Sérstakar reglur um vörugjald

Um eftirtaldar bifreiðar gilda, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sérstakar reglur um vörugjald.

Leigubifreiðar

Vörugjald skal lagt á leigubifreiðar til fólksflutninga miðað við skráða losun koltvísýrings (CO 2) viðkomandi ökutækis, mælt í grömmum á hvern ekinn kílómetra. Gjaldið skal vera sem hér segir en samanlagt ekki nema meira en 30% á hvert ökutæki:

 1. 0,26% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 132 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni.
 2. 0,24% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 145 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar samkvæmt evrópsku aksturslotunni hafi losunin verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni.
 3. 0,21% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 160 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni. Mismunur álagningar skv. 3. gr. og þessari grein skal að hámarki nema 1.250.000 kr.

Skilyrði lækkunar vörugjalds af leigubifreiðum eru að kaupandi hennar hafi atvinnuleyfi til leiguaksturs fólksbifreiða og hafi akstur hennar að aðalatvinnu.

Lækkun vörugjalds er jafnframt háð því skilyrði að næstu tvö ár eftir nýskráningu bifreiðar verði eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

 • Rétthafi skal hafa atvinnuleyfi til leigubifreiðaaksturs, samkvæmt lögum um leigubifreiðar. Skal hann leggja fram vottorð því til staðfestingar í tengslum við umsókn um lækkun vörugjalds.
 • Rétthafi má ekki njóta eftirgjafar vegna annarrar leigubifreiðar á sama tíma.
 • Rétthafi skal hafa í tekjur að lágmarki 70% af reiknuðu endurgjaldi í staðgreiðslu eins og það er ákvarðað af ráðherra árlega, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum, næsta almanaksár eftir að eftirgjöf var veitt. Að loknum tveimur árum frá eftirgjöf ber rétthafa að senda tollyfirvöldum staðfest endurrit af skattskýrslu næsta heila almanaksár eftir að eftirgjöf var veitt, til staðfestingar á tekjum rétthafa. Berist rekki framangreint skattframtal skal hann innheimta eftirgefið vörugjald að fullu.
 • Að bifreið verði skráð sem leigubifreið í ökutækjaskrá og nýtt sem slík.

Komi í ljós að skilyrði sem sett eru í þessari grein hafi ekki verið uppfyllt við álagningu vörugjalds samkvæmt þessari grein varðar það því að kaupandinn, hvort sem er einstaklingur eða lögaðili, missir rétt til að njóta ívilnunar vörugjalds samkvæmt þessari grein í þrjú ár frá síðasta broti.

Sé bifreið notuð til annars en hún er ætluð skv. c- og d-lið 3. mgr., sbr. 4. og 5. mgr., skulu tollyfirvöld leggja á skráðan eiganda hennar fullt vörugjald skv. 3. gr. eins og það hefði verið við upphaflega álagningu að viðbættu 50% álagi.

Lögveð er í viðkomandi ökutæki fyrir ógreiddu vörugjaldi.

Bifreiðar til ökukennslu

Vörugjald skal lagt á bifreiðar til ökukennslu miðað við skráða losun koltvísýrings (CO 2) viðkomandi ökutækis, mælt í grömmum á hvern ekinn kílómetra. Gjaldið skal vera sem hér segir en samanlagt ekki nema meira en 30% á hvert ökutæki:

a. 0,26% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 132 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni.

b. 0,24% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 145 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar samkvæmt evrópsku aksturslotunni hafi losunin verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni.

c. 0,21% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 160 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni. Mismunur álagningar skv. 3. gr. og þessari grein skal að hámarki nema 1.250.000 kr.

Skilyrði fyrir því að bifreið til ökukennslu beri vörugjald samkvæmt framangreindu eru, að næstu tvö ár eftir nýskráningu bifreiðar verði eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

 1. Rétthafi skal hafa hlotið löggildingu sem ökukennari, samkvæmt reglugerð um löggildingu ökukennara og starfsleyfi ökuskóla og hafi akstur bifreiðarinnar að aðalatvinnu. Skal hann leggja fram vottorð því til staðfestingar í tengslum við umsókn um lækkun vörugjalds.
 2. Rétthafi má ekki njóta eftirgjafar vegna annarrar bifreiðar til ökukennslu á sama tíma.
 3. Rétthafi skal hafa í tekjur að lágmarki 70% af reiknuðu endurgjaldi í staðgreiðslu eins og það er ákvarðað af ráðherra árlega, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum, næsta almanaksár eftir að eftirgjöf var veitt. Að loknum tveimur árum frá eftirgjöf ber rétthafa að senda tollyfirvöldum staðfest endurrit af skattskýrslu næsta heila almanaksár eftir að eftirgjöf var veitt, til staðfestingar á tekjum rétthafa. Berist tollyfirvöldum ekki framangreint skattframtal skal hann innheimta eftirgefið vörugjald að fullu.
 4. Að bifreið verði skráð sem bifreið til ökukennslu í ökutækjaskrá og nýtt sem slík.

Ef brotið er gegn framangreindum skilyrðum skulu tollyfirvöld innheimta fullt vörugjald, þ.e. mismun á fjárhæð vörugjalds sem greitt var og þeirri fjárhæð sem borið hefði að greiða ef ekki hefði komið til lækkunar vörugjalds.

Lögveð er í viðkomandi ökutæki fyrir ógreiddu vörugjaldi.

Ökuskólar geta jafnframt notið lækkunar samkvæmt framangreindu.

lækkun vörugjalds af bifreiðum til ökukennslu í eigu ökuskóla er háð því skilyrði að næstu tvö ár eftir nýskráningu bifreiðar verði nýting hennar og starfsemi ökuskóla hagað sem hér segir:

 1. Bifreið skal skráð á ökuskóla sem hefur starfsleyfi frá Samgöngustofu. Ökuskólar skulu haga starfsemi sinni að öllu leyti í samræmi við reglugerð um löggildingu ökukennara og starfsleyfi ökuskóla.
 2. Bifreið skal skráð sem bifreið til ökukennslu og tryggð sem slík.
 3. Bifreiðin skal eingöngu nýtt til ökukennslu hjá viðkomandi skóla. Við mat á því skal miðað við að unnt sé að gera grein fyrir a.m.k. 80% af akstri hennar með framlagningu akstursdagbókar eða með öðrum hætti sem tollyfirvöld meta fullnægjandi.
 4. Ökuskóli skal haga bókhaldi sínu með þeim hætti að hann geti á hverjum tíma gert grein fyrir akstri bifreiðar. Tollyfirvöld geta án fyrirvara óskað eftir gögnum þar um.

Komi í ljós að skilyrði sem sett eru í þessari grein hafi ekki verið uppfyllt við álagningu vörugjalds samkvæmt þessari grein varðar það því að kaupandinn, hvort sem er einstaklingur eða lögaðili, missir rétt til að njóta ívilnunar vörugjalds samkvæmt þessari grein í þrjú ár frá síðasta broti.

Sé bifreið notuð til annars en hún er ætluð skv. c- og d-lið 3. mgr., sbr. 4. og 5. mgr., skulu tollyfirvöld leggja á skráðan eiganda hennar fullt vörugjald skv. 3. gr. eins og það hefði verið við upphaflega álagningu að viðbættu 50% álagi.

Lögveð er í viðkomandi ökutæki fyrir ógreiddu vörugjaldi.

Vakin er athygli á því að ökuskóli skal haga skráningu á akstri bifreiðar sem nýtur lægra vörugjalds þannig að á hverjum tíma sé unnt að gera grein fyrir akstri bifreiðarinnar í þágu ökukennslu. Tollyfirvöld geta án fyrirvara óskað eftir gögnum þar um. Sé bifreið notuð til annars er tollyfirvöldum heimilt að innheimta fullt vörugjald með 50% álagi.

Sérútbúnar bifreiðar til fólksflutninga

Vörugjald skal lagt á sérútbútbúnar bifreiðar til fólksflutninga miðað við skráða losun koltvísýrings (CO 2) viðkomandi ökutækis, mælt í grömmum á hvern ekinn kílómetra. Gjaldið skal vera sem hér segir en samanlagt ekki nema meira en 30% á hvert ökutæki:

 1. 0,26% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 132 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni.
 2. 0,24% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 145 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar samkvæmt evrópsku aksturslotunni hafi losunin verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni.
 3. 0,21% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 160 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni. Mismunur álagningar skv. 3. gr. og þessari grein skal að hámarki nema 1.250.000 kr.

Skilyrði fyrir því að bifreið sem er sérútbúin til fólksflutninga beri vörugjald samkvæmt þessum reglum eru að kaupandi hennar hafi leyfi til reksturs sérútbúinna bifreiða skv. 10. gr. laga nr. 73/2001, um fólksflutninga og farmflutninga á landi, jafnframt að bifreiðin sé eingöngu notuð í tengslum við þjónustu við ferðamenn.

Bifreið sem er sérútbúin til fólksflutninga og ber vörugjöld samkvæmt þessum tölulið skal auðkenna með sérstökum hætti í ökutækjaskrá og skal hún bera sérstök skráningarmerki og skal útlit þeirra tilgreint nánar í reglugerð um skráningu ökutækja.

Komi í ljós að skilyrði sem sett eru í þessari grein hafi ekki verið uppfyllt við álagningu vörugjalds samkvæmt þessari grein varðar það því að kaupandinn, hvort sem er einstaklingur eða lögaðili, missir rétt til að njóta ívilnunar vörugjalds samkvæmt þessari grein í þrjú ár frá síðasta broti.

Sé bifreið notuð til annars en hún er ætluð skv. c- og d-lið 3. mgr., sbr. 4. og 5. mgr., skulu tollyfirvöld leggja á skráðan eiganda hennar fullt vörugjald skv. 3. gr. eins og það hefði verið við upphaflega álagningu að viðbættu 50% álagi.

Lögveð er í viðkomandi ökutæki fyrir ógreiddu vörugjaldi.

Húsbifreiðar

Á árunum 2020 til 1. október 2024 skal lækka skráða losun húsbíla um 40%, en þó að hámarki niður í 150 g/km, áður en til álagningar vörugjalds kemur, hafi losun einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni. Þetta ákvæði á aðeins við ef:

a. ökutæki er skráð sem bifreið í ökutækjaskrá, sbr. 9. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019,
b. ökutæki fellur í flokk húsbíla eða húsbifreiða samkvæmt ákvæðum umferðarlaga, nr. 77/2019, og reglugerða sem settar eru með stoð í þeim og
c. ökutæki teldist grind í skilningi h-liðar 2. tölul. 4. gr. ef það væri án yfirbyggingar til bústaðarnota með borðum og sætum, rúmstæði, eldunaraðstöðu, o.fl.]

Þó skal lækka skráða losun húsbíla um 40%, en þó að hámarki niður í 150 g/km, áður en til álagningar vörugjalds kemur, hafi losun verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni að uppfylltum skilyrðum a–c-liðar.

Bifreiðar til útleigu hjá ökutækjaleigum

Á árunum 2021 og 2022 skal lækka skráða losun koltvísýrings ökutækja um 30% áður en til álagningar vörugjalds kemur vegna ökutækja sem ætluð eru til útleigu hjá ökutækjaleigum. Lækkunin getur þó aldrei numið hærri fjárhæð en 400.000 kr. á hvert ökutæki og er háð því skilyrði að næstu 15 mánuði eftir kaup ökutækis verði nýtingu þess og starfsemi ökutækjaleigu hagað sem hér segir:

1. Ökutækin séu skráð á ökutækjaleigu sem hefur leyfi frá Samgöngustofu til reksturs ökutækjaleigu.
2. Ökutækjaleiga hagi starfsemi sinni að öllu leyti í samræmi við ákvæði laga um leigu skráningarskyldra ökutækja.

3. Ökutækjaleigan gangist undir skuldbindingu þess efnis að hún muni kaupa inn ökutæki sem falla undir gildissvið 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXIV í lögum um virðisaukaskatt á árunum 2021–2022 sem nemi eftirfarandi hluta heildarinnkaupa ökutækja hvort ár:

a. 15% árið 2021,
b. 25% árið 2022.

4. Ökutækin skulu eingöngu nýtt til útleigu hjá ökutækjaleigu sem er skráð fyrir þeim. Við mat á því skal miðað við að unnt sé að gera grein fyrir a.m.k. 90% af akstri ökutækjanna með framlagningu leigusamninga eða með öðrum hætti sem tollyfirvöld meta fullnægjandi.

Sé ökutæki notað til annars en útleigu hjá ökutækjaleigu sem er skráð fyrir því, sbr. 4. tölul. 1. mgr., er tollyfirvöldum heimilt að innheimta fullt vörugjald samkvæmt aðalflokki 3. gr. með 50% álagi.
Þeim sem hlotið hefur lækkun skv. 1. mgr. er heimilt að selja bifreið eða taka hana til annarrar notkunar en til útleigu hjá ökutækjaleigu innan fimmtán mánaða tímabils, sbr. 1. mgr., enda greiði hann hluta eftirgefins vörugjalds, í réttu hlutfalli við þann tíma sem eftir er af tímabilinu.

Ökutæki sem falla undir gildissvið 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXIV í lögum um virðisaukaskatt þurfa að uppfylla skilyrði 1. mgr. um nýtingu og skráningu í 15 mánuði frá kaupum ökutækis.

Eigi síðar en 15. janúar næsta almanaksár skv. a- og b-lið 3. tölul. 1. mgr. skal ökutækjaleiga afhenda tollyfirvöldum skýrslu á því formi sem þau ákveða þar sem gerð er grein fyrir því hvernig hafi verið staðið við skuldbindingu skv. 3. tölul. 1. mgr. Hafi ökutækjaleiga ekki staðið við skuldbindinguna skal hún greiða mismun skv. 1. mgr. af öllum ökutækjum sem hafa tekið lækkun skv. 1. mgr. á innkaupsári í ríkissjóð að viðbættu 10% álagi eigi síðar en fyrsta virka dag febrúarmánaðar næsta almanaksárs eftir innkaupsár. Um dráttarvexti af kröfunni fer skv. 125. gr. tollalaga, nr. 88/2005. Kröfunni fylgir lögveð ríkissjóðs í hlutaðeigandi ökutæki í þrjú ár frá gjalddaga og nær það einnig til dráttarvaxta og innheimtukostnaðar. Um fullnustu kröfunnar fer skv. 128. og 129. gr. tollalaga, nr. 88/2005.
Nýti ökutækjaleiga ívilnun samkvæmt heimild ákvæðis til bráðabirgða XVIII til að lækka skráða losun húsbíla getur hún ekki nýtt ívilnun fyrir ökutækjaleigur vegna sama ökutækis.

Rafmagns- vetnis og tengiltvinnbifreiðar

Tollyfirvöldum er heimilt við tollafgreiðslu að fella niður virðisaukaskatt af rafmagns- eða vetnisbifreið:

 1. Að hámarki 1.440.000 kr. frá 1. janúar til og með 30. júní 2020.
 2. Að hámarki 1.560.000 kr. frá 1. júlí 2020 til og með 31. desember 2022.
 3. Að hámarki 1.320.000 kr. frá 1. janúar 2023 til og með 31. desember 2023.

Tollyfirvöldum er heimilt við tollafgreiðslu að fella niður virðisaukaskatt af tengiltvinnbifreið:

 1. Að hámarki 960.000 kr. frá 1. janúar til og með 31. desember 2021.
 2. Að hámarki 480.000 kr. frá 1. janúar til og með 31. desember 2022.

Skilyrði er að ökutækið sé skráð sem bifreið í ökutækjaskrá, sbr. 9. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019, og falli undir vöruliði 8703 eða 8704 í tollskrá. Þá er það einnig skilyrði fyrir tengiltvinnbifreiðar að skráð losun slíkrar bifreiðar á koltvísýringi vera 40 g eða minna á hvern ekinn kílómetra samkvæmt evrópsku aksturslotunni. Hafi koltvísýringslosunin verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni skal skráð losun slíkrar bifreiðar á koltvísýringi samkvæmt evrópsku aksturslotunni vera 45 g eða minna á hvern ekinn kílómetra. Hafi koltvísýringslosunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni skal skráð losun slíkrar bifreiðar á koltvísýringi vera 50 g eða minna á hvern ekinn kílómetra. Ökutækið skal vera þriggja ára eða yngra á innflutningsdegi og söludegi miðað við fyrstu skráningu.

Viðeigandi undanþágukóða þarf að skrá í reit 14 á tollskýrslu við innflutning (reit 44 á SAD innflutningsskýrslu):

 • VSKRA fyrir rafmagnsbifreiðar
 • VSKVE fyrir vetnisbifreiðar
 • VSKTE fyrir tengiltvinnbifreiðar

Óheimilt er þó að fella niður virðisaukaskatt eða telja fjárhæð til undanþeginnar veltu:

Af rafmagnsbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar eftir að samtals 15.000 slíkar bifreiðar, sem notið hafa þess háttar ívilnana, hafa verið skráðar á ökutækjaskrá.

Af vetnisbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar eftir að samtals 15.000 slíkar bifreiðar, sem notið hafa þess háttar ívilnana, hafa verið skráðar á ökutækjaskrá.

Af tengiltvinnbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar eftir að samtals 15.000 slíkar bifreiðar, sem notið hafa þess háttar ívilnana, hafa verið skráðar á ökutækjaskrá.

Rafmagnsbílar og aðrir vistvænir bílar greiða jafnframt lægra vörugjald en önnur ökutæki með meiri koltvísýring í útblæstri.

Sjá einnig: Lög um virðisaukaskatt nr. 50/1988 með síðari breytingum.

Rafmagns og vetnisbifhjól, létt bifhjól eða rafmagnsreiðhjól og önnur reiðhjól

Við innflutning og skattskylda sölu nýs rafmagns- eða vetnisbifhjóls, létts bifhjóls sem knúið er rafmagni eða reiðhjóls er heimilt á tímabilinu 1. janúar 2020 til og með 31. desember 2023 að fella niður virðisaukaskatt eða telja til undanþeginnar veltu fjárhæð að ákveðnu hámarki eins og nánar er kveðið hér að neðan. Ákvæðið skal jafnframt gilda um niðurfellingu virðisaukaskatts við innflutning og fyrstu sölu notaðs rafmagns- eða vetnisbifhjóls enda sé ökutækið þriggja ára eða yngra á innflutningsdegi og söludegi miðað við fyrstu skráningu.

Tollyfirvöldum er heimilt við tollafgreiðslu að fella niður virðisaukaskatt:

Af rafmagns- eða vetnisbifhjóli að hámarki 1.440.000 kr. frá 1. janúar til og með 30. júní 2020 og að hámarki 1.560.000 kr. frá 1. júlí 2020 til og með 31. desember 2023. Bifhjólið skal skráð sem bifhjól í ökutækjaskrá, sbr. 8. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019, vera eingöngu knúið rafmagni eða vetni og falla undir vöruliði 8703, 8704 eða 8711 í tollskrá.

Af léttu bifhjóli eða reiðhjóli sem knúið er rafmagni að hámarki 96.000 kr. Létt bifhjól eða reiðhjól skal falla undir b-lið 28. tölul. eða b-lið 30. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019, og vörulið 8711 í tollskrá. Létt bifhjól skal vera skráð sem létt bifhjól í ökutækjaskrá, sbr. 28. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019.

Af reiðhjóli með stig- eða sveifarbúnaði og öðrum tegundum reiðhjóla að hámarki 48.000 kr. Reiðhjól skal falla undir a- eða c-lið 30. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019, og vöruliði 8711 eða 8712 í tollskrá.

Metangasbifreiðar

Skattinum er heimilt að fella niður vörugjald af nýju og ónotuðu ökutæki að hámarki 1.250.000 kr. sé ökutækinu breytt fyrir nýskráningu þannig að það nýti metan í stað bensíns eða dísilolíu og breytingin sé staðfest og vottuð í skráningarskoðun ökutækisins.

Til þess að ökutæki geti notið lækkaðs vörugjalds skal það vera útbúið að lágmarki 78 lítra metangeymi. Umsókninni skulu fylgja upplýsingar sem embættið metur fullnægjandi til staðfestingar því að vél ökutækis sé að verulegu leyti knúin metangasi eða rafmagni.

Óheimilt er að fjarlægja eða gera breytingarbúnað ökutækis óvirkan innan fimm ára frá nýskráningu.

Sjá: Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

Sérsmíðaðar bifreiðar til akstursíþrótta

Vörugjald skal falla niður af sérsmíðuðum bifreiðum til keppni í rallakstri, sem skráðar eru sem slíkar, ökutækjum sem ekki eru skráningarskyld og sérsmíðuð eru til nota í kvartmílukeppni og torfærugrindum til nota í torfærukeppni.

Niðurfelling vörugjalds er háð því skilyrði að næstu sjö ár eftir nýskráningu bifreiðar verði eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

 1. Ökutæki skal ætlað til og einungis notað í aksturskeppnum sem haldnar eru í samræmi við reglur um akstursíþróttir og aksturskeppni og haldnar eru á ábyrgð og samkvæmt reglum samtaka um akstursíþróttir, þ.e. skipulagsbundinna samtaka sem hafa akstursíþróttir á verkefnaskrá sinni og hlotið hafa til þess viðurkenningu innanríkisráðuneytisins.
 2. Við umsókn um niðurfellingu vörugjalds skal lagt fram vottorð frá framleiðanda bifreiðar ásamt rökstuddri yfirlýsingu samtaka um akstursíþróttir um að um sé að ræða sérsmíðaða keppnisbifreið til aksturskeppni í viðkomandi keppnisgrein. Ef ökutæki er ekki skráningarskylt skal leggja fram vottorð um það frá skráningarstofu ökutækja. Við mat á því hvort ökutæki sé sérsmíðað ökutæki til keppni í viðkomandi keppnisgrein skal m.a. litið til þess hvort ökutækið uppfylli þær kröfur sem samtök um akstursíþróttir gera til keppnisbifreiða. Varðandi sérsmíðaðar bifreiðar til keppni í rallakstri skal jafnframt litið til þess hvort bifreiðin uppfylli kröfur sem gerðar eru varðandi skráningu samkvæmt reglugerð um skráningu ökutækja.
 3. Ef um sérsmíðaða bifreið til rallaksturs er að ræða skal hún skráð sem slík í ökutækjaskrá, samkvæmt reglugerð um skráningu ökutækja. Skráningarnúmer skulu vera í samræmi við ákvæði sömu reglugerðar.
 4. Ökutækjum sem njóta niðurfellingar samkvæmt þessari grein er óheimilt að aka á vegum. Þó er heimilt að aka sérsmíðuðum rallbifreiðum á vegum vegna þátttöku í rallaksturskeppnum samkvæmt reglum um akstursíþróttir og aksturskeppni og til æfingaaksturs samkvæmt sömu reglum.

Ef brotið er gegn framangreindum skilyrðum skal Skatturinn innheimta fullt vörugjald, þ.e. mismun á fjárhæð vörugjalds sem greitt var og þeirri fjárhæð sem borið hefði að greiða ef ekki hefði komið til lækkunar vörugjalds.

Lögveð er í viðkomandi ökutæki fyrir ógreiddu vörugjaldi.

Framkvæmd lækkunar eða niðurfellingar vörugjalds af ökutækjum

Umsókn um lækkun eða niðurfellingu vörugjalds skal beint til tollyfirvalda.

Sá sem sækir um niðurfellingu eða lækkun skal undirrita yfirlýsingu þar sem fram kemur að hann skuldbindi sig til að hlíta þeim skilyrðum sem sett eru í ákvæðum um nýtingu ökutækis o.fl. Með undirritun yfirlýsingar skuldbindur aðili sig til greiðslu ógreidds vörugjalds verði brotið gegn fyrrgreindum skilyrðum og staðfestir vitneskju þess efnis að lögveð sé í viðkomandi ökutæki fyrir ógreiddu vörugjaldi.

Sé skráður eigandi ökutækis eignarleiga skal hún jafnframt staðfesta vitneskju um fyrrgreind skilyrði og lögveð vegna vangoldins vörugjalds ef skilyrði eru ekki uppfyllt.

Eignarleigufyrirtæki sem hyggst nýta rétt til niðurfellingar vörugjalds skal afhenda skattinum undirritaða yfirlýsingu um að fyrirtækinu sé kunnugt um framangreind skilyrði um nýtingu ökutækis svo og skyldu fyrirtækisins til greiðslu á hluta eftirgefins vörugjalds verði ökutækið tekið til annarra nota.

Tilgreina skal í ökutækjaskrá ef vörugjald hefur verið lækkað í samræmi við framangreint. Óheimilt er að umskrá ökutæki sem tilgreint hefur verið með slíkum hætti fyrr en að fenginni heimild skattsins.

Ekki skal lækka eða fella niður vörugjald samkvæmt framangreindu nema sótt sé um eftirgjöf fyrir nýskráningu eða í beinum tengslum við hana.

Heimilt er að selja ökutæki sem notið hefur lækkunar vörugjalds samkvæmt framangreindu, enda greiði sá sem notið hefur lækkunar, hluta eftirgefins vörugjalds, í réttu hlutfalli við þann tíma sem eftir er miðað við heildartíma kvaðar.

Jafnframt er heimilt að taka ökutækið til annarrar notkunar en lá til grundvallar lækkunar, innan tilgreindra tímamarka, enda greiði sá sem notið hefur lækkunar, hluta eftirgefins vörugjalds, í réttu hlutfalli við þann tíma sem eftir er miðað við heildartíma kvaðar.

Útreikningur vörugjalda

Þann 30. nóvember 2018 tóku lög nr. 117/2018 gildi en lögin fela m.a. í sér ýmsar breytingar á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr. 29/1993.

Hér er gerð grein fyrir ýmsum atriðum, sem snerta breytingar á útreikningi vörugjalda af fólksbifreiðum og öðrum vélknúnum ökutækjum, sem ekki eru sérstaklega tilgreind í 4. gr. laga um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr. 29/1993. Breytingarnar, sem hér er fjallað um, tóku gildi þann 1. janúar 2019.

Losun koltvísýrings (CO2-gildi) - skráning í ökutækjaskrá Samgöngustofu

Losun koltvísýrings (CO2-gildi), sem skráð er í ökutækjaskrá Samgöngustofu, er mæld skv. tveimur aðferðum. Önnur aðferðin er nefnd evrópska aksturslotan, skammstöfuð sem NEDC, en hin aðferðin er nefnd samræmda prófunaraðferðin, skammstöfuð sem WLTP.

Breytilegt er eftir ökutækjum hvernig losun koltvísýrings (CO2-gildi) er skráð í ökutækjaskrá. Eftirfarandi fjögur gildi eru í ökutækjaskránni en stundum eru fleiri en eitt gildi skráð fyrir sama ökutækið:

 • CO2-gildi (NEDC)
 • Vegið CO2-gildi (NEDC)
 • CO2-gildi (WLTP)
 • Vegið CO2-gildi (WLTP)

Við útreikning vörugjalds er eftirfarandi aðferð notuð til að ákveða CO2-gildið, sem stuðst verður við:

 • Vegið-CO2 gildi (WLTP) notað, sé það til staðar, en annars er...
 • CO2-gildi (WLTP) notað, sé það til staðar, en annars er...
 • Vegið CO2-gildi (NEDC) notað, sé það til staðar, en annars er...
 • CO2-gildi (NEDC) notað.

Hafa ber hugfast, að aðferðin hér að ofan segir bara til um CO2-gildið, sem nota skal við útreikning vörugjalds. Hér á eftir er svo gerð grein fyrir því hvernig mismunandi skráning á CO2-gildum í ökutækjaskrá hefur áhrif á þær aðferðir, sem notaðar eru við útreikninginn.

Heiti vörugjalda, sem reiknuð eru skv. CO2-gildi

Vörugjöldin bera kódana N1, N2 og N3. Við útreikning er eitt gjaldanna svo valið í samræmi við skráningu í ökutækjaskrá.

Útreikningur N1, N2 og N3 vörugjalda

Aðferðin við að velja og reikna út N1, N2 og N3 vörugjöldin er þessi:

 • Vörugjaldið N1:
  0,37% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 74 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni.
 • Vörugjaldið N2:
  0,31% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 90 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni.
 • Vörugjaldið N3:
  0,31% á hvert gramm skráðrar koltvísýrings­losunar umfram 90 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar samkvæmt samræmdu prófunar­aðferðinni hafi losunin verið skráð samkvæmt samræmdu prófunar­aðferðinni og evrópsku aksturslotunni.

Um N1, N2 og N3 vörugjöldin gildir þó, að þau verða aldrei hærri en 65% af tollverði ökutækis.

Undanþágur vegna vörugjalda af leigubifreiðum til fólksflutninga, bifreiðum til ökukennslu og sérútbúnum bifreiðum til fólksflutninga

Sérstakar reglur gilda um útreikning vörugjalds, sem lagt er á leigubifreiðar til fólksflutninga, bifreiðar til ökukennslu og sérútbúnar bifreiðar til fólksflutninga. Um er að ræða undanþágukódana LÖT15, LÖT23, LÖT24 og LÖT29.

Byrjað er á að reikna út fullt vörugjald í samræmi við þær aðferðir, sem lýst er hér að framan.

Því næst er vörugjaldið reiknað út skv. þessari undanþáguaðferð:

 • Vörugjaldið N1:
  0,26% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 132 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni.
 • Vörugjaldið N2:
  0,21% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 160 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar hafi losunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni.
 • Vörugjaldið N3:
  0,21% á hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 160 grömm á hvern ekinn kílómetra skráðrar koltvísýringslosunar samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni hafi losunin verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni og evrópsku aksturslotunni.

Upphæð N1, N2 og N3 vörugjalda skv. þessari undanþáguaðferð verður þó aldrei hærri en 30% af tollverði ökutækis. Þó gildir sú regla, að mismunur á fullu vörugjaldi og reiknuðu vörugjaldi skv. þessari undanþáguaðferð getur aldrei orðið hærri en 1.250.000 krónur.

Ítarefni

Lög og reglur

Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr. 29/1993

Lög um virðisaukaskatt nr. 50/1988

Reglugerð um vörugjald af ökutækjum nr. 331/2000

3. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019.

Lög nr. 117/2018 - um breytingu á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., lögum um bifreiðagjald og lögum um virðisaukaskatt (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar).

Reglugerð um skráningu ökutækja númer 751/2003

Eyðublöð

TS-V04 - Umsókn og yfirlýsing vegna eftirgjafar vörugjalds af ökutækis - lesið leiðbeiningar áður en umsókn er fyllt út.

Notið þetta eyðublað ef sótt er um samkvæmt ákvæðum og skilyrðum um eftirgjöf vörugjalda í II. kafla laga nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og V. kafla reglugerðar 331/2000, með síðari breytingum.

TS-E20 - Umsókn um endurgreiðslu aðflutningsgjalda - lesið leiðbeiningar áður en umsókn er fyllt út.

Eyðublaðið er notað m.a. þegar sótt er um endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna kaupa á ökutækjum slökkviliða.

TS-V01 - Tilkynning um vörugjaldsskylda starfsemi vegna aðvinnslu og framleiðslu ökutækja

TS-V03 - Vörugjaldsskýrsla vegna aðvinnslu eða framleiðslu ökutækis

Vistið eyðublaðið á tölvuna og notið Adobe Reader forritið til að fylla það út.

Nánari upplýsingar

Leiðbeiningar Alþjóðatollastofnunarinnar vegna tollflokkunnar á ökutækjum í vöruliðum 8703 og 8704 (ökutæki til fólks- og vöruflutninga)


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum