Að lesa út úr álagningunni

Að lesa út úr álagningunni

Þegar niðurstöður álagningar eru opnaðar stendur efst hvort þú átt skuld eða inneign. Skuldir eru einkenndar með rauðum lit og mínus merki en inneignir með grænum lit.

Fjárhæðin sem birtist efst er heildarniðurstaða álagningarinnar, en skoða þarf línuna "Til greiðslu/inneign" til að sjá uppgjör hvers gjalddaga fyrir sig. Fjárhæðum sumra gjalda er skipt niður á fleiri gjalddaga til greiðslu. Sumir gætu því þurft að greiða á síðari gjalddögum þrátt fyrir að hafa fengið inneign greidda út í lok maí.

Greiðsla inneignar og innheimta skulda

Inneign er greidd út í lok maí en athugið að barnabótum er skipt í tvær greiðslur.

Skuldum í tekjuskatti og útsvari er sjálfkrafa dreift á 7 gjalddaga. Heimilt er að dreifa greiðslum á lengra tímabil með því að semja um greiðsluáætlun eða greiða skuldina upp á styttri tíma.

Innheimta skulda fer í flestum tilvikum fram í gegnum launagreiðendur, sem eiga að draga viðeigandi fjárhæð af launum.

Sjálfstætt starfandi einstaklingar og þeir sem ekki eru í vinnu fá sendan greiðsluseðil og kröfu í heimabanka.

Inneignum ber að skuldajafna við gjaldfallnar kröfur á þig. Vakin er athygli á að skuldajöfnunarheimild er á milli samskattaðra maka varðandi þing- og sveitarsjóðsgjöld. Sérstökum barnabótaauka er ekki skuldajafnað né heldur barnabótum nema upp í ofgreiddar barnabætur.

Að skoða útreikninga og forsendur

Mögulegt er að smella á hverja línu fyrir sig til að opna upplýsingaspjald þar sem dregið er fram hvernig viðkomandi niðurstaða er fengin.

 

 

 

Tekjuskattur og útsvar

Sé smellt á tekjuskatt og útsvar má sjá hvernig tekjuskattur er reiknaður út frá uppgefnum tekjum í skattframtali þínu.

Þá má sjá hversu hátt útsvar þú greiðir til þíns sveitarfélags.

Sá skattur sem staðgreiddur var hjá þínum launagreiðanda yfir árið er dreginn frá útreiknuðum tekjuskatti og útsvari.

Sé einhver mismunur er hann greiddur út sem inneign eða innheimtur sem skuld við álagningu. Skuld getur t.d. myndast ef útsvar í þínu sveitarfélagi er hærra en meðaltalsútsvar sem miðað er við í staðgreiðslu, og eins ef persónuafsláttur hefur verið ofnýttur.

Sambærilegar upplýsingar má fá vegna allra skatta og gjalda sem lögð eru á í álagningu.

Barnabætur 

Sé smellt á upplýsingaspjald barnabóta má sjá út frá hvaða forsendum er reiknað og hver áhrif tekna eru á útreikninginn.

 

 

 

 

Skipting skattgreiðslna milli ríkis og sveitarfélags

Á síðunni má sjá á myndrænan hátt hvernig sköttum sem lagðir eru á tekjur þínar er skipt á milli ríkis og sveitarfélags.

Leiðbeiningamyndband álagningar

Á Youtube rás ríkisskattstjóra er að finna stutt kynningarmyndband á framsetningu álagningarseðilsins.

Skjáskot af myndbandi spilað á youtube

Skoða myndband á YouTube (opnast í nýjum glugga)

Instructions in English

When the results of the public dues levy are opened, you will see whether any amount is due or whether you are entitled to a refund displayed at the top. Debts are readily identifiable, as they are in red and have a minus symbol, while credit is displayed in green.

The amount shown at the top is the total result of the public dues. Click the line labelled “til greiðslu/inneign” (due/refund) to see the settlement of individual payment dates. The amount of some dues are divided between several due dates for payment. Some may need to effect payments on later due dates despite having received a refund on 1 June.

Payment of credit and collection of debts.

Credit is paid out in the end of May. Note, however, that child benefits are divided into two payments.

Income tax and local tax debts are automatically divided into 7 due dates. Payments may be distributed over a longer period by negotiating a payment plan or settling the debt over a shorter period.

As a rule, the collection of debts is carried out by employers (wage payers), who are responsible for deducting the requisite amount from wages.

Self-employed individuals and those who are unemployed will receive a payment note and a claim to their online banking account.

Credit shall be set-off against any overdue claims. Please note that the setting-off authorisation applies to jointly taxed spouses as regards public duties and municipal fees. Special child benefit bonuses are not set-off nor are child benefits except in the case of overpaid child benefits.

Examining calculations and criteria

You can click on each line to open an information pane to see the manner in which each result has been calculated.

Income tax and municipal tax

If you click income tax and municipal tax, you will be able to see the manner in which income tax is calculated according your recorded income in your tax return.

In addition, you will be able to see how much municipal tax you pay to your municipality.

The tax paid out by your employer during the year is deducted from your calculated income tax and municipal tax.

In the event of any difference, such amount will be refunded or collected on settlement. A debt may form if e.g. the municipal tax in your municipality is higher than the average municipal tax collected from the withholding tax or if your personal tax credit has been set too high.

Comparable information can be obtained for all taxes and dues that are levied.

Child benefits 

If you click on the information pane for child benefits, you will be able to see the criteria used to calculate the amount and what effects your income has on such calculations.

 

 

 

 

 

 

 

Division of tax payments between the state and municipality

The page contains a pictorial representation of the manner in which the taxes levied on your income are divided between the state and your municipality.

Instrukcje w języku polskim

Gdy wyświetlą się naliczone opłaty (niðurstaða álagningar), na samej górze zobaczysz informację, czy masz niedopłatę (skuld), czy nadpłatę (inneign). Niedopłaty są oznaczone kolorem czerwonym i znakiem minus, a nadpłaty kolorem zielonym.

Kwota, która pojawia się na samej górze, to ostateczny wynik obliczeń. Kliknij wiersz „niedopłata/nadpłata”, żeby sprawdzić podsumowanie każdego terminu płatności z osobna. Niektóre kwoty są podzielone między kilka terminów płatności. Niektóre osoby mogą więc być zmuszone zapłacić w późniejszych terminach, mimo że otrzymały wypłatę nadpłaty 1 czerwca.

Wypłacanie nadpłaty oraz windykacja niedopłaty

Nadpłata jest wypłacana 1 czerwca. Prosimy zauważyć, że zasiłek na dziecko jest wypłacany w dwóch transzach.

Niedopłaty podatku dochodowego i lokalnego są automatycznie rozkładane na 7 terminów płatności. Możliwe jest zarówno rozłożenie płatności na dłuższy okres przez ustalenie indywidualnego harmonogramu płatności, jak i spłacenie długu przed terminem.

Windykacja niedopłaty odbywa się w większości przypadków przez pracodawców, którzy powinni odliczać odpowiednią kwotę od pensji.

Samozatrudnieni oraz osoby niepracujące otrzymują rachunek oraz wezwanie do zapłaty na konto internetowe.

Nadpłaty muszą być odliczone od nałożonych wezwań do zapłaty. Zwraca się uwagę na możliwość wyrównania długów przez małżonków rozliczających się wspólnie, jeśli chodzi o opłaty sądowe i samorządowe. Specjalny dodatek do zasiłku na dziecko (barnabótaauki) ani też sam zasiłek na dziecko nie podlegają wyrównaniu, poza wyrównaniem do nadpłaconego zasiłku.

Przeglądanie wyliczeń i podstaw

Można kliknąć w każdy wiersz z osobna, aby otworzyć kartę informacyjną, w której wyszczególniono, skąd wziął się określony wynik.

Podatek dochodowy (tekjuskattur) i lokalny (útsvar)

Po wybraniu pozycji Podatek dochodowy i lokalny można sprawdzić, w jaki sposób oblicza się podatek dochodowy na podstawie dochodów podanych w rozliczeniu podatkowym.

Możesz sprawdzić, jak wysoki podatek lokalny płacisz na rzecz swojej gminy.

Podatek zapłacony przez twojego pracodawcę w ciągu roku jest odliczany od obliczonego podatku dochodowego i lokalnego.

Jeśli zachodzą różnice przy wyliczaniu należnych opłat, zostaną one wypłacone jako nadpłata lub przekazane do windykacji jako niedopłata. Dług może powstać np. w przypadku gdy podatek lokalny w twojej gminie jest wyższy niż przeciętnie przewidziany przy pobieraniu zaliczek na podatek lub jeśli osobisty upust podatkowy został nadmiernie wykorzystany.

Podobne informacje można uzyskać o wszystkich podatkach i opłatach uwzględnionych przy wyliczaniu należnych opłat.

Zasiłek na dziecko

Na karcie informacyjnej dot. zasiłku na dziecko można sprawdzić, na jakich podstawach jest on wyliczany i jaki jest wpływ dochodów na wyliczenia.

 

 

 

 

 

 

Podział podatków między państwo a samorządy

Na stronie przedstawiono w formie graficznej, w jaki sposób płacone przez ciebie podatki są podzielone między państwo oraz gminę.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum