2009

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 235/2009

30.9.2009

Úrskurður nr. 235/2009

ÚRSKURÐUR YFIRSKATTANEFNDAR

Ár 2009, miðvikudaginn 30. september, er tekið fyrir mál nr. 98/2008; krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins um að A, kt. [...], verði gerð sekt vegna meintra brota á skattalögum. Í málinu úrskurða Ólafur Ólafsson, Sverrir Örn Björnsson og Kristinn Gestsson. Upp er kveðinn svofelldur

ú r s k u r ð u r :

I.

Með bréfi, dags. 7. apríl 2008, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist þess að yfirskattanefnd taki til sektarmeðferðar mál A, kt. [...], fyrir brot á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, öll með áorðnum breytingum, framin vegna rekstrarársins 2005.

Í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins segir:

„A er gefið að sök eftirfarandi:

1. Vanræksla á skilum skattframtals og lögboðinna fylgigagna. Vanframtaldar rekstrartekjur. Vanframtaldar launatekjur.

A er gefið að sök að hafa, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, vanrækt að standa skattstjóranum í Reykjavík skil á skattframtali og lögboðnum fylgigögnum þess, vegna álagningar opinberra gjalda gjaldárið 2006, vegna rekstrarársins 2005. Með því vanrækti hann að gera grein fyrir rekstrartekjum sínum samtals að fjárhæð kr. 7.456.283, sem til eru komnar vegna sjálfstæðrar starfsemi hans sem járnabindingamaður. Þá vanrækti A að gera grein fyrir launatekjum sínum samtals að fjárhæð kr. 627.735, sem til eru komnar vegna félagslegrar aðstoðar frá Z og vinnu hans sem launamanns hjá X ehf.

Framangreind háttsemi A leiddi til ákvörðunar lægri tekjuskatts- og útsvarsstofns hans og þar með lægri tekjuskatts og útsvars en vera bar, svo sem greinir í eftirfarandi töflu.    

Reiknaður tekjuskattur, sérstakur tekjuskattur og útsvar   

 

Rekstrarár

Vanframtalinn tekjuskatts- og útsvarsstofn

 

Tekjuskattur

 

Sérstakur tekjuskattur

 

Útsvar

2005 4.621.701                 Vanframtaldar rekstrartekjur kr 7.456.283 + vanframtaldar launatekjur kr. 627.735 – möguleg rekstrargjöld kr. 1.800.000 – iðnaðarmálagjald kr. 5.965 (0,08% * vanframtalin skattskyld velta 7.456.283) - áætlun skattstjóra kr. 1.656.352  = 4.621.701 1.143.871                 4.621.701 * 24,75% = 1.143.871 41.847   7.456.283 + 627.735 – 1.800.000 – 4.191.686 = 2.092.332 * 2% = 41.847 602.208                 4.621.701 * 13,03% = 602.208
Samtals kr. 4.621.701 1.143.871 41.847 602.208

Sú háttsemi A sem lýst hefur verið hér að framan brýtur í bága við ákvæði 90. gr., sbr. A. og B. lið 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 22. gr., sbr. 19. gr. og 1. mgr. 21. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga, hvorra tveggja með áorðnum breytingum. 

Varðar framanlýst háttsemi A sekt samkvæmt 2. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. og 2. mgr. 22. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga.

Við ákvörðun skattstofna vegna rekstrarársins 2005 hefur A verið gert að sæta álagningu skatts á álag á vanframtalinn skattstofn samkvæmt 108. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með áorðnum breytingum, kr. 267.560, er komi til frádráttar við ákvörðun sektarfjárhæðar.

2. Vangoldinn virðisaukaskattur. Vanræksla á skilum á virðisaukaskattsskýrslum á lögmæltum tíma.

A er gefið að sök að hafa, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, vanrækt að standa innheimtumanni ríkissjóðs skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var í sjálfstæðri starfsemi hans vegna uppgjörstímabilanna maí–júní til og með nóvember–desember 2005. Þá er A gefið að sök að hafa vanrækt að standa innheimtumanni ríkissjóðs skil, á lögmæltum tíma, á virðisaukaskattsskýrslum vegna virðisaukaskattsskyldrar starfsemi sinnar, vegna uppgjörstímabilanna maí–júní til og með september– október rekstrarárið 2005. Vangoldinn innheimtur virðisaukaskattur til innheimtumanns ríkissjóðs vegna framangreindra uppgjörstímabila nemur samtals kr. 1.826.788. Fjárhæðin sundurliðast svo sem hér greinir:

 

Rekstrarár

 

Uppgjörstímabil

Vangoldinn virðisaukaskattur
2005 maí – júní 228.462
2005 júlí – ágúst 325.972
2005 september – október 683.403
2005 nóvember – desember 588.951
Samtals kr.   1.826.788

Sú háttsemi A sem hér hefur verið lýst brýtur í bága við ákvæði 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr. sbr. aðalreglur 1. gr., 2. gr., 1. tl. 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 11. gr., 1. mgr. 13. gr., 1. mgr. 14. gr. og 19. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Varðar framanlýst háttsemi A sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.

Þess er krafist að A verði með úrskurði yfirskattanefndar gert að sæta sekt í samræmi við framangreint.“

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins er málavöxtum lýst í greinargerð, dags. 7. apríl 2008, sem fylgdi kröfugerðinni.

II.

Með ábyrgðarbréfi yfirskattanefndar, dags. 8. apríl 2008, var gjaldanda, A, veitt færi á að skila vörn í tilefni af framangreindri kröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins, en bréfið var endursent yfirskattanefnd. Með bréfi sem birt var gjaldanda þann 28. maí 2008 samkvæmt ákvæðum b-liðar 1. mgr. 83. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, kynnti nefndin honum kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins. Í greindum bréfum yfirskattanefndar var því beint til gjaldanda að tilkynna sérstaklega ef hann vildi ekki hlíta því að yfirskattanefnd afgreiddi mál hans og yrði málið þá endursent skattrannsóknarstjóra ríkisins sem tæki ákvörðun um það hvort því yrði vísað til opinberrar rannsóknar, sbr. 2. mgr. 110. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 2. mgr. 41. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.

Engar athugasemdir hafa borist frá gjaldanda.

III.

1. Með bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 7. apríl 2008, er þess krafist að gjaldanda, A, verði gerð sekt samkvæmt þargreindum ákvæðum 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, þar sem hann hafi vanrækt skil á skattframtali árið 2006 og þannig vanrækt að gera grein fyrir skattskyldum tekjum svo sem nánar er rakið í kröfubréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins. Þá er gerð krafa um ákvörðun sektar samkvæmt ákvæðum 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sem byggir á því að gjaldandi hafi vanrækt að standa skil á virðisaukaskatti vegna sjálfstæðrar starfsemi sinnar þargreind uppgjörstímabil árið 2005. Gjaldandi hefur átt þess kost að koma að vörnum fyrir yfirskattanefnd í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins, en engar athugasemdir hafa borist. Þar sem gjaldandi hefur ekki gert athugasemdir við meðferð máls þessa fyrir yfirskattanefnd verður að líta svo á að hann mæli því ekki í gegn að það sæti sektarmeðferð fyrir nefndinni.

2. Skattrannsóknarstjóri ríkisins hóf hinn 18. maí 2006 rannsókn á bókhaldi og skattskilum gjaldanda vegna sjálfstæðrar starfsemi hans rekstrarárið 2005. Með bréfi, dags. 28. september 2006, sendi skattrannsóknarstjóri gjaldanda skýrslu um rannsóknina, dags. 27. sama mánaðar, og gaf honum kost á að tjá sig um efni hennar. Engar athugasemdir voru gerðar af hálfu gjaldanda og lauk rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins með skýrslu, dags. 17. október 2006, sem var efnislega samhljóða hinni fyrri að viðbættum kafla um lok rannsóknarinnar.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 17. október 2006, var gerð grein fyrir rannsókn embættisins á bókhaldi og skattskilum gjaldanda. Fram kom að gjaldandi hefði starfað sjálfstætt við járnabindingar á árinu 2005. Vegna rannsóknarinnar kom gjaldandi til skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins hinn 11. september 2006 og var rannsóknin m.a. byggð á upplýsingum sem þar komu fram, sölureikningum gjaldanda, innsendri leiðréttingarskýrslu virðisaukaskatts og upplýsingakerfum ríkisskattstjóra.  Í lokakafla skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og sagði þar að ekki hefðu verið gerð skil á skattframtali gjaldanda árið 2006 og ársreikningi fyrir rekstrarárið 2005, svo og hefði bókhald vegna sjálfstæðrar starfsemi gjaldanda ekki verið fært. Þá kom fram að virðisaukaskattur gjaldanda að fjárhæð 1.826.788 kr. árið 2005 væri vangoldinn. Vantaldar rekstrartekjur næmu 7.456.283 kr. og vantalin rekstrargjöld 1.800.000 kr. tekjuárið 2003 svo og væru launatekjur vantaldar um 627.735 kr. tekjuárið 2005.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins var rakið að þar sem gjaldandi hefði ekki talið fram til skatts árið 2006 hefði hann sætt áætlun skattstjóra á skattstofnum við almenna álagningu opinberra gjalda það ár og hefði tekjuskatts- og útsvarsstofn verið áætlaður 1.600.000 kr. auk álags samkvæmt 1. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003 að fjárhæð 56.352 kr. Gjaldandi hefði hinn 20. janúar 2006 staðið skil á leiðréttingarskýrslu virðisaukaskatts vegna ársins 2005 þar sem gerð væri grein fyrir virðisaukaskatti til greiðslu að fjárhæð 1.826.788 kr. uppgjörstímabilin maí-júní til og með nóvember-desember 2005. Skýrslunni hefði verið skilað án greiðslu.

Niðurstöður skattrannsóknarstjóra ríkisins um rekstrartekjur gjaldanda árið 2005 byggðu á útgefnum sölureikningum gjaldanda það ár sem gjaldandi afhenti vegna rannsóknar málsins. Um var að ræða 30 sölureikninga, samtals að fjárhæð 9.283.071 kr. Virðisaukaskattur var tilgreindur á öllum sölureikningum gjaldanda og taldist skattskyld velta samkvæmt þeim nema 7.456.283 kr. Sama fjárhæð var tilgreind sem skattskyld velta í innsendri leiðréttingarskýrslu virðisaukaskatts sem gjaldandi stóð skil á hinn 20. janúar 2006. Niðurstöður skattrannsóknarstjóra ríkisins varðandi aðrar tekjur gjaldanda árið 2005, samtals að fjárhæð 627.735 kr., voru einkum byggðar á gögnum úr upplýsingakerfi ríkisskattstjóra um launauppgjöf X ehf. vegna launagreiðslu til gjaldanda og Z vegna félagslegrar aðstoðar. Að því er varðaði rekstrargjöld og innskatt gjaldanda kom fram í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins að gjaldandi hefði afhent reikning frá erlendri starfsmannaleigu að fjárhæð 1.800.000 kr. vegna tveggja starfsmanna gjaldanda árið 2005. Að öðru leyti hefðu ekki komið fram gögn um möguleg rekstrargjöld eða innskatt.

Rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á virðisaukaskattsskilum gjaldanda var fólgin í því að bera fjárhæðir innheimts virðisaukaskatts samkvæmt leiðréttingarskýrslu virðisaukaskatts gjaldanda saman við greiðslur hans til innheimtumanns ríkissjóðs. Í skýrslunni var gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu rannsóknarinnar að gjaldandi hefði ekki staðið skil á innheimtum virðisaukaskatti innan lögboðins frests vegna uppgjörstímabilanna maí-júní til og með nóvember-desember 2005, samtals að fjárhæð 1.826.788 kr. Jafnframt var í skýrslunni gerð grein fyrir greiðslum gjaldanda til innheimtumanns ríkissjóðs vegna staðgreiðslu opinberra gjalda, virðisaukaskatts og opinberra gjalda frá því að umræddar skuldir vegna virðisaukaskatts byrjuðu að myndast 5. ágúst 2005, sbr. og umfjöllun í greinargerð skattrannsóknarstjóra til yfirskattanefndar vegna sektarkröfu á hendur gjaldanda. Fram kemur að á tímabilinu fram til 7. apríl 2008 hafi ekki verið um aðrar greiðslur að ræða en 48.521 kr. sem greiddar voru vegna opinberra gjalda gjaldanda.

Við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins hinn 11. september 2006 kom fram af hálfu gjaldanda að hann unnið sjálfstætt við járnabindingar á árinu 2005 og haft tvo menn frá W í vinnu hjá sér. Gjaldandi sagði að bókhald hefði ekki verið fært vegna starfseminnar. Gjaldandi staðfesti að hafa fengið greiðslur frá Z að fjárhæð 252.735 kr. og X ehf. að fjárhæð 375.000 kr., sbr. launamiða frá greindum aðilum sem lagðir voru fyrir hann við skýrslutökuna. Gjaldandi kvaðst hafa haft kostnað af rekstri sínum og tilgreindi í því sambandi greiðslu að fjárhæð 1.800.000 kr. vegna greindra starfsmanna samkvæmt fyrirliggjandi reikningi frá Y í W. Gjaldandi kvaðst ætla að afla frekari gagna um reksturinn og afhenda skattrannsóknarstjóra ríkisins fyrir 18. september 2006. Gjaldandi kvaðst alltaf hafa ætlað að standa skil á skattframtali árið 2006 og ársreikningi vegna ársins 2005, en staðan hefði verið erfið og því hefði það sífellt dregist. Gjaldandi greindi frá því að samanburðar- og leiðréttingarskýrsla virðisaukaskatts árið 2005, sem lögð var fyrir hann við  skýrslutökuna, væri byggð á útgefnum sölureikningum sínum og að skýrslan gæfi rétta mynd af tekjum í rekstrinum, en hins vegar vantaði að tilgreina innskatt í skýrslunni og kvaðst gjaldandi ætla að afla gagna þar að lútandi og koma þeim til skattrannsóknarstjóra eins og áður hefði komið fram. Gjaldanda var kynnt að samkvæmt gögnum málsins næmi virðisaukaskattur hans, sem ekki hefði verið greiddur á lögmæltum tíma, samtals 1.826.788 kr. og gerði gjaldandi ekki athugasemdir við þá fjárhæð. Fram kom af hálfu gjaldanda að fjárhagsörðugleikar hans vegna spilafíknar hefðu orðið til þess að innheimtum virðisaukaskatti var ekki skilað á lögmæltum tíma til innheimtumanns.

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins var mál gjaldanda sent ríkisskattstjóra til meðferðar, sbr. m.a. 6. mgr. 103. gr., sbr. 3. mgr. 101. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 5. mgr. 39. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. bréf skattrannsóknarstjóra, dags. 18. október 2006. Á grundvelli rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins og í framhaldi af boðunarbréfi, dags. 12. febrúar 2007, sem gjaldandi gerði ekki athugasemdir við, tók ríkisskattstjóri áður álögð opinber gjöld gjaldanda gjaldárið 2006 til endurákvörðunar með úrskurði um endurákvörðun, dags. 20. apríl 2007. Samkvæmt úrskurði ríkisskattstjóra var gjaldanda ákvarðað reiknað endurgjald að fjárhæð 2.205.000 kr. gjaldárið 2006 og stofn til tryggingagjalds umrætt ár í samræmi við það, svo og ákvarðaði ríkisskattstjóri álag vegna vangreiddrar skilaskyldrar staðgreiðslu. Tekjuskatts- og útsvarsstofn gjaldanda var ákvarðaður 6.150.097 kr. gjaldárið 2006, þ.e. hækkun um 4.550.097 kr. frá áætlun skattstjóra, auk álags samkvæmt 1. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003. Gjaldandi hefur ekki nýtt sér heimilaðar málskotsleiðir til að fá ákvörðunum ríkisskattstjóra hnekkt.

3. Eins og fram er komið eru tölulegar niðurstöður samkvæmt rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á bókhaldi og skattskilum gjaldanda vegna ársins 2005 byggðar á útgefnum sölureikningum gjaldanda svo og á launauppgjöf þargreindra aðila m.a. vegna félagslegrar aðstoðar. Umræddir sölureikningar gjaldanda eru að fjárhæð 9.283.071 kr. og reiknuðust rekstrartekjur og skattskyld velta gjaldanda í samræmi við það 7.456.283 kr. umrætt rekstrarár. Er þetta sú fjárhæð sem tilgreind er sem töluleg niðurstaða rannsóknarinnar um vantaldar rekstrartekjur. Við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 11. september 2006 staðfesti gjaldandi að rekstrartekjur hans árið 2005 hefðu numið greindri fjárhæð. Samkvæmt þessu og að virtum gögnum málsins þykir ekkert komið fram sem gefur tilefni til annars en að miða við þá fjárhæð rekstrartekna sem umræddir sölureikningar bera með sér. Einnig hefur gjaldandi staðfest að hafa móttekið umræddar launatekjur frá X ehf. og greiðslu frá Z.

Niðurstöður skattrannsóknarstjóra ríkisins um rekstrargjöld gjaldanda voru byggðar á bókhaldsgögnum hans sem hann afhenti skattrannsóknarstjóra vegna rannsóknar málsins. Við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra kom fram af hálfu gjaldanda að rekstrarkostnaður væri hærri en gögnin bæru með sér, en ekkert frekar hefur komið fram af hans hálfu um frekari frádráttarliði sem taka bæri tillit til í málinu.

Samkvæmt gögnum málsins stóð gjaldandi ekki skil á skattframtali sínu árið 2006, sbr. 1. mgr. 90. gr. laga nr. 90/2003, innan tilskilins framtalsfrests samkvæmt 93. gr. laganna. Við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins var gjaldandi spurður um ástæður fyrir því að hann hefði ekki staðið skattstjóra skil á skattframtali sínu og gaf gjaldandi ekki aðra skýringu á því en að staðan hefði verið erfið og því hefðu framtalsskil sífellt dregist. Við rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins var leitt í ljós að tekjur gjaldanda árið 2005 námu hærri fjárhæð en áætlaðir skattstofnar. Hér að framan er gerð grein fyrir tölulegum niðurstöðum rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins, sem sektarkrafa er byggð á að teknu tilliti til áætlunar skattstjóra með þargreindri fjárhæð. Er byggt á því í kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins að af þessum sökum hafi tekjuskattur verið vanálagður um 1.185.718 kr. og útsvar um 602.208 kr. Verður byggt á þessum fjárhæðum, enda eru þær ekki ofreiknaðar.

Í 1. málsl. 2. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 segir: „Hafi skattskyldur maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi vanrækt að telja fram til skatts varðar það brot fésektum er aldrei skulu nema lægri fjárhæð en tvöfaldri skattfjárhæð af þeim skattstofni sem á vantar ef áætlun reyndist of lág við endurreikning skatts skv. 2. mgr. 96. gr. laganna og skal þá skattur af álagi dragast frá sektarfjárhæð skv. 106. gr.“ Með stoð í gögnum málsins, m.a. framburði gjaldanda við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 11. september 2006, verður talið að nægilega sé fullnægt þeim huglægu refsiskilyrðum sem að framan greinir. Ber því að gera gjaldanda sekt eftir nefndu lagaákvæði 1. málsl. 2. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. og 2. mgr. 22. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga.

4. Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995, er refsivert ef skattskyldur maður afhendir eigi á lögmæltum tíma virðisaukaskattsskýrslu eða virðisaukaskatt sem hann hefur innheimt eða honum borið að innheimta. Samkvæmt fortakslausum ákvæðum nefndra laga og með stoð í dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands, sbr. m.a. dóma Hæstaréttar 27. febrúar 1997 (H 1997:789), 25. september 1997 (H 1997:2446), 14. janúar 1999 (H 1999:79), 18. febrúar 1999 (H 1999:544 og 550), 10. júní 1999 (H 1999:2645) og 30. mars 2000 (H 2000:1422), geta skattskyldir aðilar unnið til refsingar með því einu að láta ógert að skila umræddum gjöldum í ríkissjóð á tilskildum tíma, enda sé huglægum refsiskilyrðum fullnægt.

Til grundvallar niðurstöðu skattrannsóknarstjóra ríkisins um vangreidda fjárhæð virðisaukaskatts árið 2005 liggur samanburðar- og leiðréttingarskýrsla virðisaukaskatts sem gjaldandi hefur staðfest að varði rekstur sinn, sbr. skýrslutöku af gjaldanda 11. september 2006, þar sem einnig kom fram af hálfu gjaldanda að skýrslan gæfi rétta mynd af rekstri hans. Að svo vöxnu og að virtum gögnum málsins, sem gjaldandi hefur engar athugasemdir gert við, verður því byggt á fjárhæð vangreidds virðisaukaskatts samkvæmt skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, sbr. og kröfugerð skattrannsóknarstjóra í máli þessu. Þá kemur fram í gögnum málsins að gjaldandi hefur aðeins innt óverulegar greiðslur af hendi til innheimtumanns ríkissjóðs vegna skattskulda sinna frá því að skuldir sem um ræðir í máli þessu vegna virðisaukaskatts byrjuðu að myndast 5. ágúst 2005.

Samkvæmt framanrituðu þykir nægilega komið fram með stoð í gögnum málsins og framburði gjaldanda í skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 11. september 2006 að gjaldandi hafi vanrækt skyldur sínar, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988 til að standa á tilskildum tíma skil á virðisaukaskatti að fjárhæð 1.826.788 kr. uppgjörstímabilin maí-júní 1999 til og með nóvember-desember 2005. Vegna fram kominna skýringa um að fjárhagsvandræði hafi valdið þeim vanskilum á virðisaukaskatti sem í málinu greinir skal tekið fram að ekki telst tæk varnarástæða að fé hafi ekki verið til í rekstri gjaldanda til að standa skil á umræddum gjöldum, sbr. m.a. fyrrnefndan dóm Hæstaréttar Íslands frá 30. mars 2000 (H 2000:1422).

Með vísan til þess sem rakið hefur verið telst fullnægt þeim huglægu refsiskilyrðum sem fram koma í 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995, og ber að ákvarða gjaldanda sekt samkvæmt þessum lagaákvæðum vegna vanrækslu á skilum virðisaukaskatts sem að framan greinir.

5. Ákvarða ber gjaldanda, A, sekt samkvæmt framangreindum ákvæðum 2. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 og 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995. Samkvæmt breytingum á refsiákvæðum skattalaga, sem gerðar voru með lögum nr. 42/1995 og tóku gildi 9. mars 1995, skal sekt aldrei vera lægri en sem nemur tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin, þó að teknu tilliti til álags. Samkvæmt breytingu á greindum lögum með lögum nr. 134/2005 eiga fésektarákvæði þessi þó ekki við hafi brot einskorðast við að standa ekki skil á réttilega tilgreindum virðisaukaskatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu, enda hafi verið gerð skil á verulegum hluta skattfjárhæðar eða málsbætur eru miklar. Í tilviki gjaldanda er til þess að líta að virðisaukaskattsskýrslur liggja fyrir vegna allra uppgjörstímabila sem málið varðar og eru fjárhæðir í málinu byggðar á þeim. Hins vegar varðar mál þetta vanskil á virðisaukaskatti að ekki óverulegri fjárhæð og vegna langs tímabils og án þess að gjaldandi hafi innt neinar greiðslur af hendi til innheimtumanns ríkissjóðs á þeim tíma. Því þykja ekki vera fyrir hendi lagaskilyrði til þess að ákvarða sekt vegna vanrækslu á skilum virðisaukaskatts lægri en lágmarksákvæði 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 mælir fyrir um.

Við ákvörðun sektar ber að taka tillit til skatts af álagi samkvæmt 108. gr. laga nr. 90/2003 svo og álags samkvæmt 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988. Gjaldandi gekkst greiðlega við brotum sínum. Þá þykir bera að taka tillit til þess að nokkur dráttur hefur orðið á meðferð málsins án þess að gjaldanda verði um kennt. Að þessu virtu og málsatvikum að öðru leyti þykir sekt gjaldanda hæfilega ákveðin 5.500.000 kr. til ríkissjóðs og 1.000.000 kr. til borgarsjóðs Reykjavíkur.

Úrskurðarorð:

Gjaldandi, A, greiði sekt að fjárhæð 5.500.000 kr. til ríkissjóðs og 1.000.000 kr. til borgarsjóðs Reykjavíkur.

 

 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum