjónusta 621008-1290 1.1.2023 31.12.2023
SÁÁ samtök 521095-2459 1.1.2023 31.12.2023
SÁÁ styrktarsjóður 450978-0199 1.1.2023 31.12.2023
Selfosskirkja 560269-2269 1.1.2023 31.12.2023
Seljakirkja 651180-0319 1.1.2023 31.12.2023
Setbergssókn 700676-0489 1.1.2023 31.12.2023
Siðmennt,fél siðrænna húmanista 600290-1429 1.1.2023 31.12.2023
Sjálfsbjörg landssamband hreyfi 570269-2169 1.1.2023 31.12.2023
Sjálfsbjörg, félag hreyfihamlað 570269-1199 1.1.2023 31.12.2023
Skaftfell,sjálfseignarstofnun 650797-2649 1.1.2023 31.12.2023
Skagfirðingasveit,björgunarsv 540782-0329 1.1.2023 31.12.2023
Skautafélag Akureyrar 590269-2989 17.4.2023 31.12.2023
Skákdeild Breiðabliks 561112-1770 1.1.2023 31.12.2023
Skákfélagið Goðinn 620110-0510 25.4.2023 31.12.2023
Skáksamband Íslands 580269-5409 1.1.2023 31.12.2023
Skíðadeild Breiðabliks 550483-0259 1.1.2023 31.12.2023
Skíðadeild K.R. 540174-0249 1.1.2023 31.12.2023
Skíðadeild Víkings 700981-0109 1.1.2023 31.12.2023
Skotdeild Keflavíkur 620894-2739 1.1.2023 31.12.2023
Skotfélag Akraness 691294-6099 1.1.2023 31.12.2023
Skógarmenn KFUM 521182-0169 1.1.2023 31.12.2023
Skógræktarfélag Íslands 600269-3809 13.2.2023 31.12.2023
Skógræktarfélag Reykjavíkur 600269-4539 1.1.2023 31.12.2023
Skútustaðakirkja 600269-1279 1.1.2023 31.12.2023
Slysavarnadeild Dalasýslu 510915-0460 26.2.2023 31.12.2023
Slysavarnadeild Súðavíkurhrepps 681088-2889 1.1.2023 31.12.2023
Slysavarnadeildin Dagrenning 670286-1699 1.1.2023 31.12.2023
Slysavarnadeildin Hafrún 470584-0849 1.1.2023 31.12.2023
Slysavarnadeildin Sjöfn 590684-0319 1.1.2023 31.12.2023
Slysavarnadeildin Una í Garði 540502-4630 1.1.2023 31.12.2023
Slysavarnadeildin Varðan, Seltj 701193-2379 1.1.2023 31.12.2023
Slysavarnafélagið Landsbjörg 560499-2139 1.1.2023 31.12.2023
Slysavarnardeildin Hnífsdal 640621-1680 1.1.2023 31.12.2023
Snorrastofa í Reykholti 410396-2039 1.1.2023 31.12.2023
Sollusjóður 630921-1390 1.1.2023 31.12.2023
Sorgarmiðstöð, félagasamtök 521118-0400 1.1.2023 31.12.2023
SOS-barnaþorpin 500289-2529 1.1.2023 31.12.2023
SPES - alþjóðleg barnahjálp Ísl 471100-2930 1.1.2023 31.12.2023
Stígamót 620190-1449 1.1.2023 31.12.2023
Stjarnan,handknattleiksdeild 460180-0159 1.1.2023 31.12.2023
Stjarnan,körfuknattleiksdeild 511093-2449 1.1.2023 31.12.2023
Stómasamtök Íslands 570883-0899 1.1.2023 31.12.2023
Stóra-Dalssókn 630269-6019 1.1.2023 31.12.2023
Stórólfshvolskirkja 630269-7419 1.1.2023 31.12.2023
Stykkishólmskirkja 630269-0839 1.1.2023 31.12.2023
Styrktarfélag krabbam.sj. barna 630591-1129 1.1.2023 31.12.2023
Styrktarfélag lamaðra/fatlaðra 630269-0249 1.1.2023 31.12.2023
Styrktarfélagið Broskallar 531015-0290 1.1.2023 31.12.2023
Styrktarfélagið Líf 501209-1040 1.1.2023 31.12.2023
Styrktarsjóður Umhyggju, félags 581201-2140 1.1.2023 31.12.2023
Sumarbúðir KFUM og K Kaldárseli 480883-0209 1.1.2023 31.12.2023
Sumarbúðir KFUM og KFUK í Ölver 540580-0149 1.1.2023 31.12.2023
Sumarbúðirnar Hólavatni 510178-1659 1.1.2023 31.12.2023
Sunddeild Breiðabliks 430591-1429 1.1.2023 31.12.2023
Sunddeild Keflavíkur 500894-2379 1.1.2023 31.12.2023
Sunddeild Stjörnunnar 580193-2509 1.1.2023 31.12.2023
Sunddeild UMF Selfoss 690390-2649 14.2.2023 31.12.2023
Sundfélag Akraness 630269-4239 7.2.2023 31.12.2023
Sundráð Íþróttabandalags Reykja 480310-0550 1.1.2023 31.12.2023
Sögufélag 640269-5029 1.1.2023 31.12.2023
Sögufélag Kópavogs 540212-2360 1.1.2023 31.12.2023
Taekwondo deild UMFS 551107-2640 14.2.2023 31.12.2023
Taekwondodeild Breiðabliks 541010-0840 1.1.2023 31.12.2023
Taekwondodeild Keflavíkur 501002-2750 1.1.2023 31.12.2023
Tennis- og badmintonfél Reykjav 650269-6919 1.1.2023 31.12.2023
Umhyggja-félag langveikra barna 691086-1199 1.1.2023 31.12.2023
UN Women Ísland 551090-2489 1.1.2023 31.12.2023
Unglingaráð handknattl Víkings 520804-2420 1.1.2023 31.12.2023
Unglingaráð handknattleiksd KA 450902-2680 3.3.2023 31.12.2023
Unglingaráð knattspyrnud KA 490101-2330 1.1.2023 31.12.2023
Unglingaráð Körfukn. Tindastóls 640816-0740 1.1.2023 31.12.2023
Unglingaráð körfuknattleiksdeil 590810-2070 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélag Álftaness 630190-1939 5.4.2023 31.12.2023
Ungmennafélag Íslands 660269-5929 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélag Langnesinga 570795-2609 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélag Njarðvíkur 570179-0209 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélag Selfoss 660269-6659 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Afturelding 460974-0119 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Breiðablik 480169-0699 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Efling 660483-0129 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Fjölnir 631288-7589 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Hvöt 650169-6629 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Neisti 670484-0849 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Sindri 430380-0609 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Snæfell 600269-6079 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Stjarnan 611175-0199 1.1.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Vísir 700992-2339 12.3.2023 31.12.2023
Ungmennafélagið Þór 470177-0399 7.2.2023 31.12.2023
Unicef Ísland 481203-2950 1.1.2023 31.12.2023
Útskálasókn 670269-5749 1.1.2023 31.12.2023
Vegurinn 460384-0369 1.1.2023 31.12.2023
Velferðarsjóður Eyjafjarðarsvæð 651121-0780 1.1.2023 31.12.2023
Verðlaunasjóður Guðmundar P Bja 470799-2939 1.1.2023 31.12.2023
Villingaholtskirkja 700269-4189 1.1.2023 31.12.2023
Vinir Kenía 580107-2140 1.1.2023 31.12.2023
Víðistaðakirkja 620677-0199 1.1.2023 31.12.2023
Víkingur,handknattleiksdeild 450482-0139 1.1.2023 31.12.2023
Víkingur,tennisklúbbur 700688-1439 1.1.2023 31.12.2023
Víkurdeild Rauða krossins á Ísl 670379-0789 1.1.2023 31.12.2023
Vísindasjóður Krabbameinsfélags 620316-1800 1.1.2023 31.12.2023
Vísindasjóður Samtaka lungnasjúkl. 691217-0940 2.1.2023 31.12.2023
Vottar Jehóva á Íslandi 591072-0219 1.1.2023 31.12.2023
Yngri flokkaráð Þórs í handbolt 421001-2860 1.1.2023 31.12.2023
Ytri-Njarðvíkursókn 610571-0189 1.1.2023 31.12.2023
Það er von, góðgerðarsamtök 570919-0670 1.1.2023 31.12.2023
Þjóðkirkjan 460169-6909 1.1.2023 31.12.2023
Þjóðkirkjan - Ássókn 430169-2629 1.1.2023 31.12.2023
Þjóðkirkjan - Víkursókn 700269-0869 1.1.2023 31.12.2023
ÞórKA kvennabolti 690317-1090 1.1.2023 31.12.2023
Þórshafnarkirkja 611196-2539 1.1.2023 31.12.2023
Þrautseigja fta. 550222-1400 1.1.2023 31.12.2023
Þríþrautardeild Breiðabliks 601217-2280 1.1.2023 31.12.2023
Öryrkjabandalag Íslands 631292-2599 8.2.2023 31.12.2023

  

Almannaheillaskrá 2022

Nafn Kennitala Umsókn gildir frá Umsókn gildir til
ABC BARNAHJÁLP 690688-1589 1.1.2022 31.12.2022
ADHD samtökin 590588-1059 1.1.2022 31.12.2022
Aflið, samtök gegn kynferðis- o 690702-2150 20.6.2022 31.12.2022
AFS á Íslandi 630975-0269 10.10.2022 31.12.2022
Almenningsíþróttadeild Stjörnun 480305-1240 28.1.2022 31.12.2022
Almenningsíþróttadeild Víkings 481210-0620 22.7.2022 31.12.2022
Alzheimersamtökin á Íslandi 580690-2389 1.1.2022 31.12.2022
Andl þjóðarráð baháía á Íslandi 620174-0259 1.1.2022 31.12.2022
Árbæjarkirkja 420169-4429 1.1.2022 31.12.2022
Ás styrktarfélag 630269-0759 1.1.2022 31.12.2022
Ásatrúarfélagið 680374-0159 15.6.2022 31.12.2022
Ásólfsskálakirkjusókn 430169-2549 19.1.2022 31.12.2022
Badmintondeild Keflavíkur 490294-2369 1.1.2022 31.12.2022
Badmintonfélag Hafnarfjarðar 501001-3090 14.3.2022 31.12.2022
Bakkagerðiskirkja 430169-6299 6.1.2022 31.12.2022
Bandalag íslenskra leikfélaga 440169-0239 9.6.2022 31.12.2022
Barna- og unglingaráð knattspyr 681201-5130 1.1.2022 31.12.2022
Barna/unglráð knattspd Víkings 700693-2529 22.7.2022 31.12.2022
Barnaheill - Save the Children 521089-1059 1.1.2022 31.12.2022
Barna-og unglingaráð Knattsp 440719-1980 1.1.2022 31.12.2022
Bergið headspace, félagasamtök 431018-0200 31.3.2022 31.12.2022
Betanía,kristið samfélag 631000-2310 1.1.2022 31.12.2022
Bindindissamtökin IOGT 630269-6959 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarbátasjóður Hornafj 640205-1560 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarfélag Vestmannaeyja 580283-0209 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarfélagið Blanda 671299-2569 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarfélagið Eyvindur 460100-2590 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveit Biskupstungna 520288-1049 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveit Hafnarfjarðar 410200-3170 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Ársæll 540999-2449 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Blakkur 490481-0369 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Dalvík 590582-0269 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Garðar 600281-0469 28.7.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Gerpir 550579-0499 19.10.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Grettir 600488-1399 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Hafliði 411281-0359 18.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Heiðar 430479-0249 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Hérað 481199-2989 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Húnar 700307-0930 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Ingunn 500692-2199 14.7.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Ísólfur 580484-0349 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Jökull 441088-1089 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Kári Öræfum 680384-0109 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Kjölur 690390-1089 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Lífsbjörg 660107-0450 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Ok 530679-1449 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Sigurvon 521078-0309 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Suðurnes 690494-2219 29.8.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Tálkni 510590-2449 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Tindar Hnífsda 500480-0339 6.2.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Týr 671290-2169 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Víkverji 691177-0339 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Vopni 491100-2220 1.1.2022 31.12.2022
Björgunarsveitin Ægir 590488-1519 1.1.2022 31.12.2022
Blakdeild Fylkis 611094-2649 1.1.2022 31.12.2022
Blakdeild K.A. 670890-2289 1.1.2022 31.12.2022
Blakdeild Keflavíkur íþrótta- o 640513-0200 1.1.2022 31.12.2022
Blakdeild Völsungs 440594-2639 28.3.2022 31.12.2022
Blaksamband Íslands 450274-0629 1.1.2022 31.12.2022
Blindrafélagið 470169-2149 1.1.2022 31.12.2022
Boðunarkirkjan 530598-3579 6.7.2022 31.12.2022
Bogfimideild Tindastóls 411116-0770 1.1.2022 31.12.2022
Bókmenntahátíðin í Reykjavík 520803-3510 14.2.2022 31.12.2022
Brautin bindindisfél ökumanna 460169-0899 1.1.2022 31.12.2022
Breiðholtskirkja 481173-0199 14.1.2022 31.12.2022
Bridgesamband Íslands 480169-4769 22.6.2022 31.12.2022
Catch the Fire Reykjavík 670308-1380 1.1.2022 31.12.2022
CHCC (Child Health Community Ce 590721-1070 28.1.2022 31.12.2022
CLF á Íslandi, félag 560404-3360 5.2.2022 31.12.2022
Dalvíkurkirkja 500169-2149 12.4.2022 31.12.2022
Digranesprestakall 691272-0449 30.5.2022 31.12.2022
Dómkirkjan 500169-5839 1.1.2022 31.12.2022
Dýrahjálp Íslands, félag 620508-1010 5.4.2022 31.12.2022
Egilsstaðakirkja 690777-0299 4.2.2022 31.12.2022
Einhverfusamtökin 700179-0289 13.7.2022 31.12.2022
Einstök börn,stuðningsfélag 570797-2639 1.1.2022 31.12.2022
Elsusjóður, menntasjóður um end 540421-1530 18.10.2022 31.12.2022
Empower Nepali Girls - Íslandsd 420317-0180 12.3.2022 31.12.2022
Every nation Iceland 590209-1980 25.2.2022 31.12.2022
Fella- og Hólaprestakall 410274-0199 3.3.2022 31.12.2022
Félags- og tómstundadeild Breið 500921-1290 18.1.2022 31.12.2022
Fimleikadeild Fylkis 571083-0359 1.1.2022 31.12.2022
Fimleikadeild Keflavíkur 620894-2819 1.1.2022 31.12.2022
Fimleikadeild Stjörnunnar 480989-1989 28.1.2022 31.12.2022
Fimleikafélag Hafnarfjarðar 540169-2769 1.1.2022 31.12.2022
Fitjakirkja 550169-3559 16.1.2022 31.12.2022
Flugbjörgunarsveitin Hellu 410775-0269 1.1.2022 31.12.2022
Flugbjörgunarsveitin Reykjavík 550169-6149 1.1.2022 31.12.2022
Flugbjörgunarsveitin Varmahlíð 410377-0129 1.1.2022 31.12.2022
Foreldrajafnrétti 620997-2779 13.9.2022 31.12.2022
Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarf 560169-5159 18.3.2022 31.12.2022
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks 681293-3379 1.1.2022 31.12.2022
Frjálsíþróttadeild F.H. 681189-1229 1.1.2022 31.12.2022
Fræðsla og forvarnir 410793-2109 11.1.2022 31.12.2022
Garðasókn 570169-5649 13.4.2022 31.12.2022
Geðhjálp 531180-0469 1.1.2022 31.12.2022
Gídeonfélagið á Íslandi 510571-0109 22.8.2022 31.12.2022
Gjafa-og Styrktarsj Jónínu S G 640700-2110  4.4.2022 31.12.2022
Glímufélag Reykjavíkur 451217-1190 26.1.2022 31.12.2022
Golfklúbburinn Flúðir 440491-2009 17.5.2022 31.12.2022
Góðgerðarfélag-skurðdeild LSH 481121-2720 1.1.2022 31.12.2022
Grafarvogssókn 520789-1389 1.1.2022 31.12.2022
Hafnarsókn 590169-7309 19.1.2022 31.12.2022
Hallgrímssókn 590169-1969 19.4.2022 31.12.2022
Handknattleiksdeild F.H. 500380-0479 1.1.2022 31.12.2022
Handknattleiksdeild Fram 520684-0189 1.1.2022 31.12.2022
Handknattleiksdeild Fylkis 571083-0519 1.1.2022 31.12.2022
Handknattleiksdeild ÍR 521087-1109 1.1.2022 31.12.2022
Handknattleiksdeild KA 571005-0180 1.1.2022 31.12.2022
Handknattleiksdeild UMF Selfoss 690390-2999 1.1.2022 31.12.2022
Handknattleiksdeild Þórs 421291-2099 5.1.2022 31.12.2022
Handknattleiksfélag Kópavogs 630981-0269 1.1.2022 31.12.2022
Háskólasjóður Hf. Eimskipafélag 421098-3019 1.1.2022 31.12.2022
Heimakirkja 580405-2900 15.9.2022 31.12.2022
Hestamannafélagið Skagfirðingur 410316-1880 3.8.2022 31.12.2022
Hestamannafélagið Sleipnir 590583-0309 1.1.2022 31.12.2022
Héraðssamband Snæf/Hnappad,HSH 620169-5289 1.1.2022 31.12.2022
Héraðssamband Vestfirðinga 490500-3160 1.1.2022 31.12.2022
Héraðssamband Þingeyinga HSÞ 580408-1330 1.1.2022 31.12.2022
Hið íslenska biblíufélag 620169-7739 29.3.2022 31.12.2022
Hjallaprestakall 670787-1339 1.1.2022 31.12.2022
Hjaltastaðarkirkja 620169-1619 22.2.2022 31.12.2022
Hjartavernd,landssamtök 6201691379 1.1.2022 31.12.2022
Hjálparsjóður æskufólks 670171-0199 30.9.2022 31.12.2022
Hjálparstarf kirkjunnar 450670-0499 1.1.2022 31.12.2022
Hjálparsveit skáta Garðabæ 431274-0199 1.1.2022 31.12.2022
Hjálparsveit skáta Hveragerði 580876-0139 1.1.2022 31.12.2022
Hjálparsveit skáta í Reykjavík 521270-0209 30.11.2021 31.12.2022
Hjálparsveit skáta Kópavogi 410271-0289 1.1.2022 31.12.2022
Hjálpræðisherinn á Íslandi 620169-1539 1.1.2022 31.12.2022
Hjólreiðadeild Breiðabliks 430215-1240 1.1.2022 31.12.2022
Hjólreiðadeild Víkings 531020-0140 22.7.2022 31.12.2022
Hollvinasamtök heilbrigðisþjónu 660805-2060 10.1.2022 31.12.2022
Hollvinir AFS á Íslandi 571213-0790 4.1.2022 31.12.2022
Hollvinasamtök Sjúkrah á Ak fta 640216-0500 10.10.2022 31.12.2022
Hollvinir Grensásdeildar 670406-1210 31.10.2022 31.12.2022
Hrói Höttur barnavinafélag 490311-0250 1.1.2022 31.12.2022
Hugrún - geðfræðslufélag 590716-0490 1.1.2022 31.12.2022
Húsavíkursókn 640169-5919 28.3.2022 31.12.2022
Hvítasunnukirkjan Akranesi 700904-3180 1.1.2022 31.12.2022
Hvítasunnukirkjan Akureyri 490780-0769 1.1.2022 31.12.2022
Hvítasunnukirkjan á Íslandi 490884-0419 1.1.2022 31.12.2022
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía Rv 540169-3739 1.1.2022 31.12.2022
Hvítasunnukirkjan í Keflavík 620180-0259 17.1.2022 31.12.2022
Hvítasunnukirkjan Vestm.eyjum 640873-0199 1.1.2022 31.12.2022
Iceland-Nepal, félagasamtök 631013-0310 12.9.2022 31.12.2022
Ingjaldshólssókn 660169-5209 8.2.2022 31.12.2022
Íshokkísamband Íslands 560895-2329 1.1.2022 31.12.2022
Íslandsdeild Amnesty Internat 620879-0299 24.1.2022 31.12.2022
Íslenska Barnahjálpin 410615-0370 1.1.2022 31.12.2022
Íslenska Kristkirkjan 560106-1140 1.1.2022 31.12.2022
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar 670169-0229 4.3.2022 31.12.2022
Íþróttafélag Reykjavíkur 670169-1549 1.1.2022 31.12.2022
Íþróttafélag Uppsveita 520320-0320 6.9.2022 31.12.2022
Íþróttafélagið Grótta 700371-0779 1.1.2022 31.12.2022
Íþróttafélagið Hamrarnir 630106-1920 1.1.2022 31.12.2022
Íþróttafélagið Huginn 510381-0259 1.1.2022 31.12.2022
Íþróttafélagið Vestri 520416-0720 1.1.2022 31.12.2022
Íþróttafélagið Völsungur 710269-6379 28.3.2022 31.12.2022
Íþróttafélagið Þór 710269-2469 1.1.2022 31.12.2022
Íþróttafélagið Þór,ungl knattsp 520603-3010 5.1.2022 31.12.2022
Íþrótta-og Ólympíusamband Ísl 670169-0499 1.1.2022 31.12.2022
Íþróttasamband fatlaðra 620579-0259 29.4.2022 31.12.2022
Jónína,minningarsjóður 600206-0440 23.3.2022 31.12.2022
Júdódeild K.A. 561089-2569 1.1.2022 31.12.2022
Kaldrananeskirkja 530771-0169 24.5.2022 31.12.2022
Karatedeild Breiðabliks 590297-2679 1.1.2022 31.12.2022
Karatedeild Fylkis 530696-2279 1.1.2022 31.12.2022
Karatedeild Víkings 630800-3660 22.7.2022 31.12.2022
Keflavík unglingaráð körfuknatt 511005-1830 1.1.2022 31.12.2022
Keflavík,íþrótta-/ungmennafélag 590794-2019 1.1.2022 31.12.2022
Keflavíkursókn 680169-5789 1.1.2022 31.12.2022
KFUM og KFUK á Íslandi 690169-0889 8.4.2022 31.12.2022
KFUM og KFUK í Vindáshlíð 590379-0429 7.4.2022 31.12.2022
Kirkja sjöunda dags aðventista 410169-2589 1.1.2022 31.12.2022
Kirkjugarðar Reyðarfjarðar 541009-0270 11.5.2022 31.12.2022
Kirkjugarður Sauðárkróks 700371-3369 21.2.2022 31.12.2022
Klifurfélag Reykjavíkur 410302-3810 24.8.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Breiðabliks 410284-1389 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild F.H. 410687-1359 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Fram 660184-0589 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Fylkis 571083-0199 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Í.R. 560284-0399 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild K.R. 591184-0169 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Keflavíkur 541094-3269 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Keflavíkur/mfl 650211-0570 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Sindra 670591-2049 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Stjörnunnar 580589-1389 28.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild U.M.F.G. 581090-2349 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild U.M.F.N. 710192-2359 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild UMF Tindastóls 690390-1249 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild UMF Víkings 520290-2579 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Vestra, meista 470102-5270 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Víkings 420787-1469 22.7.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Völsungs 461094-2289 28.3.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Þórs Akureyri 670991-2109 5.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnudeild Þróttar Vogum 640212-0390 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélag Garðabæjar-KFG 710308-1870 12.10.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélag Í.A. 500487-1279 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélag Reykjavíkur 700169-3919 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélagið Fram 491070-0139 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélagið Haukar 600169-0419 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélagið Hörður 650169-2639 27.9.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélagið Valur 670269-2569 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélagið Víkingur 700269-0789 22.7.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélagið Þróttur 470678-0119 1.1.2022 31.12.2022
Knattspyrnufélagið Ægir 590489-1239 7.10.2022 31.12.2022
Krabbameinsfélag Akureyrar 520281-0109 25.4.2022 31.12.2022
Krabbameinsfélag Austfjarða 551001-3340 24.2.2022 31.12.2022
Krabbameinsfélag Árnessýslu 430797-2209 28.1.2022 31.12.2022
Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæ 700169-3329 1.1.2022 31.12.2022
Krabbameinsfélag Íslands 700169-2789 1.1.2022 31.12.2022
Krabbameinsfélagið FRAMFÖR 620207-2330 31.10.2022 31.12.2022
Kraftlyftingadeild Breiðabliks 530309-0100 1.1.2022 31.12.2022
Kraftur Stuðningsfélagið 571199-3009 1.1.2022 31.12.2022
Krosskirkja 700169-5459 28.2.2022 31.12.2022
Krýsuvíkursamtökin 610486-1699 25.2.2022 31.12.2022
Kvennaráð KA/Þór 570919-0910 1.1.2022 31.12.2022
Kvenréttindafélag Íslands 710169-6409 1.1.2022 31.12.2022
Kærleikssamtökin 561215-1030 31.10.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksd Breiðabliks 630692-2109 1.1.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksd Keflav,íþr/umf 510894-2009 1.1.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksdeild Fylkis 480294-2389 1.1.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksdeild Í.R. 510788-2069 1.1.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksdeild K.R. 510987-1449 1.1.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksdeild Tindastóls 690390-1169 1.1.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksdeild U.M.F.G. 550591-1039 1.1.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksdeild U.M.F.N. 650182-0229 1.1.2022 31.12.2022
Körfuknattleiksdeild Vestra 651093-2449 1.1.2022 31.12.2022
Landakirkja 710169-0639 5.2.2022 31.12.2022
Landspítalasjóður 640394-4479 25.4.2022 31.12.2022
Landssamband æskulýðsfélaga 541004-4750 5.4.2022 31.12.2022
Landssamtökin Þroskahjálp 521176-0409 1.1.2022 31.12.2022
Landvernd, landgræðslu- og umhv 640971-0459 1.1.2022 31.12.2022
Langholtskirkja 420269-2269 26.2.2022 31.12.2022
Lágafellssókn 710169-3229 8.3.2022 31.12.2022
Leikfélag Kópavogs 700670-0749 11.4.2022 31.12.2022
Lindakirkja 550302-2920 1.1.2022 31.12.2022
Lindin, kristið útvarp 691194-2729 1.1.2022 31.12.2022
Lionsklúbbur Garðabæjar 491078-0229 1.1.2022 31.12.2022
Lionsklúbbur Kópavogs 670476-0659 7.3.2022 31.12.2022
Lionsklúbbur Nesþinga 451094-2119 1.1.2022 31.12.2022
Lionsklúbbur Ólafsvíkur 530586-1709 1.1.2022 31.12.2022
Listahátíð í Reykjavík 490970-0299 1.1.2022 31.12.2022
Lífsmótun sjálfseignarstofnun 491208-0660 1.1.2022 31.12.2022
Líknarfélagið Alfa, Hafnarfirði 651114-0120 1.1.2022 31.12.2022
Ljónshjarta, félagasamtök 601213-0950 14.3.2022 31.12.2022
Ljósið, sjálfseignarstofnun 590406-0740 3.1.2022 31.12.2022
Loftstofan baptistakirkja 610111-0920 28.4.2022 31.12.2022
Lyfjafræðisafnið 681087-2579 12.1.2022 31.12.2022
Lyftingadeild Stjörnunnar 470211-1560 28.1.2022 31.12.2022
ME félag Íslands 650311-2480 21.2.2022 31.12.2022
Meðferðarheimilið Krýsuvík 560991-1189 25.2.2022 31.12.2022
Meistaraflokksráð kv knsp UMFÁ 440902-2510 21.6.2022 31.12.2022
Menningarsjóður Stofnunar Gunnars Gunnarssonar 441213-0690 1.1.2022 31.12.2022
Menntastofnun Íslands og Bandaríkjanna 560169-2569 1.1.2022 31.12.2022
Menntunarsjóður Mæðrastyrknefndar Rvk 660612-1140 1.1.2022 31.12.2022
Miðgarðakirkja 460269-2539 21.3.2022 31.12.2022
Minningagjafasjóður Landspítala 501276-0579 11.3.2022 31.12.2022
Minningarsj Kr Eldjárn gítarl 650303-3180 13.6.2022 31.12.2022
Minningarsjóður Bergþóru/Jakob 490787-2599 24.5.2022 31.12.2022
MS-félag Íslands 520279-0169 16.3.2022 31.12.2022
Mývetningur Íþrótta/ungmannadél 610502-6520 1.1.2022 31.12.2022
Mæðrastyrksnefnd Kópavogs 500197-2349 18.1.2022 31.12.2022
Mæðrastyrksnefnd Reykjavík 470269-1119 22.7.2022 31.12.2022
Mænuskaðastofnun Íslands 411007-1030 1.1.2022 31.12.2022
Náttúruverndarsamtök Íslands 460697-2049 1.1.2022 31.12.2022
Neistinn,styrktarf hjartv barna 490695-2309 12.1.2022 31.12.2022
Neytendasamtökin 480269-0559 13.2.2022 31.12.2022
Njarðvíkurkirkja 660169-5639 8.10.2022 31.12.2022
Norræna félagið 490269-5689 4.5.2022 31.12.2022
Nýja Avalon miðstöðin,félag 621087-1429 10.5.2022 31.12.2022
Nýlistasafnið 551079-1559 1.1.2022 31.12.2022
Nýrnafélagið 670387-1279 26.1.2022 31.12.2022
Nökkvi,félag siglingamanna 450979-0319 30.3.2022 31.12.2022
Oddasókn 490269-3049 1.1.2022 31.12.2022
Parkinsonsamtökin á Íslandi 461289-1779 1.1.2022 31.12.2022
Rafíþróttadeild Fylkis 470820-0200 1.1.2022 31.12.2022
Rafíþróttadeild Keflavíkur 561120-2420 1.1.2022 31.12.2022
Rannsóknarmiðstöð samfél/efnah 690904-2090 1.9.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á Akranesi 620780-3249 28.2.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á Djúpavogi 700981-0889 29.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á Hornafirði 620780-2439 29.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á höfuðborgarsv 530269-1839 28.2.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á Ísafirði 620780-0579 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á Íslandi 530269-2649 1.1.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á Kirkjubæjarkl 440479-0309 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á Norðfirði 620780-2519 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn á Suðurnesjum 620780-0659 28.2.2022 31.12.2022
Rauði Krossinn á Vesturlandi 620780-3679 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Árnessýslu 620780-2279 29.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Barðastrandasý 620780-1119 29.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Bolungarvík 620780-3089 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Dölum og Reykh 620780-2359 29.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Grundarfirði 620780-3599 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Hfj/Garðab/Kóp 680878-0139 28.2.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Húnvatnssýslum 690179-0329 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Hveragerði 660593-2769 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Múlasýslu 620780-2949 28.2.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Rangárvallas. 570480-0499 28.2.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Skagafirði 620780-0229 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Snæfellsbæ 620780-2869 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Strandasýslu 620780-2199 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Súðavík 581197-2259 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Súgandafirði 620780-2789 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Vestmannaeyjum 620780-1899 28.2.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Þingeyjarsýslu 620780-0739 28.2.2022 31.12.2022
Rauði krossinn í Önundarfirði 700981-1269 30.3.2022 31.12.2022
Rauði krossinn við Eyjafjörð 620780-3169 28.2.2022 31.12.2022
Raufarhafnarkirkja 530269-3459 1.1.2022 31.12.2022
Reyðarfjarðarkirkja 530269-7289 11.5.2022 31.12.2022
Reykjahlíðarsókn 530269-6399 10.1.2022 31.12.2022
Römpum upp Ísland 680622-0860 29.9.2022 31.12.2022
S.Á.Á. sjúkrastofnanir 671077-0169 21.2.2022 31.12.2022
S.E.M. Samt. endurh. mænuskaddaðra 510182-0739 5.9.2022 31.12.2022
Samband íslenskra kristniboðsfélaga 550269-4149 1.1.2022 31.12.2022
Samfélag trúaðra-Messías 700196-2409 5.10.2022 31.12.2022
Samhjálp,félagasamtök 551173-0389 1.1.2022 31.12.2022
Samtök um kvennaathvarf 410782-0229 1.1.2022 31.12.2022
Samtökin '78,félag hinsegin f 450179-0439 1.1.2022 31.12.2022
Sauðanesskirkja 560269-7149 24.4.2022 31.12.2022
Sauðárkrókskirkja 560269-7659 9.2.2022 31.12.2022
SÁÁ fjölskylduþjónusta 621008-1290 21.2.2022 31.12.2022
SÁÁ samtök 521095-2459 21.2.2022 31.12.2022
SÁÁ styrktarsjóður 450978-0199 21.2.2022 31.12.2022
Selfosskirkja 560269-2269 1.1.2022 31.12.2022
Seljakirkja 651180-0319 1.1.2022 31.12.2022
Siðmennt,fél siðrænna húmanista 600290-1429 28.1.2022 31.12.2022
Siglufjarðarkirkja 560269-0809 5.4.2022 31.12.2022
Sjálfsbjörg landssamband hreyfi 570269-2169 1.1.2022 31.12.2022
Sjálfsbjörg, félag hreyfihamlað 570269-1199 28.2.2022 31.12.2022
Skaftfell,sjálfseignarstofnun 650797-2649 8.3.2022 31.12.2022
Skagfirðingasveit,björgunarsv 540782-0329 1.1.2022 31.12.2022
Skautafélag Akureyrar 590269-2989 1.1.2022 31.12.2022
Skákdeild Breiðabliks 561112-1770 1.1.2022 31.12.2022
Skáksamband Íslands 580269-5409 7.6.2022 31.12.2022
Skíðadeild Breiðabliks 550483-0259 1.1.2022 31.12.2022
Skíðadeild Víkings 700981-0109 5.8.2022 31.12.2022
Skotdeild Keflavíkur 620894-2739 1.1.2022 31.12.2022
Skotfélag Akraness 691294-6099 1.1.2022 31.12.2022
Skógarmenn KFUM 521182-0169 7.4.2022 31.12.2022
Slysavarnadeild kvenna,Vörn 531083-0919 12.7.2022 31.12.2022
Slysavarnadeild Súðavíkurhrepps 681088-2889 1.1.2022 31.12.2022
Slysavarnadeildin Báran 480982-0379 1.1.2022 31.12.2022
Slysavarnadeildin Dagrenning 670286-1699 1.1.2022 31.12.2022
Slysavarnadeildin Hafrún 470584-0849 12.9.2022 31.12.2022
Slysavarnadeildin Sjöfn 590684-0319 1.1.2022 31.12.2022
Slysavarnadeildin Una í Garði 540502-4630 22.3.2022 31.12.2022
Slysavarnadeildin Varðan, Seltj 701193-2379 1.1.2022 31.12.2022
Slysavarnafélagið Landsbjörg 560499-2139 1.1.2022 31.12.2022
Slysavarnardeildin Hnífsdal 640621-1680 1.1.2022 31.12.2022
Snorrastofa í Reykholti 410396-2039 1.1.2022 31.12.2022
Sollusjóður 630921-1390 17.7.2022 31.12.2022
Sorgarmiðstöð, félagasamtök 521118-0400 1.1.2022 31.12.2022
SOS-barnaþorpin 500289-2529 1.1.2022 31.12.2022
SPES - alþjóðleg barnahjálp Ísl 471100-2930 24.10.2022 31.12.2022
Stígamót 620190-1449 1.1.2022 31.12.2022
Stjarnan,handknattleiksdeild 460180-0159 28.1.2022 31.12.2022
Stjarnan,körfuknattleiksdeild 511093-2449 19.1.2022 31.12.2022
Stómasamtök Íslands 570883-0899 1.1.2022 31.12.2022
Stóra-Dalssókn 630269-6019 6.1.2022 31.12.2022
Stórólfshvolskirkja 630269-7419 1.9.2022 31.12.2022
Stykkishólmskirkja 630269-0839 3.1.2022 31.12.2022
Styrktarfélag krabbam.sj. barna 630591-1129 1.1.2022 31.12.2022
Styrktarfélag lamaðra/fatlaðra 630269-0249 18.1.2022 31.12.2022
Styrktarfélag TR 580216-0990 3.1.2022 31.12.2022
Styrktarfélagið Broskallar 531015-0290 27.7.2022 31.12.2022
Styrktarfélagið Líf 501209-1040 1.1.2022 31.12.2022
Styrktarsjóður Umhyggju, félags 581201-2140 28.2.2022 31.12.2022
Sumarbúðir KFUM og K Kaldárseli 480883-0209 7.4.2022 31.12.2022
Sumarbúðir KFUM og KFUK í Ölver 540580-0149 7.4.2022 31.12.2022
Sumarbúðirnar Hólavatni 510178-1659 7.4.2022 31.12.2022
Sunddeild Breiðabliks 430591-1429 1.1.2022 31.12.2022
Sunddeild Keflavíkur 500894-2379 1.1.2022 31.12.2022
Sunddeild Stjörnunnar 580193-2509 28.1.2022 31.12.2022
Sundráð Íþróttabandalags Reykja 480310-0550 11.8.2022 31.12.2022
Svæðisstjórn Björgunarsveita á 470507-1010 1.1.2022 31.12.2022
Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins 670901-2110 1.1.2022 31.12.2022
Sögufélag 640269-5029 10.5.2022 31.12.2022
Sögufélag Kópavogs 540212-2360 16.8.2022 31.12.2022
Taekwondodeild Breiðabliks 541010-0840 1.1.2022 31.12.2022
Taekwondodeild Keflavíkur 501002-2750 1.1.2022 31.12.2022
Tennis- og badmintonfél Reykjav 650269-6919 1.1.2022 31.12.2022
Umhyggja-félag langveikra barna 691086-1199 1.1.2022 31.12.2022
UN Women Ísland 551090-2489 1.1.2022 31.12.2022
Unglingaráð handknattl Víkings 520804-2420 22.7.2022 31.12.2022
Unglingaráð knattspyrnud KA 490101-2330 1.1.2022 31.12.2022
Unglingaráð Körfukn. Tindastóls 640816-0740 1.1.2022 31.12.2022
Unglingaráð körfuknattleiksdeil 590810-2070 5.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélag Álftaness 630190-1939 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélag Grindavíkur 420284-0129 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélag Hrunamanna 660269-5689 17.10.2022 31.12.2022
Ungmennafélag Íslands 660269-5929 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélag Langnesinga 570795-2609 17.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélag Njarðvíkur 570179-0209 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélag Selfoss 660269-6659 10.2.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Afturelding 460974-0119 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Breiðablik 480169-0699 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Efling 660483-0129 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Fjölnir 631288-7589 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Fram 461191-1189 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Hvöt 650169-6629 27.4.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Íslendingur 660169-1649 14.3.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Neisti 670484-0849 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Sindri 430380-0609 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Snæfell 600269-6079 1.1.2022 31.12.2022
Ungmennafélagið Stjarnan 611175-0199 1.1.2022 31.12.2022
Unicef Ísland 481203-2950 1.1.2022 31.12.2022
Útskálasókn 670269-5749 1.1.2022 31.12.2022
Velferðarsjóður Eyjafjarðarsvæðis 651121-0780 1.1.2022 31.12.2022
Verðlaunasjóður Guðmundar P Bja
470799-2939
25.5.2022 31.12.2022
Villingaholtskirkja 700269-4189 19.2.2022 31.12.2022
Vinir Kenía 580107-2140 5.1.2022 31.12.2022
Víðistaðakirkja 620677-0199 1.1.2022 31.12.2022
Víkingur,handknattleiksdeild 450482-0139 22.7.2022 31.12.2022
Víkingur,tennisklúbbur 700688-1439 22.7.2022 31.12.2022
Víkurdeild Rauða krossins á Ísl 670379-0789 30.3.2022 31.12.2022
Vísindasjóður Krabbameinsfélags 620316-1800 12.5.2022 31.12.2022
Vottar Jehóva á Íslandi 591072-0219 11.4.2022 31.12.2022
Yngri flokkaráð Þórs í handbolt 421001-2860 5.1.2022 31.12.2022
Það er von, góðgerðarsamtök 570919-0670 25.8.2022 31.12.2022
Þjóðkirkjan - Biskupsstofa 460169-6909 15.3.2022 31.12.2022
Þjóðkirkjan - Víkursókn 700269-0869 25.5.2022 31.12.2022
ÞórKA kvennabolti 690317-1090 5.1.2022 31.12.2022
Þórshafnarkirkja 611196-2539 22.4.2022 31.12.2022
Þrautseigja fta. 550222-1400 21.2.2022 31.12.2022
Þríþrautardeild Breiðabliks 601217-2280 1.1.2022 31.12.2022

 

Almannaheillaskrá 2021

Nafn Kennitala Frumskráning Gildir frá dags.
ABC BARNAHJÁLP 690688-1589 1.11.2021 1.11.2021
ADHD samtökin 590588-1059 1.11.2021 1.11.2021
Alzheimersamtökin á Íslandi 580690-2389 1.11.2021 1.11.2021
Andl þjóðarráð baháía á Íslandi 6201740259 1.11.2021 1.11.2021
Árbæjarkirkja 420169-4429 1.11.2021 1.11.2021
Ás styrktarfélag 630269-0759 1.11.2021 1.11.2021
Badmintondeild Keflavíkur 490294-2369 1.11.2021 1.11.2021
Barna- og unglingaráð knattspyr 681201-5130 1.11.2021 1.11.2021
Barnaheill - Save the Children 521089-1059 1.11.2021 1.11.2021
Barna-og unglingaráð Knattsp 440719-1980 1.11.2021 1.11.2021
Betanía,kristið samfélag 631000-2310 1.11.2021 1.11.2021
Bindindissamtökin IOGT 630269-6959 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarbátasjóður Hornafj 640205-1560 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarfélag Vestmannaeyja 580283-0209 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarfélagið Blanda 671299-2569 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarfélagið Eyvindur 460100-2590 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveit Biskupstungna 520288-1049 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveit Hafnarfjarðar 410200-3170 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Ársæll 540999-2449 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Blakkur 490481-0369 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Dalvík 590582-0269 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Grettir 600488-1399 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Heiðar 430479-0249 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Hérað 481199-2989 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Húnar 700307-0930 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Ísólfur 580484-0349 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Jökull 441088-1089 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Kári Öræfum 680384-0109 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Kjölur 690390-1089 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Lífsbjörg 660107-0450 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Ok 5306791449 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Sigurvon 521078-0309 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Tálkni 510590-2449 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Týr 671290-2169 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Víkverji 6911770339 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Vopni 491100-2220 1.11.2021 1.11.2021
Björgunarsveitin Ægir 590488-1519 1.11.2021 1.11.2021
Blakdeild Fylkis 611094-2649 1.11.2021 1.11.2021
Blakdeild K.A. 670890-2289 1.11.2021 1.11.2021
Blakdeild Keflavíkur íþrótta- o 640513-0200 1.11.2021 1.11.2021
Blaksamband Íslands 450274-0629 1.11.2021 1.11.2021
Blindrafélagið 470169-2149 1.11.2021 1.11.2021
Bogfimideild Tindastóls 411116-0770 1.11.2021 1.11.2021
Brautin bindindisfél ökumanna 460169-0899 1.11.2021 1.11.2021
Catch the Fire Reykjavík 670308-1380 1.11.2021 1.11.2021
Dómkirkjan 500169-5839 1.11.2021 1.11.2021
Einstök börn,stuðningsfélag 570797-2639 1.11.2021 1.11.2021
Fimleikadeild Fylkis 571083-0359 1.11.2021 1.11.2021
Fimleikadeild Keflavíkur 620894-2819 1.11.2021 1.11.2021
Fimleikafélag Hafnarfjarðar 540169-2769 1.11.2021 1.11.2021
Flugbjörgunarsveitin Hellu 410775-0269 1.11.2021 1.11.2021
Flugbjörgunarsveitin Reykjavík 550169-6149 1.11.2021 1.11.2021
Flugbjörgunarsveitin Varmahlíð 410377-0129 1.11.2021 1.11.2021
Frjálsíþróttadeild Breiðabliks 681293-3379 1.11.2021 1.11.2021
Frjálsíþróttadeild F.H. 681189-1229 1.11.2021 1.11.2021
Geðhjálp 531180-0469 1.11.2021 1.11.2021
Góðgerðarfélag-skurðdeild LSH 481121-2720 1.11.2021 1.11.2021
Grafarvogssókn 520789-1389 1.11.2021 1.11.2021
Handknattleiksdeild F.H. 500380-0479 1.11.2021 1.11.2021
Handknattleiksdeild Fram 520684-0189 1.11.2021 1.11.2021
Handknattleiksdeild Fylkis 571083-0519 1.11.2021 1.11.2021
Handknattleiksdeild ÍR 521087-1109 1.11.2021 1.11.2021
Handknattleiksdeild KA 571005-0180 1.11.2021 1.11.2021
Handknattleiksdeild UMF Selfoss 6903902999 1.11.2021 1.11.2021
Handknattleiksfélag Kópavogs 630981-0269 1.11.2021 1.11.2021
Háskólasjóður Hf. Eimskipafélag 421098-3019 1.11.2021 1.11.2021
Hestamannafélagið Sleipnir 590583-0309 1.11.2021 1.11.2021
Héraðssamband Snæf/Hnappad,HSH 620169-5289 1.11.2021 1.11.2021
Héraðssamband Vestfirðinga 490500-3160 1.11.2021 1.11.2021
Héraðssamband Þingeyinga HSÞ 580408-1330 1.11.2021 1.11.2021
Hjallaprestakall 670787-1339 1.11.2021 1.11.2021
Hjartavernd,landssamtök 6201691379 1.11.2021 1.11.2021
Hjálparstarf kirkjunnar 450670-0499 1.11.2021 1.11.2021
Hjálparsveit skáta Garðabæ 431274-0199 1.11.2021 1.11.2021
Hjálparsveit skáta Hveragerði 580876-0139 1.11.2021 1.11.2021
Hjálparsveit skáta Kópavogi 410271-0289 1.11.2021 1.11.2021
Hjálpræðisherinn á Íslandi 620169-1539 1.11.2021 1.11.2021
Hjólreiðadeild Breiðabliks 430215-1240 1.11.2021 1.11.2021
Hrói Höttur barnavinafélag 490311-0250 1.11.2021 1.11.2021
Hugrún - geðfræðslufélag 590716-0490 1.11.2021 1.11.2021
Hvítasunnukirkjan Akranesi 700904-3180 1.11.2021 1.11.2021
Hvítasunnukirkjan Akureyri 490780-0769 1.11.2021 1.11.2021
Hvítasunnukirkjan á Íslandi 490884-0419 1.11.2021 1.11.2021
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía Rv 540169-3739 1.11.2021 1.11.2021
Hvítasunnukirkjan Vestm.eyjum 640873-0199 1.11.2021 1.11.2021
Íshokkísamband Íslands 560895-2329 1.11.2021 1.11.2021
Íslenska Barnahjálpin 410615-0370 1.11.2021 1.11.2021
Íslenska Kristkirkjan 560106-1140 1.11.2021 1.11.2021
Íþróttafélag Reykjavíkur 670169-1549 1.11.2021 1.11.2021
Íþróttafélagið Grótta 700371-0779 1.11.2021 1.11.2021
Íþróttafélagið Hamrarnir 630106-1920 1.11.2021 1.11.2021
Íþróttafélagið Huginn 510381-0259 1.11.2021 1.11.2021
Íþróttafélagið Vestri 520416-0720 1.11.2021 1.11.2021
Íþróttafélagið Þór 710269-2469 1.11.2021 1.11.2021
Íþrótta-og Ólympíusamband Ísl 670169-0499 1.11.2021 1.11.2021
Júdódeild K.A. 561089-2569 1.11.2021 1.11.2021
Karatedeild Breiðabliks 590297-2679 1.11.2021 1.11.2021
Karatedeild Fylkis 530696-2279 1.11.2021 1.11.2021
Keflavík unglingaráð körfuknatt 511005-1830 1.11.2021 1.11.2021
Keflavík,íþrótta-/ungmennafélag 590794-2019 1.11.2021 1.11.2021
Keflavíkursókn 680169-5789 1.11.2021 1.11.2021
Kirkja sjöunda dags aðventista 410169-2589 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Breiðabliks 410284-1389 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild F.H. 410687-1359 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Fram 660184-0589 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Fylkis 571083-0199 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Í.R. 560284-0399 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild K.R. 591184-0169 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Keflavíkur 541094-3269 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Keflavíkur/mfl 650211-0570 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Sindra 670591-2049 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild U.M.F.G. 581090-2349 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild U.M.F.N. 710192-2359 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild UMF Tindastóls 690390-1249 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild UMF Víkings 520290-2579 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Vestra, meista 470102-5270 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnudeild Þróttar Vogum 640212-0390 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnufélag Í.A. 500487-1279 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnufélag Reykjavíkur 700169-3919 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnufélagið Fram 491070-0139 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnufélagið Haukar 600169-0419 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnufélagið Valur 670269-2569 1.11.2021 1.11.2021
Knattspyrnufélagið Þróttur 470678-0119 1.11.2021 1.11.2021
Krabbameinsfélag höfuðborgarsvæ 700169-3329 1.11.2021 1.11.2021
Krabbameinsfélag Íslands 700169-2789 1.11.2021 1.11.2021
Kraftlyftingadeild Breiðabliks 530309-0100 1.11.2021 1.11.2021
Kraftur Stuðningsfélagið 571199-3009 1.11.2021 1.11.2021
Kvennaráð KA/Þór 570919-0910 1.11.2021 1.11.2021
Kvenréttindafélag Íslands 7101696409 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksd Breiðabliks 630692-2109 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksd Keflav,íþr/umf 510894-2009 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksdeild Fylkis 480294-2389 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksdeild Í.R. 510788-2069 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksdeild K.R. 510987-1449 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksdeild Tindastóls 690390-1169 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksdeild U.M.F.G. 550591-1039 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksdeild U.M.F.N. 650182-0229 1.11.2021 1.11.2021
Körfuknattleiksdeild Vestra 651093-2449 1.11.2021 1.11.2021
Landssamtökin Þroskahjálp 521176-0409 1.11.2021 1.11.2021
Landvernd, landgræðslu- og umhv 640971-0459 1.11.2021 1.11.2021
Lindakirkja 550302-2920 1.11.2021 1.11.2021
Lindin, kristið útvarp 691194-2729 1.11.2021 1.11.2021
Lionsklúbbur Garðabæjar 491078-0229 1.11.2021 1.11.2021
Lionsklúbbur Nesþinga 451094-2119 1.11.2021 1.11.2021
Lionsklúbbur Ólafsvíkur 530586-1709 1.11.2021 1.11.2021
Listahátíð í Reykjavík 490970-0299 1.11.2021 1.11.2021
Lífsmótun sjálfseignarstofnun 491208-0660 1.11.2021 1.11.2021
Líknarfélagið Alfa, Hafnarfirði 651114-0120 1.11.2021 1.11.2021
Menningarsjóður Stofnunar Gunnars Gunnarssonar 441213-0690 1.11.2021 1.11.2021
Menntastofnun Íslands og Bandaríkjanna 560169-2596 1.11.2021 1.11.2021
Menntunarsjóður Mæðrastyrknefndar Rvk 660612-1140 1.11.2021 1.11.2021
Mývetningur Íþrótta/ungmannadél 610502-6520 1.11.2021 1.11.2021
Mænuskaðastofnun Íslands 411007-1030 1.11.2021 1.11.2021
Náttúruverndarsamtök Íslands 460697-2049 1.11.2021 1.11.2021
Nýlistasafnið 551079-1559 1.11.2021 1.11.2021
Oddasókn 490269-3049 1.11.2021 1.11.2021
Parkinsonsamtökin á Íslandi 461289-1779 1.11.2021 1.11.2021
Rafíþróttadeild Fylkis 470820-0200 1.11.2021 1.11.2021
Rafíþróttadeild Keflavíkur 561120-2420 1.11.2021 1.11.2021
Rauði krossinn á Íslandi 530269-2649 1.11.2021 1.11.2021
Raufarhafnarkirkja 530269-3459 1.11.2021 1.11.2021
Samband íslenskra kristniboðsfélaga 550269-4149 1.11.2021 1.11.2021
Samhjálp,félagasamtök 551173-0389 1.11.2021 1.11.2021
Samtök um kvennaathvarf 410782-0229 1.11.2021 1.11.2021
Samtökin '78,félag hinsegin f 450179-0439 1.11.2021 1.11.2021
Selfosskirkja 560269-2269 1.11.2021 1.11.2021
Seljakirkja 651180-0319 1.11.2021 1.11.2021
Sjálfsbjörg landssamband hreyfi 570269-2169 1.11.2021 1.11.2021
Skagfirðingasveit,björgunarsv 540782-0329 1.11.2021 1.11.2021
Skautafélag Akureyrar 590269-2989 1.11.2021 1.11.2021
Skákdeild Breiðabliks 561112-1770 1.11.2021 1.11.2021
Skíðadeild Breiðabliks 550483-0259 1.11.2021 1.11.2021
Skotdeild Keflavíkur 620894-2739 1.11.2021 1.11.2021
Skotfélag Akraness 691294-6099 1.11.2021 1.11.2021
Slysavarnadeild Súðavíkurhrepps 681088-2889 1.11.2021 1.11.2021
Slysavarnadeildin Báran 480982-0379 1.11.2021 1.11.2021
Slysavarnadeildin Dagrenning 670286-1699 1.11.2021 1.11.2021
Slysavarnadeildin Sjöfn 590684-0319 1.11.2021 1.11.2021
Slysavarnadeildin Varðan, Seltj 701193-2379 1.11.2021 1.11.2021
Slysavarnafélagið Landsbjörg 560499-2139 1.11.2021 1.11.2021
Slysavarnardeildin Hnífsdal 640621-1680 1.11.2021 1.11.2021
Snorrastofa í Reykholti 410396-2039 1.11.2021 1.11.2021
Sorgarmiðstöð, félagasamtök 521118-0400 1.11.2021 1.11.2021
SOS-barnaþorpin 500289-2529 1.11.2021 1.11.2021
Stígamót 620190-1449 1.11.2021 1.11.2021
Stómasamtök Íslands 570883-0899 1.11.2021 1.11.2021
Styrktarfélag krabbam.sj. barna 630591-1129 1.11.2021 1.11.2021
Styrktarfélagið Líf 501209-1040 1.11.2021 1.11.2021
Sunddeild Breiðabliks 430591-1429 1.11.2021 1.11.2021
Sunddeild Keflavíkur 500894-2379 1.11.2021 1.11.2021
Svæðisstjórn Björgunarsveita á 470507-1010 1.11.2021 1.11.2021
Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins 6709012110 1.11.2021 1.11.2021
Taekwondodeild Breiðabliks 541010-0840 1.11.2021 1.11.2021
Taekwondodeild Keflavíkur 501002-2750 1.11.2021 1.11.2021
Tennis- og badmintonfél Reykjav 650269-6919 1.11.2021 1.11.2021
Umhyggja-félag langveikra barna 691086-1199 1.11.2021 1.11.2021
UN Women Ísland 551090-2489 1.11.2021 1.11.2021
Unglingaráð knattspyrnud KA 490101-2330 1.11.2021 1.11.2021
Unglingaráð Körfukn. Tindastóls 640816-0740 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélag Álftaness 630190-1939 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélag Grindavíkur 420284-0129 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélag Íslands 660269-5929 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélag Njarðvíkur 570179-0209 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Afturelding 460974-0119 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Breiðablik 480169-0699 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Efling 660483-0129 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Fjölnir 631288-7589 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Fram 461191-1189 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Neisti 670484-0849 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Sindri 430380-0609 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Snæfell 600269-6079 1.11.2021 1.11.2021
Ungmennafélagið Stjarnan 611175-0199 1.11.2021 1.11.2021
Unicef Ísland 481203-2950 1.11.2021 1.11.2021
Útskálasókn 670269-5749 1.11.2021 1.11.2021
Velferðarsjóður Eyjafjarðarsvæðis 651121-0780 1.11.2021 1.11.2021
Víðistaðakirkja 620677-0199 1.11.2021 1.11.2021
Þríþrautardeild Breiðabliks 601217-2280 1.11.2021 1.11.2021

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Almannaheillastarfsemi – 4.gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Frádráttur einstaklinga – 7. tölul. A-liður 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Frádráttur rekstraraðila – 2. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Skilyrði frádráttar frá tekjum í atvinnurekstri vegna framlaga og gjafa – 15. til 20. gr. reglugerðar nr. 1300/2021, um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi .

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum