2015

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 79/2015

18.3.2015

Úrskurður nr. 79/2015

ÚRSKURÐUR YFIRSKATTANEFNDAR

Ár 2015, miðvikudaginn 18. mars, er tekið fyrir mál nr. 168/2014; krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins um að A, kt. [...], verði gerð sekt vegna meintra brota á skattalögum. Í málinu úrskurða Ólafur Ólafsson, Þórarinn Egill Þórarinsson og Bjarnveig Eiríksdóttir. Upp er kveðinn svofelldur

ú r s k u r ð u r :

I.

Með bréfi, dags. 5. maí 2014, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist þess að yfirskattanefnd taki til sektarmeðferðar mál A, kt. [...], fyrir brot á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, beggja með áorðnum breytingum, framin vegna rekstraráranna 2010 til og með 2013.

Í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins segir:

„A, sem stjórnarmanni, framkvæmdastjóra og prókúruhafa X ehf., (nú þrotabú), er gefið að sök eftirfarandi:

1. Vangoldin afdregin staðgreiðsla opinberra gjalda launamanna. Vanræksla á afhendingu skilagreina á lögmæltum tíma.

A er gefið að sök að hafa vanrækt að standa innheimtumanni ríkissjóðs skil á afdreginni staðgreiðslu opinberra gjalda launamanna X ehf. (nú þrotabú) vegna greiðslutímabilanna desember rekstrarárið 2010, janúar til og með desember rekstrarárið 2011 og janúar til og með desember rekstrarárið 2012 og janúar rekstrarárið 2013. Þá er honum gefið að sök að hafa vanrækt að standa skil á skilagreinum vegna staðgreiðslu opinberra gjalda, vegna greiðslutímabilanna desember rekstrarárið 2010, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, október og desember rekstrarárið 2012 og janúar rekstrarárið 2013. Vangoldin afdregin skilaskyld staðgreiðsla opinberra gjalda launamanna X ehf., vegna framangreindra greiðslutímabila nemur samtals kr. 8.860.656. Fjárhæðin sundurliðast svo sem hér greinir:  

Rekstrarár Greiðslutímabil Vangoldin skilaskyld staðgreiðsla
2010 desember 453.732
Samtals kr.   453.732
2011 janúar 508.280
2011 febrúar 553.166
2011 mars 464.900
2011 apríl 423.476
2011 maí 460.865
2011 júní 207.942
2011 júlí 433.125
2011 ágúst 183.275
2011 september 428.008 
2011 október 533.460
2011 nóvember 540.919
2011 desember 352.985
Samtals kr.   5.090.401
2012 janúar 371.873
2012 febrúar 267.998
2012 mars 217.144
2012 apríl 412.454
2012 maí 416.803
2012 júní 188.225
2012 júlí 62.644
2012 ágúst 150.015
2012 september 281.555
2012 október 302.933
2012 nóvember 213.872
2012 desember 237.629
Samtals kr.   3.123.145
2013 janúar 193.378
Samtals kr.   193.378
Samtals öll árin kr.   8.860.656

Það er mat skattrannsóknarstjóra ríkisins, byggt á gögnum málsins, að þetta hafi A gert á saknæman hátt, að því er frekast verður séð af ásetningi eða í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi.

Telst þessi háttsemi A brjóta í bága við ákvæði 1. og 2. mgr. 20. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með áorðnum breytingum, sbr. aðalreglur 1.-3. gr., 1. tl. 5. gr., 1. mgr. 7. gr. og 1. og 3. mgr. 8. gr. þeirra laga.

Framangreind háttsemi varðar A sekt samkvæmt 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með áorðnum breytingum.

2. Vangoldinn innheimtur virðisaukaskattur. Vanræksla á afhendingu virðisaukaskattsskýrslna á lögmæltum tíma.

A er gefið að sök að hafa vanrækt að standa innheimtumanni ríkissjóðs skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var í rekstri X ehf. (nú þrotabú) vegna uppgjörstímabilanna janúar–febrúar rekstrarárið 2011 og nóvember–desember rekstrarárið 2012. Vangoldinn innheimtur virðisaukaskattur til innheimtumanns ríkissjóðs vegna framangreindra uppgjörstímabila nemur samtals kr. 837.709. Fjárhæðin sundurliðast svo sem hér greinir: 

Rekstrarár  Uppgjörstímabil Vangoldinn virðisaukaskattur til innheimtumanns ríkissjóðs kr.
2011 jan. – feb. 506.512
Samtals kr.   506.512
2012 nóv. – des. 331.197
Samtals kr.   331.197
Samtals bæði árin kr.   837.709

Það er mat skattrannsóknarstjóra ríkisins, byggt á gögnum málsins, að þetta hafi A gert á saknæman hátt, að því er frekast verður séð af ásetningi eða í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi.

Telst þessi háttsemi A brjóta í bága við ákvæði 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr., sbr. aðalreglur 1. gr., 2. gr., 1. tl. 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 11. gr., 1. og 2. mgr. 13. gr., 1. mgr. 14. gr. og 19. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Framangreind háttsemi varðar A sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Þess er krafist að A verði með úrskurði yfirskattanefndar gert að sæta sekt í samræmi við framangreint.“

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins er málavöxtum lýst í greinargerð, dags. 5. maí 2014, sem fylgdi kröfugerðinni.

II.

Með bréfi yfirskattanefndar, dags. 7. maí 2014, var gjaldanda veitt færi á að skila vörn í tilefni af framangreindri kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins eða tilkynna sérstaklega ef hann vildi ekki hlíta því að yfirskattanefnd afgreiddi mál hans og yrði málið þá endursent skattrannsóknarstjóra ríkisins sem tæki ákvörðun um hvort því yrði vísað til opinberrar rannsóknar, sbr. 4. mgr. 31. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, og 4. mgr. 41. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.

Með bréfi, dags. 15. ágúst 2014, hefur umboðsmaður gjaldanda lagt fram vörn í málinu. Er þess krafist að sekt verði ákvörðuð eins væg og möguleg sé. Þá er krafist málskostnaðar til greiðslu úr ríkissjóði. Í bréfinu kemur fram að gjaldandi geri ekki athugasemdir við fjárhæðir vangoldinnar staðgreiðslu og virðisaukaskatts í málinu. Sé það einkum tvennt sem hafi valdið umræddum vanskilum, þ.e. annars vegar sú kollsteypa sem hafi orðið hjá verktökum og fyrirtækjum í byggingariðnaði í hruninu árið 2008 og hins vegar að gjaldandi hafi lent í alvarlegu umferðarslysi hinn 12. maí 2011 og sé hann 100% öryrki. Í kjölfar hrunsins hafi afborganir af kaup- og fjármögnunarleigusamningum vegna vinnutækja tvöfaldast, sem endað hafi með vörslusviptingu, en gjaldandi hafi reynt að halda í starfsfólk með því að standa í skilum með launagreiðslur. Þá hafi laun starfsmanna verið að töluverðu leyti fjármögnuð með peningum frá foreldrum gjaldanda. Eigi gjaldandi sér því miklar málsbætur sem leiða eigi til þess að fésekt verði færð niður úr fésektarlágmarki, enda hafi brot gjaldanda fyrst og fremst komið til vegna ytri aðstæðna svo sem gerð hafi verið grein fyrir.

III.

Með bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 5. maí 2014, er gerð sú krafa að gjaldanda, A, verði gerð sekt samkvæmt þargreindum ákvæðum 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, og 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, þar sem hann hafi sem fyrirsvarsmaður X ehf., nú þrotabú, vanrækt að standa skil á afdreginni staðgreiðslu opinberra gjalda launamanna félagsins tiltekin greiðslutímabil árin 2010, 2011, 2012 og 2013 og vanrækt að standa skil á virðisaukaskatti félagsins þau uppgjörstímabil árin 2011 og 2012 sem greinir í bréfinu. Umboðsmaður gjaldanda hefur lagt fram athugasemdir í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins.

Skattrannsóknarstjóri ríkisins hóf hinn 14. ágúst 2013 rannsókn á skattskilum X ehf. er beindist að skilum félagsins á afdreginni staðgreiðslu opinberra gjalda og innheimtum virðisaukaskatti vegna rekstraráranna 2010, 2011, 2012 og 2013. Skráður tilgangur X ehf. á þessu tímabili var rekstur og útleiga á vélum og tækjum, verktakastarfsemi í jarðvinnu og byggingarstarfsemi, auk umsýslu, viðskipta og endurbóta fasteigna, innflutningur á efni ásamt lánastarfsemi og öðrum verkefnum er tengjast stafsemi félagsins. Samkvæmt gögnum málsins var bú X ehf. tekið til gjaldþrotaskipta hinn 14. mars 2013. Vegna rannsóknarinnar kom gjaldandi til skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins þann 22. ágúst 2013, en skýrslur voru einnig teknar af B hinn 22. ágúst 2013 og C hinn 24. september 2013 vegna málsins. Með bréfum, dags. 26. september 2013, sendi skattrannsóknarstjóri gjaldanda, C, B og skiptastjóra þrotabús X ehf. skýrslu um rannsóknina, dags. sama dag, sem þá lá fyrir, og gaf þeim kost á að tjá sig um efni hennar. Engar athugasemdir bárust. Í framhaldi af þessu tók skattrannsóknarstjóri ríkisins saman nýja skýrslu um rannsóknina, dags. 15. október 2013, sem var efnislega samhljóða hinni fyrri að viðbættum kafla um lok rannsóknarinnar.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 15. október 2013, segir að rannsókn á skattskilum X ehf. hafi einkum verið byggð á upplýsingum sem fram hafi komið við fyrrgreindar skýrslutökur, innsendum staðgreiðsluskilagreinum og sundurliðunum af hálfu félagsins, virðisaukaskattsskýrslum og leiðréttingarskýrslu virðisaukaskatts, upplýsingum úr bókhaldi félagsins, upplýsingum frá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra og tekjubókhaldi ríkissjóðs, sbr. fylgiskjöl með skýrslunni, en þar er um að ræða yfirlit um greiðslur X ehf. vegna staðgreiðslu opinberra gjalda, virðisaukaskatts og opinberra gjalda.

Fram kemur í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins að rannsókn embættisins á staðgreiðsluskilum X ehf. hafi falist í því að bera fjárhæðir afdreginnar staðgreiðslu samkvæmt staðgreiðsluskilagreinum og sundurliðunum félagsins saman við greiðslur þess til innheimtumanns ríkissjóðs. Í skýrslunni er gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu rannsóknarinnar að fyrrum fyrirsvarsmaður X ehf. hafi ekki staðið skil innan lögboðins frests á afdreginni staðgreiðslu opinberra gjalda vegna launamanna félagsins greiðslutímabilin desember 2010, janúar til og með desember 2011, janúar til og með desember 2012 og janúar, febrúar og mars 2013, samtals að fjárhæð 9.259.048 kr. Fram kemur að vangreidd afdregin staðgreiðsla af launum C nemi samtals 732.018 kr. þau tímabil sem hér um ræðir. Tekið er fram í skýrslunni að ekki hafi verið á valdi fyrrum fyrirsvarsmanns félagsins að standa skil á afdreginni staðgreiðslu opinberra gjalda fyrir tímabilin febrúar og mars 2013 vegna töku bús félagsins til gjaldþrotaskipta 14. mars 2013.

Rannsókn á virðisaukaskattsskilum X ehf. var samkvæmt skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins fólgin í því að bera fjárhæð innheimts virðisaukaskatts samkvæmt virðisaukaskattsskýrslum félagsins saman við greiðslur þess til innheimtumanns og er rakin sú niðurstaða rannsóknarinnar að fyrrum fyrirsvarsmaður félagsins hafi ekki staðið skil á virðisaukaskatti vegna félagsins innan lögboðins frests uppgjörstímabilin janúar-febrúar 2011 og nóvember-desember 2012 að fjárhæð samtals 837.709 kr.

Gjaldandi staðfesti við skýrslutöku, sem fram fór hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 22. ágúst 2013, að hann hefði verið stjórnarmaður, framkvæmdastjóri og prókúruhafi X ehf. og kvaðst gjaldandi hafa stjórnað daglegum rekstri og fjármálum félagsins. Við skýrslutökuna voru bornar undir gjaldanda fyrirliggjandi staðgreiðsluskilagreinar og virðisaukaskattsskýrslur X ehf. vegna þeirra greiðslu- og uppgjörstímabila sem rannsóknin tók til. Gjaldandi kvaðst ekki hafa ástæðu til að ætla annað en að þessar skilagreinar og skýrslur væru komnar frá X ehf. og sagði þær hafa verið byggðar á bókhaldsgögnum félagsins. Taldi gjaldandi að skilagreinarnar og virðisaukaskattsskýrsla vegna uppgjörstímabilsins janúar-febrúar 2011 gæfu rétta mynd af rekstri félagsins. Gjaldanda var kynnt að samkvæmt gögnum málsins hefði staðgreiðsla opinberra gjalda að fjárhæð 9.259.048 kr. vegna launamanna X ehf. tiltekin greiðslutímabil árin 2010, 2011, 2012 og 2013 ekki verið greidd á lögmæltum tíma og að virðisaukaskattur að fjárhæð 837.709 kr. tiltekin uppgjörstímabil árin 2011 og 2012 hefði ekki verið greiddur á lögmæltum tíma. Kvaðst gjaldandi gera ráð fyrir að fjárhæðirnar væru réttar. Gjaldandi greindi frá því að sökum erfiðleika í rekstri hefði afdreginni staðgreiðslu og innheimtum virðisaukaskatti ekki verið skilað á lögmæltum tíma. Sagði gjaldandi að laun hefðu verið greidd að fullu. Gjaldandi kvaðst ekki hafa óskað eftir því við innheimtumann að greiðslum X ehf. yrði ráðstafað með sérstökum hætti.

Við skýrslutöku hinn 22. ágúst 2013 af B, eiginkonu gjaldanda, kom fram að gjaldandi hefði séð um daglegan rekstur og fjármál X ehf. Hið sama kom fram við skýrslutöku hinn 24. september 2013 af C, systur gjaldanda.

Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995, er refsivert ef skattskyldur maður afhendir eigi á lögmæltum tíma virðisaukaskattsskýrslu eða virðisaukaskatt sem hann hefur innheimt eða honum borið að innheimta. Í 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 2. gr. laga nr. 42/1995, er með samsvarandi hætti lýst refsivert ef launagreiðandi innir ekki af hendi þær greiðslur vegna launamanna sem hann hefur haldið eftir eða honum borið að halda eftir. Samkvæmt fortakslausum ákvæðum nefndra laga og með stoð í dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands, sbr. m.a. dóma Hæstaréttar 27. febrúar 1997 (H 1997:789), 25. september 1997 (H 1997:2446), 14. janúar 1999 (H 1999:79), 18. febrúar 1999 (H 1999:544 og 550), 10. júní 1999 (H 1999:2645) og 30. mars 2000 (H 2000:1422), geta fyrirsvarsmenn lögaðila unnið til refsingar með því einu að láta ógert að skila umræddum gjöldum í ríkissjóð á tilskildum tíma, enda sé huglægum refsiskilyrðum fullnægt.

Gjaldandi, A, var stjórnarmaður, framkvæmdastjóri og prókúruhafi X ehf. á þeim tíma sem mál þetta varðar. Gjaldandi bar því ábyrgð á daglegum rekstri félagsins, þar á meðal fjárreiðum, og var til þess bær að taka ákvörðun um hvaða kröfur á hendur félaginu skyldu greiddar og hverjar ekki. Samkvæmt framangreindu telst gjaldandi hafa borið ábyrgð á skilum staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatts X ehf. og er sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins því réttilega beint að gjaldanda.

Til grundvallar niðurstöðu skattrannsóknarstjóra ríkisins um fjárhæð vangreiddrar staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatts X ehf. árin 2010, 2011, 2012 og 2013 liggja staðgreiðsluskilagreinar og virðisaukaskattsskýrslur sem gjaldandi hefur staðfest að varði rekstur einkahlutafélagsins, sbr. skýrslutöku af gjaldanda 22. ágúst 2013, þar sem einnig kom fram það álit gjaldanda að gögnin gæfu rétta mynd af rekstrinum. Í bréfi umboðsmanns gjaldanda til yfirskattanefndar, dags. 15. ágúst 2014, kemur fram að gjaldandi geri ekki athugasemdir við fjárhæðir vangoldinnar staðgreiðslu og vangoldins virðisaukaskatts í málinu. Þykja gögn málsins ekki gefa tilefni til annars en að byggja á því að staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur, sem gjaldanda bar að standa skil á vegna X ehf., hafi numið þeim fjárhæðum sem greinir í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins. Sektarkrafa skattrannsóknarstjóra í máli þessu er byggð á niðurstöðum í skýrslu embættisins að öðru leyti en því að ekki krafist sektar vegna vangreiddrar staðgreiðslu greiðslutímabilin febrúar og mars 2013 vegna töku bús félagsins til gjaldþrotaskipta.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins og greinargerð með kröfugerð embættisins til yfirskattanefndar er gerð grein fyrir greiðslum X ehf. til innheimtumanns vegna staðgreiðslu, virðisaukaskatts og opinberra gjalda frá því að skuldir sem um ræðir í máli þessu vegna skilaskyldrar staðgreiðslu og virðisaukaskatts byrjuðu að myndast 18. janúar 2011. Fram kemur að á tímabilinu 18. janúar 2011 til og með 29. apríl 2014 bárust engar greiðslur vegna staðgreiðslu opinberra gjalda, en greiðslur vegna virðisaukaskatts félagsins námu 965.850 kr. á tímabilinu, þar af 956.879 kr. til greiðslu höfuðstóls virðisaukaskatts, en að engu leyti vegna uppgjörstímabila er mál þetta varðar. Sá hluti greiðslna X ehf. á umræddu tímabili, sem innheimtumaður ríkissjóðs hefur ráðstafað til greiðslu dráttarvaxta, álags og kostnaðar, nemur 8.971 kr. vegna virðisaukaskatts. Þá kemur fram í gögnum málsins að greiðslur til innheimtumanns ríkissjóðs vegna opinberra gjalda X ehf., þ.m.t. tryggingagjalds, á þeim tíma sem hér um ræðir, námu 18.806 kr. og var innborgunum að hluta varið til greiðslu dráttarvaxta og kostnaðar. Aðrar greiðslur til innheimtumanns en vegna höfuðstóls staðgreiðslu og virðisaukaskatts námu því samtals 27.777 kr.

Samkvæmt því sem að framan er rakið og gögnum málsins að öðru leyti var afdregin staðgreiðsla opinberra gjalda vegna launamanna X ehf. greiðslutímabilin desember 2010, janúar til og með desember 2011, janúar til og með desember 2012 og janúar 2013, samtals að fjárhæð 8.860.656 kr., ekki greidd til innheimtumanns ríkissjóðs á tilskildum tíma, sbr. 1. og 2. mgr. 20. gr. laga nr. 45/1987. Þá var virðisaukaskattur X ehf. að fjárhæð 837.709 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar 2011 og nóvember–desember 2012 ekki greiddur innheimtumanni ríkissjóðs á tilskildum tíma, sbr. 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988. Vegna þeirra skýringa gjaldanda að fjárskortur X ehf. hafi valdið þeim vanskilum á staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatti sem í málinu greinir skal tekið fram að ekki telst tæk varnarástæða að fé hafi ekki verið til í rekstri félagsins til að standa skil á umræddum gjöldum, sbr. m.a. fyrrnefndan dóm Hæstaréttar Íslands frá 30. mars 2000 (H 2000:1422). Þá þykja veikindi gjaldanda ekki geta leyst hann undan ábyrgð vegna vanrækslu á skilum gjaldanna, enda hafði hann með höndum stjórn atvinnurekstrarins allan þann tíma sem í málinu greinir.

Með vísan til þess sem rakið hefur verið telst fullnægt þeim huglægu refsiskilyrðum sem fram koma í 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, og 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 2. og 3. gr. laga nr. 42/1995. Ber að ákvarða gjaldanda, A, sekt samkvæmt þessum lagaákvæðum vegna vanrækslu á skilum staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatts í rekstri X ehf.

Eins og lög nr. 45/1987 og lög nr. 50/1988 hljóða eftir breytingar, sem á þeim voru gerðar með lögum nr. 42/1995, skal sekt aldrei vera lægri en sem nemur tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem vanrækt var greiðsla á, þó að teknu tilliti til álags. Samkvæmt breytingu á greindum lögum með lögum nr. 134/2005 eiga fésektarákvæði þessi þó ekki við hafi brot einskorðast við að standa ekki skil á réttilega tilgreindri staðgreiðslu eða virðisaukaskatti samkvæmt skilagrein staðgreiðslu eða virðisaukaskattsskýrslu, enda hafi verið gerð skil á verulegum hluta skattfjárhæðar eða málsbætur eru miklar. Í tilviki gjaldanda er til þess að líta að skilagreinar staðgreiðslu og virðisaukaskattsskýrslur X ehf. liggja fyrir vegna allra tímabila staðgreiðslu og virðisaukaskatts sem málið varðar og eru fjárhæðir í málinu byggðar á þeim. Hins vegar varðar mál þetta umtalsverð vanskil á staðgreiðslu og virðisaukaskatti vegna langs tímabils, einkum hvað staðgreiðslu varðar, og á þeim tíma hefur gjaldandi innt óverulegar greiðslur af hendi til innheimtumanns ríkissjóðs. Því þykja ekki vera fyrir hendi lagaskilyrði til þess að ákvarða sekt vegna vanrækslu á skilum staðgreiðslu og innheimts virðisaukaskatts lægri en lágmarksákvæði 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 og 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 mæla fyrir um.

Samkvæmt framansögðu og að teknu tilliti til álags samkvæmt 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1987 og 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988 þykir sekt gjaldanda hæfilega ákveðin 18.400.000 kr. til ríkissjóðs.

Samkvæmt úrslitum máls þessa þykja ekki vera til staðar lagaskilyrði til þess að ákvarða gjaldanda, A, málskostnað til greiðslu úr ríkissjóði. Kröfu gjaldanda þess efnis er því hafnað.

Úrskurðarorð:

Gjaldandi, A, greiði sekt að fjárhæð 18.400.000 kr. til ríkissjóðs. Málskostnaðarkröfu gjaldanda er hafnað.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum