2009

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 307/2009, í máli nr. 160/2008, kveðinn upp 9. desember 2009

9.12.2009

Úrskurður nr. 307/2009

ÚRSKURÐUR YFIRSKATTANEFNDAR

Ár 2009, miðvikudaginn 9. desember, er tekið fyrir mál nr. 160/2008; krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins um að A, kt. [...], verði gerð sekt vegna meintra brota á skattalögum. Í málinu úrskurða Ólafur Ólafsson, Sverrir Örn Björnsson og Kristinn Gestsson. Upp er kveðinn svofelldur

ú r s k u r ð u r :

I.

Með bréfi, dags. 12. júní 2008, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist þess að yfirskattanefnd taki til sektarmeðferðar mál A, kt. [...], fyrir brot á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, allra með áorðnum breytingum, framin vegna rekstraráranna 2004 og 2005 og rekstrartímabilsins janúar til og með júní 2006.

Í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins segir:

„A er gefið að sök eftirfarandi:

1. Vanræksla á skilum skattframtala og lögboðinna fylgigagna. Vanframtaldar rekstrartekjur. Möguleg rekstrargjöld.

A er gefið að sök að hafa, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, vanrækt að standa skattstjóranum í Reykjavík skil á skattframtölum og lögboðnum fylgigögnum þeirra, vegna álagningar opinberra gjalda gjaldárin 2005 og 2006, vegna rekstraráranna 2004 og 2005. Með því vanrækti hann að gera grein fyrir rekstrartekjum sínum, samtals að fjárhæð kr. 10.686.321, sem til eru komnar vegna sjálfstæðrar starfsemi hans við járnabindingar, gólfbónun og múrverk. Möguleg rekstrargjöld námu samtals kr. 1.240.000.

Framangreind háttsemi A leiddi til ákvörðunar lægri tekjuskatts- og útsvarsstofns hans og þar með lægri tekjuskatts og útsvars en vera bar gjaldárin 2005 og 2006, svo sem greinir í eftirfarandi töflu. 

Reiknaður tekjuskattur og útsvar:

 

Rekstrarár

Vanframtalinn tekjuskatts- og útsvarsstofn

 

Tekjuskattur

 

Útsvar

2004

835.309               

Vanframtaldar rekstrartekjur kr. 4.758.246 – rekstrargjöld kr. 1.240.000 – áætlun skattstjóra kr. 2.544.297 – iðnaðarmálagjald (0.08% * vanframtalin skattskyld velta kr. 4.758.246) kr. 3.807 – hækkun tryggingagjalds skv. úrskurði ríkisskattstjóra kr. 134.833 = 835.309

215.092                835.309 * 25,75% = 215.092 106.084                 835.309 * 12,70% = 106.084
2005

2.894.780

Vanframtaldar rekstrartekjur kr. 5.928.075 – áætlun skattstjóra kr. 2.990.000 – iðnaðarmálagjald (0.08% * 4.758.246) kr. 4.742 – hækkun tryggingagjalds skv. úrskurði ríkisskattstjóra kr. 38.553 = 2.894.780

716.458                2.894.780 * 24,75% = 716.458 377.190                 2.894.780 * 13,03 = 377.190
Samtals kr. 3.730.089 931.550 483.274

Sú háttsemi A sem lýst hefur verið hér að framan brýtur í bága við ákvæði 90. gr., sbr. B. lið 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 22. gr., sbr. 19. gr. og 1. mgr. 21. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga, hvorra tveggja með áorðnum breytingum. 

Varðar framanlýst háttsemi A (sic) sekt samkvæmt 2. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. og 2. mgr. 22. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga.

Við ákvörðun skattstofna vegna rekstraráranna 2004 og 2005 hefur A (sic) verið gert að sæta álagningu skatts á álag á vanframtalinn skattstofn samkvæmt 108. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með áorðnum breytingum, kr. 305.763, er komi til frádráttar við ákvörðun sektarfjárhæðar.

2. Vanræksla á skilum á virðisaukaskattsskýrslum á lögmæltum tíma. Vanframtalin skattskyld velta og útskattur. Mögulegur innskattur.

A er gefið að sök að hafa, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, vanrækt að standa innheimtumanni ríkissjóðs skil á virðisaukaskattsskýrslum vegna virðisaukaskattsskyldrar starfsemi sinnar, vegna uppgjörstímabilanna janúar–febrúar rekstrarárið 2004 til og með maí–júní rekstrarárið 2006. Vangoldinn innheimtur virðisaukaskattur til innheimtumanns ríkissjóðs vegna framangreindra uppgjörstímabila nemur samtals kr. 2.939.484. Mögulegur innskattur nam samtals kr. 303.800. Fjárhæðirnar sundurliðast svo sem hér greinir: 

 

Rekstrarár

 

Uppgjörstímabil

Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn útskattur Mögulegur innskattur
2004 janúar – febrúar 280.200 68.649 0
2004 mars – apríl 442.010 108.292 0
2004 maí – júní 577.000 141.365 303.800
2004 júlí – ágúst 2.100.294 514.571 0
2004 september – október 526.259 128.934 0
2004 nóvember – desember 832.483 203.958 0
Samtals kr.   4.758.246 1.165.769 303.800
2005 janúar – febrúar 988.697 242.231 0
2005 mars – apríl 1.037.028 254.072 0
2005 maí – júní 585.010 143.327 0
2005 júlí – ágúst 1.214.111 297.457 0
2005 september – október 672.807 164.838 0
2005 nóvember – desember 1.430.422 350.453 0
Samtals kr.   5.928.075 1.452.378 0
2006 janúar – febrúar 250.359 61.338 0
2006 mars – apríl 362.104 88.716 0
2006 maí – júní 699.116 171.283 0
Samtals kr.   1.311.579 321.337 0
Samtals öll árin kr. 11.997.900 2.939.484 303.800  

Sú háttsemi A sem hér hefur verið lýst brýtur í bága við ákvæði 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr. sbr. aðalreglur 1. gr., 2. gr., 1. tl. 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 11. gr., 1. mgr. 13. gr., 1. mgr. 14. gr. og 19. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Varðar framanlýst háttsemi A sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.

Við endurákvörðun á virðisaukaskatti vegna framangreindra ára hefur A verið gert að sæta álagi á vangreiddan virðisaukaskatt á grundvelli 27. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, kr. 263.569, er komi til frádráttar við ákvörðun sektarfjárhæðar.

Þess er krafist að A verði með úrskurði yfirskattanefndar gert að sæta sekt í samræmi við framangreint.“

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins er málavöxtum lýst í greinargerð, dags. 12. júní 2008, sem fylgdi kröfugerðinni.

II.

Með bréfi yfirskattanefndar, dags. 13. júní 2008, var gjaldanda veitt færi á að skila vörn í tilefni af framangreindri kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins eða tilkynna sérstaklega ef hann vildi ekki hlíta því að yfirskattanefnd afgreiddi mál hans og yrði þá málið endursent skattrannsóknarstjóra ríkisins sem tæki ákvörðun um hvort því yrði vísað til opinberrar rannsóknar, sbr. 2. mgr. 110. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 2. mgr. 41. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Engar athugasemdir hafa borist frá gjaldanda.

III.

1. Með bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 12. júní 2008, er gerð sú krafa að gjaldanda, A, verði gerð sekt samkvæmt þar greindum ákvæðum 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Gjaldandi hefur átt þess kost að koma að vörnum fyrir yfirskattanefnd í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins, en engar athugasemdir hafa borist. Þar sem gjaldandi hefur ekki gert athugasemdir við meðferð máls þessa fyrir yfirskattanefnd verður að líta svo á að hann mæli því ekki í gegn að það sæti sektarmeðferð fyrir nefndinni.

2. Skattrannsóknarstjóri ríkisins hóf hinn 20. september 2006 rannsókn á bókhaldi og skattskilum gjaldanda vegna sjálfstæðrar starfsemi hans rekstrarárin 2004 og 2005 og lauk rannsókninni með skýrslu, dags. 4. maí 2007. Vegna rannsóknarinnar voru teknar skýrslur af gjaldanda hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins dagana 26. október 2006 og 29. janúar 2007 og var rannsóknin m.a. byggð á upplýsingum sem þar komu fram, sölureikningum gjaldanda og upplýsingum úr upplýsingakerfi ríkisskattstjóra. Með bréfi, dags. 21. mars 2007, sendi skattrannsóknarstjóri gjaldanda skýrslu um rannsóknina, sem dagsett var sama dag, og gaf honum kost á að tjá sig um efni hennar áður en ákvörðun yrði tekin um framhald málsins. Engar athugasemdir voru gerðar af hálfu gjaldanda og var lokaskýrsla skattrannsóknarstjóra ríkisins efnislega samhljóða hinni fyrri að viðbættum kafla um lok rannsóknarinnar.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 4. maí 2007, var gerð grein fyrir rannsókn embættisins á bókhaldi og skattskilum gjaldanda. Fram kom að á rannsóknartímabilinu hefði gjaldandi starfað sjálfstætt við járnabindingar, gólfbónun og múrverk. Í lokakafla skýrslunnar voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman með svofelldum hætti:

„Niðurstöður rannsóknar skattrannsóknarstjóra á bókhaldi og skattskilum skattaðila vegna sjálfstæðrar starfsemi hans eru sem hér segir:

·1   Skattframtölum hefur ekki verið skilað.

·2   Virðisaukaskattsnúmer var lokað og virðisaukaskattsskýrslum ekki skilað.

·3   Vanrækt hefur verið að standa skil á skilagreinum vegna staðgreiðslu opinberra gjalda og tryggingagjalds.

·4   Bókhald er ekki fært og vörslu tekjuskráningargagna er ábótavant.

·5   Reikningur útgefinn á hendur X ehf., dagsettur 30. júní 2006, að fjárhæð kr. 2.490.000 er rangur.

·6   Skattskyld velta, útskattur og rekstrartekjur skattaðila eru vantalin.

·7   Reiknað endurgjald er vantalið.“

Þá gerði skattrannsóknarstjóri ríkisins tölulega grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í töflu í niðurlagi skýrslu sinnar. Þar kom fram að skattskyld velta gjaldanda væri vantalin um 4.758.246 kr. rekstrarárið 2004, 5.928.075 kr. rekstrarárið 2005 og 1.311.579 kr. rekstrarárið 2006, svo og væru rekstrartekjur vantaldar um greindar fjárhæðir rekstrarárin 2004 og 2005. Rekstrargjöld næmu 1.240.000 kr. og innskattur 303.800 kr. rekstrarárið 2004.

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins var mál gjaldanda sent ríkisskattstjóra til meðferðar, sbr. 6. mgr. 103. gr., sbr. 3. mgr. 101. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, 5. mgr. 39. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, og 3. mgr. 26. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. bréf skattrannsóknarstjóra, dags. 4. maí 2007. Á grundvelli rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins og í framhaldi af bréfi til gjaldanda, dags. 9. júlí 2007, sem gjaldandi svaraði ekki, tók ríkisskattstjóri áður álögð opinber gjöld gjaldanda gjaldárin 2005 og 2006 til endurákvörðunar með úrskurði um endurákvörðun, dags. 27. september 2007, svo og endurákvarðaði ríkisskattstjóri virðisaukaskatt gjaldanda uppgjörstímabilin janúar-febrúar 2004 til og með maí-júní 2006 og fjárhæð skilaskyldrar staðgreiðslu tekjuskatts og útsvars vegna áranna 2004 og 2005. Samkvæmt úrskurðinum var skattskyld velta gjaldanda ákvörðuð 4.758.246 kr. rekstrarárið 2004, 5.928.075 kr. rekstrarárið 2005 og 1.311.579 kr. rekstrarárið 2006 (janúar til júní) og kom fram í úrskurði ríkisskattstjóra að þær ákvarðanir væru í samræmi við niðurstöður skattrannsóknarstjóra ríkisins. Að teknu tilliti til innskatts 303.800 kr. árið 2004 nam álagður virðisaukaskattur samkvæmt úrskurðinum því 861.969 kr. árið 2004, 1.452.378 kr. árið 2005 og 321.337 kr. árið 2006 (janúar til júní) auk álags samkvæmt 1. og 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988. Þá var gjaldanda ákvarðað reiknað endurgjald að fjárhæð 2.220.000 kr. gjaldárið 2005 og 2.328.000 kr. gjaldárið 2006 og stofn til tryggingagjalds umrædd ár í samræmi við það, svo og ákvarðaði ríkisskattstjóri álag vegna vangreiddrar skilaskyldrar staðgreiðslu staðgreiðsluárin 2004 og 2005. Við ákvörðun tekjuskatts- og útsvarsstofna gjaldanda gjaldárin 2005 og 2006 byggði ríkisskattstjóri á fjárhæð rekstrartekna samkvæmt niðurstöðum skattrannsóknarstjóra ríkisins, þ.e. 4.758.246 kr. rekstrarárið 2004 og 5.928.075 kr. rekstrarárið 2005, og tók tillit til frádráttar tryggingagjalds 134.833 kr. gjaldárið 2005 og 141.398 kr. gjaldárið 2006 og annars rekstrarkostnaðar 1.240.000 kr. fyrra árið, „auk þeirra forsendna sem lágu fyrir við áætlun skattstjóra“, svo sem þar sagði, og áætlaði tekjuskatts- og útsvarsstofn 4.100.000 kr. gjaldárið 2005 og 6.000.000 kr. gjaldárið 2006, auk álags samkvæmt 1. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003. Gjaldandi nýtti sér ekki heimilaðar málskotsleiðir vegna þessa úrskurðar ríkisskattstjóra.

3. Fram kemur í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 4. maí 2007, að þar sem gjaldandi hafi ekki talið fram til skatts árin 2005 og 2006 hafi hann sætt áætlun skattstjóra á skattstofnum við almenna álagningu opinberra gjalda þau ár og hafi tekjuskatts- og útsvarsstofn verið áætlaður 2.300.000 kr. gjaldárið 2005 og 2.600.000 kr. gjaldárið 2006 auk álags samkvæmt 1. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003 að fjárhæð 244.297 kr. fyrra árið og 390.000 kr. það síðara. Skráningarnúmeri gjaldanda (nr. [...]) hafi verið lokað 31. október 2003 og hafi gjaldandi ekki staðið skil á virðisaukaskattsskýrslum uppgjörstímabilin janúar-febrúar 2004 til og með maí-júní 2006. Samkvæmt framburði gjaldanda við skýrslutöku hafi hann ekki haft skýringu á því hvers vegna hann hefði gefið út sölureikninga í sínu nafni á rannsóknartímabilinu með skráningarnúmerinu [...], en talið að um mistök hefði verið að ræða. Þá kemur fram í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins að gjaldandi hafi ekki fært bókhald vegna sjálfstæðrar starfsemi sinnar og engin bókhaldsgögn séu til staðar vegna sjálfstæðrar starfsemi gjaldanda nema afrit sölureikninga. Sé þar um að ræða tvö reikningsform, annars vegar auðkennt Z en jafnframt með nafni og kennitölu gjaldanda og öðrum upplýsingum og hins vegar reikningar í öðru formi vegna auglýsinga í EM blaði Morgunblaðsins, svo sem nánar er rakið í skýrslunni. Þá kemur fram að rúmlega 30 sölureikninga vanti til að númeraröð þeirra væri samfelld. Sölureikningur nr. 371, sem gefinn hafi verið út á hendur X ehf., dags. 30. júní 2006, að fjárhæð 2.490.000 kr., sé rangur, enda hafi hann verið gerður í greiðaskyni og vegna vinnu B í þágu X ehf.

Niðurstöður skattrannsóknarstjóra ríkisins um rekstrartekjur gjaldanda rekstrarárin 2004 og 2005 og skattskylda veltu árin 2004, 2005 og 2006 (janúar til júní) byggja í fyrsta lagi á umræddum sölureikningum gjaldanda, annars vegar sölureikningum, sem auðkenndir eru Y, og hins vegar sölureikningum vegna auglýsingabirtinga. Fyrrgreindir sölureikningar eru á hendur ýmsum aðilum, m.a. vegna járnabindinga, gólfbónunar og múrverks, að fjárhæð samtals 3.186.685 kr. á árinu 2004, 7.380.453 kr. á árinu 2005 og 835.219 kr. á árinu 2006. Sölureikningar gjaldanda vegna birtingar á auglýsingum eru að fjárhæð 2.737.330 kr. árið 2004. Á grundvelli þessara gagna er í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins gerð grein fyrir skattskyldri veltu gjaldanda að fjárhæð 4.758.245 kr. rekstrarárið 2004, 5.928.075 kr. rekstrarárið 2005 og 670.859 kr. rekstrarárið 2006. Í öðru lagi er byggt á gögnum um innborganir á bankareikning gjaldanda á árinu 2006 og er talið að þau beri með sér upplýsingar um skattskylda veltu að fjárhæð 640.720 kr. það ár. Samkvæmt þessu var niðurstaða skattrannsóknarstjóra ríkisins sú að skattskyld velta gjaldanda væri vantalin um samtals 11.997.900 kr. á rannsóknartímabilinu og útskattur um 2.939.484 kr. Rekstrartekjur árið 2004 og 2005 væru vantaldar um samtals 10.686.321 kr.

Í kafla um rannsókn á rekstrargjöldum og innskatti gjaldanda er greint frá því að engin gögn hafi komið fram um möguleg rekstrargjöld gjaldanda eða mögulegan innskatt önnur en reikningur frá Morgunblaðinu vegna prentunar á auglýsingablaði að fjárhæð 1.240.000 kr. auk virðisaukaskatts 303.800 kr.

4. Í máli því, sem hér er til meðferðar, er um að tefla kröfugerð um ákvörðun sektar á hendur gjaldanda samkvæmt þar tilgreindum ákvæðum 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sem gera ráð fyrir því að sektarákvörðun sé bundin þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin. Verður því að taka afstöðu til þess hvort skattrannsóknarstjóri ríkisins hafi með skattrannsókn sinni sýnt fram á hverju skattfjárhæð, sem undan var dregin, hafi að minnsta kosti numið. Allan vafa í því sambandi verður að meta gjaldanda í hag, sbr. grundvallarreglu 108. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, sbr. áður 45. gr. laga nr. 19/1991, um meðferð opinberra mála.

Eins og fram er komið eru tölulegar niðurstöður samkvæmt rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins, sem liggur til grundvallar sektarkröfu í máli þessu, um rekstrartekjur gjaldanda gjaldárin 2005 og 2006 og skattskylda veltu árin 2004 og 2005 og tímabilið janúar til júní 2006 í fyrsta lagi byggðar á útgefnum sölureikningum gjaldanda og í öðru lagi á gögnum á bak við innborganir á bankareikning gjaldanda frá tilgreindum aðilum. Virðisaukaskattur er tilgreindur á öllum sölureikningum gjaldanda og telst skattskyld velta samkvæmt þeim nema 4.758.245 kr. rekstrarárið 2004, 5.928.075 kr. rekstrarárið 2005 og 670.859 kr. rekstrarárið 2006. Sölureikningar þessir voru lagðir fyrir gjaldanda við skýrslutökur hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 26. október 2006 og 29. janúar 2007, þó að frátöldum tveimur sölureikningum sem komu fram eftir að skýrslutökur fóru fram, og staðfesti gjaldandi hafa gefið út umrædda sölureikninga og að þeir hefðu allir fengist greiddir. Þá viðurkenndi gjaldandi að innborganir á bankareikning hans frá fimm tilgreindum aðilum á árinu 2006 væru vegna vanframtalinna tekna. Að þessu athuguðu og að virtum gögnum málsins að öðru leyti þykir bera að leggja til grundvallar í úrskurði þessum að rekstrartekjur gjaldanda og skattskyld velta til virðisaukaskatts hafi numið þeim fjárhæðum sem greinir í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins.

Gjaldandi afhenti skattrannsóknarstjóra ríkisins engin kostnaðargögn vegna sjálfstæðrar starfsemi sinnar en greindi frá því við skýrslutöku 26. október 2006 að um slíkan kostnað hefði verið að ræða, t.d. bifreiðakostnað, en ekki tilgreindi gjaldandi neinar fjárhæðir í því sambandi. Við skýrslutöku 27. janúar 2007 var bókað eftir gjaldanda að hann hefði greitt kostnað við prentun hjá Morgunblaðinu, en ætti ekki afrit af þeim reikningi. Skattrannsóknarstjóri ríkisins aflaði umrædds gagns og er á grundvelli hans byggt á því að rekstrargjöld gjaldanda rekstrarárið 2004 hafi numið 1.240.000 kr. og innskattur 303.800 kr. Tekið skal fram að ákvæði um rekstrarkostnað í 1. mgr. 1. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003 er samkvæmt orðalagi sínu heimildarákvæði og er það því undantekning frá þeirri meginreglu að skattskyldum aðilum sé skylt að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, sbr. 1. og 2. gr. laganna. Af þessu leiðir að skattaðila ber að sýna fram á að skilyrðum frádráttar samkvæmt ákvæðinu sé fullnægt, sbr. m.a. dóma Hæstaréttar Íslands 30. janúar 1997 í málinu nr. 3/1997 (H 1997:385) og 20. febrúar 1997 í málinu nr. 163/1996 (H 1997:759). Vísast einnig um þetta til þeirra viðhorfa sem fram koma í dómi Hæstaréttar Íslands 12. júní 1997 (H 1997:1913) og dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 6. október 1995 í málinu nr. 693/1995 (Ákæruvaldið gegn Ásmundi Hafsteinssyni). Um sönnunarskyldu vegna innskattsfrádráttar eru ákvæði í 7. mgr. 20. gr. laga nr. 50/1988. Eins og fyrr segir tiltók gjaldandi almennum orðum við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins að um rekstrarkostnað hefði verið að ræða í rekstri sínum, en gerði enga nánari grein fyrir þeim kostnaði og upplýsti að hann hefði ekki gögn um hann. Þó greindi gjaldandi frá því að hann hefði notað bifreið sína í þágu starfseminnar. Þrátt fyrir að gjaldandi hafi ekki leitast við að upplýsa neitt frekar um bifreiðakostnað sinn þykir eins og málið liggur fyrir rétt að taka tillit til framburðar gjaldanda um notkun bifreiðar í rekstrinum, enda þykir með hliðsjón af starfsemi gjaldanda verða að reikna með því að um einhvern kostnað af því tagi hafi verið að ræða. Frádráttarfjárhæð verður þó einungis ákvörðuð að álitum og með hliðsjón af fyrrgreindri sönnunaraðstöðu. Þykir mega byggja á því að akstur í þágu rekstrar hafi ekki verið undir 2.000 km hvort rekstrarárið 2004 og 2005 og verður frádráttur ákvarðaður með hliðsjón af því sem ætla má um kostnað við slíkan akstur 112.000 kr. fyrra árið og 125.000 kr. það síðara. Að öðru leyti verður ekki ráðið af gögnum málsins að tilefni sé til að taka tillit til frekari frádráttar rekstrarkostnaðar en gert er í skýrslu skattrannsóknarstjóra.

Samkvæmt því sem að framan er rakið og að öðru leyti með stoð í gögnum málsins, m.a. framburði gjaldanda við skýrslutökur hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 26. október 2006 og 29. janúar 2007, þykir fullsannað að gjaldandi hafi á saknæman hátt vanframtalið tekjur í skattframtölum sínum árin 2005 og 2006 um 3.406.246 kr. fyrra árið og 5.803.075 kr. síðara árið miðað við fyrrgreinda frádráttarliði. Að teknu tilliti til annarra frádráttarliða samkvæmt kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins telst vanákvarðaður tekjuskatts- og útsvarsstofn því hafa numið 723.309 kr. gjaldárið 2005 og 2.769.780 kr. gjaldárið 2006. Hinar röngu upplýsingar í skattframtölum gjaldanda árin 2005 og 2006 leiddu til lægri álagningar opinberra gjalda hans en vera bar umrædd gjaldár þannig að brot gjaldanda varða við 1. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. og 2. mgr. 22. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga. Nánar tiltekið nam vanálagður tekjuskattur 186.252 kr. gjaldárið 2005 og 685.521 kr. gjaldárið 2006, og er þá ekki reiknað með skatti af álagi. Án skatts af álagi nam vanálagt útsvar 91.860 kr. gjaldárið 2005 og 360.902 kr. gjaldárið 2006.

Þá þykir fullsannað með stoð í gögnum málsins, m.a. framburði gjaldanda við skýrslutökur hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins, að gjaldandi, sem skyldur var til þess að standa skil á virðisaukaskatti, sbr. 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, hafi á saknæman hátt vanrækt að standa skil á virðisaukaskatti og virðisaukaskattsskýrslum þau uppgjörstímabil sem tiltekin eru í kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins, og þannig vanrækt að gera grein fyrir virðisaukaskatti til greiðslu samtals að fjárhæð 2.630.684 kr. að teknu tilliti til innskatts. Varðar þetta gjaldanda sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995.

5. Ákvarða ber gjaldanda, A, sekt samkvæmt framangreindum ákvæðum 1. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 og 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995. Samkvæmt breytingum á refsiákvæðum skattalaga, sem gerðar voru með lögum nr. 42/1995 og tóku gildi 9. mars 1995, skal sekt aldrei vera lægri en sem nemur tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin, þó að teknu tilliti til álags. Að þessu virtu og að teknu tilliti til skatts af álagi samkvæmt 2. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003 og álags samkvæmt 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988, þykir sekt gjaldanda hæfilega ákveðin 6.500.000 kr. til ríkissjóðs og 800.000 kr. til borgarsjóðs Reykjavíkur.

 Úrskurðarorð:

Gjaldandi, A, greiði sekt að fjárhæð 6.500.000 kr. til ríkissjóðs og 800.000 kr. til borgarsjóðs Reykjavíkur.

 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum