Reiknað endurgjald 2014

Almennt

Maður sem starfar við eigin atvinnurekstur á að reikna sér endurgjald (laun) fyrir þá vinnu. Með þessi laun fer á sama hátt og almennar launagreiðslur til launþega, þ.e. reikna þarf af þeim staðgreiðslu opinberra gjalda, greiða tryggingagjald og iðgjald í lífeyrissjóð.

Reglan á bæði við um mann sem stundar atvinnustarfsemi í eigin nafni (eigin kennitölu) og mann sem starfar við atvinnurekstur eða starfsemi sem rekin er í sameign með öðrum, eða við atvinnurekstur lögaðila þar sem hann er ráðandi aðili vegna eignar- eða stjórnunaraðildar.

Fjárhæð reiknaðs endurgjalds (launa)

Reiknað endurgjald á ekki að vera lægra en launatekjur manns hefðu orðið ef hann hefði unnið fyrir ótengdan eða óskyldan aðila. Sama gildir um endurgjald fyrir starf maka manns, barns hans innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, venslamanns hans eða nákomins ættingja.    

Sjá nánar viðmiðunarfjárhæðir

Viðmiðunarreglur

Ríkisskattstjóri setur árlega reglur um lágmark reiknaðs endurgjalds með hliðsjón af raunverulegum tekjum fyrir sambærileg störf, að viðbættum hvers konar hlunnindum og skiptir ekki máli hvernig þau eru greidd eða í hvaða formi þau eru. Reglunar eru birtar árlega í B-deild Stjórnartíðinda.

Viðmiðunarreglunum er skipt upp eftir starfaflokkum A-H. Fjárhæðirnar eru lágmarksviðmiðun og taka mið af almennum taxtalaunum þannig að ef greidd eru einhvers konar hlunnindi til viðbótar, t.d. bifreiðahlunnindi, þá skulu þau metin samkvæmt skattmatsreglum og bætast við fjárhæðir samkvæmt viðkomandi viðmiðunarflokki. Viðmiðunarreglurnar eru birtar í sérstökum kafla.

Lágmarksfjárhæðir

Ákveða á reiknað endurgjald þannig að það sé eigi lægra en maður hefði haft sem laun fyrir sama starf hjá óskyldum eða ótengdum aðila. Sú fjárhæð sem þannig er ákvörðuð á að jafnaði ekki að vera lægri en viðmiðunarfjárhæð sem ákveðin er í reglum ríkisskattstjóra en getur verið hærri eða lægri eftir því sem tilefni er til með hliðsjón af raunverulega greiddum launum fyrir sambærileg störf hjá óskyldum eða ótengdum aðila, umfangi og eðli starfseminnar og starfsins, taxta fyrir útselda vinnu í starfsgreininni, afkomu rekstrarins og fé sem bundið var í rekstrinum í ársbyrjun.

Reiknað endurgjald manns, sem selur út eigin vinnu eða vinnu starfsmanna sinna, skal aldrei vera lægra en sem svarar til launa starfsmanns hans við reksturinn, með sambærilega menntun, reynslu og vinnuframlag.

Annað launað starf

Ef sá sem ber að reikna sér endurgjald er í öðru launuðu föstu starfi eða öðru starfi sem reikna skal endurgjald fyrir er heimilt að lækka viðmiðunarfjárhæðirnar. Lækkunin má nema þeirri fjárhæð sem laun eða reiknað endurgjald fyrir hitt starfið er umfram 50% af viðmiðunarfjárhæðinni, þó þannig að það verði aldrei lægra en 25% af viðmiðunarfjárhæðinni að viðbættri hækkun sem ákvörðuð er vegna ákvæða um lágmark reiknaðs endurgjalds.

Sameiginlegur rekstur hjóna og samskattaðra

Þegar hjón eða samskattað sambúðarfólk stendur saman að atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi skal hvort um sig ákvarða sér reiknað endurgjald í samræmi við viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra. Rekstrarhagnaði er skipt á milli þeirra í hlutfalli við reiknað endurgjald þeirra.

Vinna við rekstur maka

Ef einungis annað hjóna eða samskattaðra stendur fyrir atvinnurekstri en hitt vinnur engu að síður við reksturinn á að reikna endurgjald fyrir þá vinnu eins og starfið hafi verið unnið af óskyldum eða ótengdum aðila. Rekstrarhagnaður telst þá vera tekjur þess sem stendur fyrir atvinnurekstrinum.

Ráðandi aðili

Ef unnið er við atvinnurekstur lögaðila ber að reikna endurgjald ef maður er ráðandi aðili vegna eignar- eða stjórnunaraðildar, þó ekki ef um er að ræða starf á vegum lögaðila sem skráður er á opinberum verðbréfamarkaði. Maður telst ráðandi aðili ef hann einn eða ásamt maka, börnum, foreldrum, systkinum eða öðrum nákomnum ættingjum, eða starfandi hluthöfum, á samtals 50% hlut eða meira í lögaðila, og á sjálfur 5% hlut eða meira í lögaðilanum. Með nákomnum ættingjum er átt við þá sem tengdir eru fjölskylduböndum, þ.m.t. tengsl sem skapast við ættleiðingu eða fóstur. Tengsl þessi teljast á sama hátt vera fyrir hendi ef um er að ræða óbeina eignar- eða stjórnunaraðild svo sem starfi maður hjá dótturfélagi eða hlutdeildarfélagi félags sem hann hefur ráðandi stöðu í. Sömu reglur gilda einnig um starfandi hluthafa sem ekki eru tengdir fjölskylduböndum, þ.e. eigi hópur starfandi hluthafa meira en 50% í lögaðila þá skulu viðmiðunarreglur um reiknað endurgjald gilda um þá ef eignarhlutur viðkomandi er a.m.k. 5%.

Starfandi hluthafar sem ekki tengjast fjölskylduböndum

Þær reglur sem gilda um hvenær starfandi hluthafar sem tengjast fjölskylduböndum teljast verða ráðandi aðilar gilda einnig um starfandi hluthafa sem ekki eru tengdir fjölskylduböndum.

Starf fyrir lögaðila á opinberum verðbréfamarkaði

Reglur um reiknað endurgjald gilda ekki fyrir hluthafa sem starfa á vegum lögaðila sem skráður er á opinberum verðbréfamarkaði.

Staðgreiðsluskil

Skila á staðgreiðslu opinberra gjalda af reiknuðu endurgjaldi á sama hátt og af öðrum launagreiðslum. Þetta á við í öllum tilvikum, þ.e. hvort heldur unnið er við eigin atvinnurekstur, atvinnurekstur maka eða atvinnurekstur lögaðila. Staðgreiðslan er bráðabirgðagreiðsla tekjuskatts og útsvars á tekjuári.

Áætlun tekna á staðgreiðsluári

Maður sem starfar við eigin atvinnurekstur á að tilkynna ríkisskattstjóra um áætlaðar tekjur sínar á staðgreiðsluárinu í samræmi við reglur um reiknað endurgjald og standa skil á staðgreiðslu af þeirri fjárhæð eins og um greidd laun hafi verið að ræða. Sama á við ef maki eða annar sá sem fellur undir reglur þessar vinnur við atvinnureksturinn.

Ef um er að ræða starf í þágu lögaðila og laun fyrir starfið eru lægri en samkvæmt viðmiðunarreglunum ber að miða við fjárhæðir samkvæmt þeim og standa skil á staðgreiðslu samkvæmt því.

Tekjur lægri en viðmiðunarfjárhæðir

Telji ríkisskattstjóri að áætlun reiknaðs endurgjalds á staðgreiðsluári sé lægri en lágmark viðmiðunarfjárhæða skal hann ákveða endurgjaldið og staðgreiðslu af því í samræmi við reglurnar. Ríkisskattstjóri má aðeins víkja frá lágmarki samkvæmt viðmiðunarreglunum á grundvelli skriflegra skýringa og nauðsynlegra gagna frá viðkomandi manni og/eða launagreiðanda.

Ef óskað er eftir að manni sé ákveðið lægra endurgjald en svarar til viðmiðunarfjárhæðanna skulu koma fram upplýsingar um umfang og eðli starfseminnar og starfs hans, upplýsingar um önnur launuð störf og eftir því sem við á, upplýsingar um verð á útseldri vinnu hans eða starfsmanna sem vinna í þjónustu hans. Ef um er að ræða atvinnurekstur manns þarf ennfremur að gera grein fyrir afkomu rekstrarins á síðastliðnu ári og leggja fram áætlun um rekstur og tekjur á staðgreiðsluárinu, svo og gera grein fyrir hvaða fjármagn sé bundið í rekstrinum.

Lágt reiknað endurgjald – ársskil

Ef reiknað endurgjald manns er svo lágt samkvæmt samþykktri áætlun þar um að staðgreiðsla hans sjálfs eða vegna hans og maka hans verði engin á árinu getur hann sótt um til ríkisskattstjóra að skila „Skilagrein vegna reiknaðs endurgjalds“ einu sinni á ári. Sé umsóknin samþykkt þarf að leggja skattkortin inn hjá ríkisskattstjóra.

Reiknað endurgjald innan við 450.000 kr.

Sé áætlað reiknað endurgjald af starfsemi innan við 450.000 krónur á ári fellur það utan staðgreiðslu

Skattframtal einstaklings

Reiknað endurgjald er fært til tekna í skattframtali einstaklings fyrir viðkomandi ár og til gjalda í rekstrarreikningi vegna atvinnurekstrarins. Ríkisskattstjóri endurskoðar tilgreint reiknað endurgjald eftir því sem tilefni er til.

Breyting á reiknuðu endurgjaldi

Ef maður telur að reiknað endurgjald eigi að vera lægra en sú fjárhæð sem staðgreiðsla var greidd af eða lægra en fjárhæðir samkvæmt viðmiðunarreglum eða lægra en endurgjald sem er ákvarðað með hliðsjón af taxta fyrir útselda vinnu, afkomu rekstrar og eigin fé í rekstri, skal hann láta fylgja skattframtali sínu gögn og rökstuðning fyrir mati sínu. Ríkisskattstjóra er heimilt að fallast á að reiknað endurgjald sé lægra en viðmiðunarfjárhæðir kveða á um ef rökstuðningur og gögn réttlæta slíka ákvörðun.

Fallist ríkisskattstjóri ekki á rök um lægra reiknað endurgjald skal hann hækka það til samræmis við viðmiðunarfjárhæðir.

Hækkun ríkisskattstjóra

Ef ríkisskattstjóri fellst ekki á tilgreint reiknað endurgjald og hækkar það má sú hækkun ekki mynda tap á viðkomandi rekstri umfram almennar fyrningar ársins. Sé um að ræða elli- eða örorkulífeyrisþega með eigin atvinnurekstur má hækkunin ekki mynda tap á rekstrinum. Þessi regla á við um ákvörðun reiknaðs endurgjalds í rekstri sjálfstætt starfandi manna en hún gildir ekki um rekstur lögaðila og þeirra sem reikna ber sér endurgjald vegna starfa hjá þeim.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Ákvörðun launa við eigin atvinnurekstur - 58. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Laun – 5. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda

Launagreiðendaskrá – 19. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda

Reiknað endurgjald – 6. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda

Skattskyldar tekjur/reiknað endurgjald - 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Skattmat

Yfirlit yfir reglur um reiknað endurgjald síðustu ára í Stjórnartíðindum

Annað

Stjórnartíðindi

Viðmiðunarfjárhæðir

Viðmiðunarreglur um reiknað endurgjald eru settar árlega af ríkisskattstjóra og birtar í B-deild Stjórnartíðinda. Viðmiðunarreglum um reiknað endurgjald er skipt upp eftir starfaflokkum A-H. Fjárhæðirnar eru  lágmarksviðmiðun og taka mið af almennum taxtalaunum þannig að ef greidd eru einhvers konar hlunnindi til viðbótar, t.d. bifreiðahlunnindi, þá skulu þau metin samkvæmt skattmatsreglum og bætast við fjárhæðir samkvæmt viðkomandi viðmiðunarflokki.

Flokkur A. Sérfræðiþjónusta

Til flokks A teljast sérmenntaðir menn vegna starfa í sérgrein sinni og/eða stjórnunarstarfa á þeim vettvangi, svo sem lyfjafræðingar, læknar, tannlæknar, lögfræðingar, löggiltir endurskoðendur, verkfræðingar, ráðgjafar og aðrir sérfræðingar, m.a. á tölvusviði, í fjármálaráðgjöf og verðbréfaviðskiptum.

Flokkur A skiptist í átta undirflokka:

Flokkur A(0)

Sérfræðingur sem situr í og/eða vinnur í þágu skilanefnda eða slitastjórna fjármálafyrirtækja.

Mánaðarlaun                 2.000.000 kr.
Árslaun                        24.000.000 kr.

Flokkur A(1)

Sérfræðingur sem jafnframt stýrir rekstri þar sem starfa með honum fleiri en fimmtán starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum fleiri en fimmtán manna.

Mánaðarlaun                   1.000.000 kr.
Árslaun                          12.000.000 kr.

Flokkur A(2)

Sérfræðingur sem jafnframt stýrir rekstri þar sem starfa með honum tíu til fimmtán starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tíu til fimmtán manna. Læknar, lögfræðingar, löggiltir endurskoðendur og verkfræðingar falla undir þennan flokk ef með þeim starfa þrír til fimmtán starfsmenn.

Mánaðarlaun                     900.000 kr.
Árslaun                         10.800.000 kr.

Flokkur A(3)

Sérfræðingur sem jafnframt stýrir rekstri þar sem starfa með honum sex til níu starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum sex til níu starfsmanna. Læknar, lögfræðingar, löggiltir endurskoðendur og verkfræðingar falla undir þennan flokk ef þeir starfa einir eða með tvo starfsmenn eða færri.

Mánaðarlaun                     850.000 kr.
Árslaun                         10.200.000 kr.

Flokkur A(4)

Sérfræðingur sem jafnframt stýrir rekstri þar sem starfa með honum tveir til fimm starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tveggja til fimm starfsmanna. Tannlæknar falla undir þennan flokk ef þeir starfa einir eða með fimm starfsmenn eða færri.

Mánaðarlaun                    800.000 kr.
Árslaun                          9.600.000 kr.

Flokkur A(5)

Sérfræðingur, þó ekki læknir, lögfræðingur, löggiltur endurskoðandi eða verkfræðingur sem fellur undir A(2) eða A(3) eða tannlæknir sem fellur undir A(4), sem starfar einn eða með einum til tveimur starfsmönnum eða samtals greidd laun og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum allt að tveggja starfsmanna.

Mánaðarlaun                    700.000 kr.
Árslaun                          8.400.000 kr.

Flokkur A(6)

Sérfræðingur, þó ekki þeir sem falla undir A(2)-A(5), sem starfar einn og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum eins starfsmanns.

Mánaðarlaun                   600.000 kr.
Árslaun                         7.200.000 kr.

Flokkur A(9)

Sérfræðingur sem er að hefja starfsemi og hann starfar einn eða með einum starfsmanni.  Undir þennan flokk heyra einungis þeir sem eru að hefja sjálfstæða starfsemi í fyrsta sinn, og einungis í eitt ár frá upphafi starfseminnar.

Mánaðarlaun                   500.000 kr.
Árslaun                         6.000.000 kr.

Deili tveir eða fleiri menn sem undir reglur þessar falla með sér stjórnun á rekstrinum skal reiknað endurgjald þeirra fara eftir flokki A(2) til A(5) miðað við að fjölda starfsmanna að þeim meðtöldum sé deilt á þá.

Flokkur B. Almenn starfsemi, iðnaður, verslun, útgerð og þjónusta

Til flokks B teljast menn sem vinna við iðnaðar- og iðjurekstur, hvers konar verslun og viðskipti, veitingastarfsemi, útgerð og fiskvinnslu, framleiðslu landbúnaðarvara, verktakastarfsemi hvers konar og þjónustu, sem ekki heyrir undir flokk A eða C. Stjórnun rekstrarins eða félagsins er hluti af störfum þeirra sem falla undir flokk B(1), B(2), B(3) og B(4), þótt þeir vinni einnig önnur almenn störf við reksturinn.

Flokkur B(1)

Maður sem stýrir rekstri þar sem starfa með honum fleiri en fimmtán starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum fleiri en fimmtán manna.

Mánaðarlaun                  840.000 kr.
Árslaun                      10.080.000 kr.

Flokkur B(2)

Maður sem stýrir rekstri þar sem starfa með honum tíu til fimmtán starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tíu til fimmtán manna.

Mánaðarlaun                   755.000 kr.
Árslaun                         9.060.000 kr.

Flokkur B (3)

Maður sem stýrir rekstri þar sem starfa með honum sex til níu starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum sex til níu starfsmanna.

Mánaðarlaun                   629.000 kr.
Árslaun                         7.548.000 kr.

Flokkur B(4)

Maður sem stýrir rekstri þar sem starfa með honum tveir til fimm starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tveggja til fimm starfsmanna.

Mánaðarlaun                    526.000 kr.
Árslaun                          6.312.000 kr.

Flokkur B(5)

Maður, sem starfar einn eða með færri en tveimur starfsmönnum eða samtals greidd laun og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum allt að tveggja starfsmanna.

Mánaðarlaun                    419.000 kr.
Árslaun                          5.028.000 kr.

Flokkur B(9)

Maður sem er að hefja starfsemi og hann starfar einn eða með einum starfsmanni. Undir þennan flokk heyra einungis þeir sem eru að hefja sjálfstæða starfsemi í fyrsta sinn, og einungis í eitt ár frá upphafi starfseminnar.

Mánaðarlaun                   306.000 kr.
Árslaun                         3.672.000 kr.


Deili tveir eða fleiri menn sem undir reglur þessar falla með sér stjórnun á rekstrinum skal reiknað endurgjald þeirra fara eftir flokki B(1), B(2), B(3) eða lægst B(4) miðað við að fjölda starfsmanna að þeim meðtöldum sé deilt á þá.

Flokkur C. Fjölmiðlun, listamenn, skemmtikraftar, útgefendur, sérhæfð sölustarfsemi eða þjónusta o.fl.

Til flokks C teljast menn, sem vinna við framangreinda starfsemi, svo sem blaðamenn, fréttamenn og dagskrárgerðarmenn, þeir sem starfa við bóka og blaðaútgáfu, kvikmyndagerð, listamenn, skemmtikraftar o.fl. Ennfremur sérhæfð sölustarfsemi, svo sem fasteignasala, bifreiðasala, bókhaldsþjónusta, kennslustarfsemi, skólarekstur og námskeiðahald. Einnig háskólamenntaðar heilbrigðisstéttir, s.s. hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar og sjúkranuddarar og aðrir með sérmenntun sem ekki falla undir flokka A eða B. Stjórnun starfseminnar er hluti af störfum þeirra sem falla undir flokk C(1), C(2), C(3) og C(4), þótt þeir vinni einnig önnur almenn störf við reksturinn.

Flokkur C(1)

Maður sem stýrir rekstri þar sem starfa með honum fleiri en fimmtán starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum fleiri en fimmtán manna.

Mánaðarlaun                    811.000 kr.
Árslaun                          9.732.000 kr.

Flokkur C(2)

Maður sem stýrir rekstri þar sem starfa með honum tíu til fimmtán starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tíu til fimmtán manna. 

Mánaðarlaun                   761.000 kr.
Árslaun                         9.132.000 kr.

Flokkur C(3)

Maður sem stýrir rekstri þar sem starfa með honum sex til níu starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum sex til níu starfsmanna.

Mánaðarlaun                   711.000 kr.
Árslaun                         8.532.000 kr.

Flokkur C(4)

Maður sem stýrir rekstri þar sem starfa með honum tveir til fimm starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tveggja til fimm starfsmanna. 

Mánaðarlaun                   608.000 kr.
Árslaun                         7.296.000 kr.

Flokkur C(5)

Maður, sem starfar með færri en tveimur starfsmönnum eða samtals greidd laun og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum allt að tveggja starfsmanna.

Mánaðarlaun                   507.000 kr.
Árslaun                         6.084.000 kr.

Flokkur C (6)

Maður sem starfar einn og án annarra starfsmanna eða aðkeypts vinnuframlags.

Mánaðarlaun                   356.000 kr.
Árslaun                         4.272.000 kr.

Flokkur C(9)

Maður sem er að hefja starfsemi og hann starfar einn eða með einum starfsmanni. Undir þennan flokk heyra einungis þeir sem eru að hefja sjálfstæða starfsemi í fyrsta sinn, og einungis í eitt ár frá upphafi starfseminnar.

Mánaðarlaun                   318.000 kr.
Árslaun                         3.816.000 kr.


Deili tveir eða fleiri menn sem undir reglur þessar falla með sér stjórnun á rekstrinum skal reiknað endurgjald þeirra fara eftir flokki C(1), C(2), C(3) eða lægst C(4) miðað við að fjölda starfsmanna að þeim meðtöldum sé deilt á þá.

Flokkur D. Iðnaðarmenn o.fl.

Til flokks D teljast iðnaðarmenn í löggiltum iðngreinum sem og nuddarar og aðrir sem starfa við persónulega þjónustu og hafa ekki háskólapróf eða sambærilega menntun á sínu sviði. Ef stjórnun svo sem framkvæmdastjórn félags er aðalþáttur starfsins þar sem starfa með honum fleiri en fimm starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum fleiri en fimm starfsmanna skal miða reiknað endurgjald við flokka B(1), B(2) eða B(3) hér að framan. 

Flokkur D(1)

Maður sem hefur tvo til fimm starfsmenn með sér eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tveggja til fimm starfsmanna.

Mánaðarlaun                   405.000 kr.
Árslaun                         4.860.000 kr.

Flokkur D(2)

Maður sem starfar einn eða með færri en tveimur starfsmönnum eða samtals greidd laun og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum allt að tveggja starfsmanna.

Mánaðarlaun                   338.000 kr.
Árslaun                         4.056.000 kr.

Flokkur D(9)

Maður sem er að hefja starfsemi og hann starfar einn eða með einum starfsmanni. Undir þennan flokk heyra einungis þeir sem eru að hefja sjálfstæða starfsemi í fyrsta sinn, og einungis í eitt ár frá upphafi starfseminnar.

Mánaðarlaun                  245.000 kr.
Árslaun                        2.940.000 kr.

Flokkur E. Ýmis starfsemi einyrkja, ófaglærðra og vélstjórnenda, hreingerningarmenn, dagforeldrar, umönnunarstörf sem ekki krefjast háskólamenntunar.

Til flokks E teljast menn sem vinna í störfum sem enga fagmenntun þarf til en geta þurft að hafa réttindapróf til að sinna starfinu, s.s. réttindi til að stjórna bifreiðum eða vinnuvélum o.s.frv. og falla ekki undir flokka A til D. Ef stjórnun svo sem framkvæmdastjórn félags er aðalþáttur starfsins og starfsmenn með honum eru fleiri en fimm eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum fleiri en fimm starfsmanna skal miða reiknað endurgjald við flokka B(1), B(2) eða B(3) hér að framan.

Til þessa flokks teljast t.d. bifreiðastjórar, stjórnendur vinnuvéla, svo og starfsgreinar sem ekki krefjast sérstakrar starfsmenntunar svo sem hreingerningarmenn, dagforeldrar og starfsfólk við umönnunarstörf hvers konar sem ekki krefjast menntunar heilbrigðisstétta eins og tilgreint er í öðrum flokkum.

Flokkur E skiptist annars vegar í stjórnendur vinnuvéla og hins vegar í önnur ófagleg störf og hvor flokkurinn í tvo undirflokka, eftir eðli og umfangi rekstrarins, auk sérstaks flokks fyrir þá sem eru að hefja starfsemi.

Flokkur E(1)

Stjórnandi vinnuvéla, sem réttindi þarf til að stjórna, þar sem starfa með honum tveir til fimm starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tveggja til fimm starfsmanna.

Mánaðarlaun                   369.000 kr.
Árslaun                         4.428.000 kr.

Flokkur E(2)

Stjórnandi vinnuvéla, sem réttindi þarf til að stjórna, sem starfar einn eða með færri en tveimur starfsmönnum eða samtals greidd laun og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum allt að tveggja starfsmanna.

Mánaðarlaun                   293.000 kr.
Árslaun                         3.516.000 kr.

Flokkur E(3)

Aðrir menn í störfum sem falla ekki undir skilgreiningu annarra flokka, s.s. hreingerningarfólk, dagforeldrar og starfsfólk við umönnunarstörf sem ekki krefjast sérþekkingar, þar sem starfa með honum tveir til fimm starfsmenn eða samtals greidd laun til starfsmanna og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum tveggja til fimm starfsmanna.

Mánaðarlaun                   340.000 kr.
Árslaun                         4.080.000 kr.

Flokkur E(4)

Aðrir menn sem falla ekki undir skilgreiningu annarra flokka, s.s. hreingerningarfólk, dagforeldrar og starfsfólk við umönnunarstörf sem ekki krefjast sérþekkingar, sem starfa einir eða með færri en tveimur starfsmönnum eða samtals greidd laun og greiðslur samkvæmt reikningum fyrir aðkeypt vinnuframlag samsvara árslaunum allt að tveggja starfsmanna.

Mánaðarlaun                  271.000 kr.
Árslaun                        3.252.000 kr.

Flokkur E(9)

Maður sem er að hefja starfsemi og hann starfar einn eða með einum starfsmanni. Undir þennan flokk heyra einungis þeir sem eru að hefja sjálfstæða starfsemi í fyrsta sinn, og einungis í eitt ár frá upphafi starfseminnar.

Mánaðarlaun                    196.000 kr.
Árslaun                          2.352.000 kr.

Flokkur F. Sjómennska

Til þessa flokks teljast sjómenn, sem starfa sem skipverjar við útgerð. Um önnur störf við útgerð fer eftir flokki B. Undir þennan flokk heyra einnig þeir sem hafa atvinnu af strandveiðum.

Flokkur F skiptist í fimm undirflokka:

Flokkur F(1)

Skipstjóri.

Mánaðarlaun                  507.000 kr.
Árslaun                        6.084.000 kr.

Flokkur F(2)

Stýrimaður og vélstjóri.

Mánaðarlaun                   473.000 kr.
Árslaun                         5.676.000 kr.

Flokkur F(3)

Matsveinn og bátsmaður.

Mánaðarlaun                   421.000 kr.
Árslaun                         5.052.000 kr.

Flokkur F(4)

Háseti.

Mánaðarlaun                   338.000 kr.
Árslaun                         4.056.000 kr.

Reiknað endurgjald í flokkum F(1) – F(4) skal að lágmarki miðast við aflahlut skv. kjarasamningi og hliðstæðar greiðslur til annarra skipverja á sama skipi eða hliðstæðu.

Flokkur F(5)

Skipverji á smábát, með og án kjarasamninga.

Mánaðarlaun                   338.000 kr.
Árslaun                         4.056.000 kr.

Reiknað endurgjald og greidd laun af aflahlut samtals skulu ekki vera lægra en 30% af 70% af aflaverðmæti bátsins, eða ekki lægri en heildar skiptaverðmæti samkvæmt ákvæðum viðeigandi kjarasamninga séu þeir fyrir hendi.

Við skil á staðgreiðslu er heimilt að miða við fjárhæðir í framangreindum flokkum en í skattframtali skal reiknað endurgjald ekki vera lægra en viðmiðun við aflaverðmæti tilgreinir.

Flokkur G. Landbúnaður

Til flokks G teljast bændur sem einir eða með öðrum standa fyrir búrekstri, með eða án aðkeypts vinnuafls. Standi hjón bæði fyrir búrekstrinum skal reiknað endurgjald hvors hjónanna um sig metið miðað við vinnuframlag hvors um sig við búreksturinn og skiptist rekstrarhagnaður jafnframt á milli þeirra í hlutfalli við reiknað endurgjald þeirra. Vinni það hjóna, sem ekki stendur fyrir búrekstri með maka sínum, við reksturinn skal meta því endurgjald með hliðsjón af vinnuframlagi þess, metið á sama verði og endurgjald makans, og telst rekstrarhagnaður þá vera tekjur þess hjóna sem stendur fyrir búrekstrinum. Sé búrekstur umfangsmikill og tveir eða fleiri starfsmenn eru á launum auk bóndans og maka hans og barna innan 16 ára skal flokka starfið í flokka B(1) til B(4).

Í blönduðum búskap skal ákvarða viðmiðunarflokk miðað við þann hluta búskaparins sem meiri hluti tekna stafar af.

Stundi bóndi aðra starfsemi en búskap skal ákvarða reiknað endurgjald vegna annarrar starfsemi en búrekstursins samkvæmt viðeigandi viðmiðunarflokki fyrir það starf.

Flokkur G skiptist í sex undirflokka:

Flokkur G(1)

Bóndi með sauðfjárrækt sem aðalbúgrein og hefur meiri hluta bútekna af henni. Flokkurinn miðast við mest 400 fjár á húsi (vetrarfóðrað á húsi).

Mánaðarlaun                   125.000 kr.
Árslaun                         1.500.000 kr.

Flokkur G(2)

Bóndi með sauðfjárrækt sem aðalbúgrein og hefur meiri hluta bútekna af henni. Flokkurinn miðast við fleiri en 400 fjár á húsi (vetrarfóðrað á húsi).

Mánaðarlaun                   173.000 kr.
Árslaun                         2.076.000 kr.

Flokkur G(3)

Bóndi með kúabú sem aðalbúgrein og hefur meiri hluta bútekna af henni. Flokkurinn miðast við mest 25 mjólkandi kýr.

Mánaðarlaun                   162.000 kr.
Árslaun                         1.944.000 kr.

Flokkur G(4)

Bóndi með kúabú sem aðalbúgrein og hefur meiri hluta bútekna af henni. Flokkurinn miðast við fleiri en 25 mjólkandi kýr.

Mánaðarlaun                   223.000 kr.
Árslaun                         2.676.000 kr.

Flokkur G(5)

Bóndi sem stendur fyrir öðrum búrekstri, svo sem svínarækt, alifuglarækt og annarri kjötframleiðslu, hrossarækt,  grænmetisrækt og garðplönturækt.

Mánaðarlaun                   249.000 kr.
Árslaun                         2.988.000 kr.

Flokkur G(6)

Bóndi með loðdýrarækt sem aðalbúgrein og hefur meiri hluta bútekna af henni.

Mánaðarlaun                  312.000 kr.
Árslaun                        3.744.000 kr.

Flokkur H. Makar og börn

Maður sem starfar við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi maka síns eða starfar hjá félagi sem maki hans eða nákomnir venslamenn hafa ráðandi stöðu í vegna eignar- eða stjórnaraðildar svo og barn sem starfar með sama hætti við atvinnurekstur foreldris.

Reiknað endurgjald maka skal almennt taka mið af þeim kjarasamningum sem eru í gildi fyrir viðkomandi starf, en þó skal það aldrei nema lægri fjárhæðum en samkvæmt viðmiðunarflokkum H(1)-H(3).

Flokkur H(1)

Sérfræðingur, sbr. flokk A, sem vinnur í sérgrein sinni en stendur ekki fyrir starfsemi.

Mánaðarlaun                   509.000 kr.
Árslaun                         6.108.000 kr.

Flokkur H(2)

Iðnaðarmaður, sbr. flokk D, sem vinnur í iðngrein sinni en stendur ekki fyrir starfsemi.

Mánaðarlaun                   271.000 kr.
Árslaun                         3.252.000 kr.

Flokkur H(3)

Ófaglærður starfsmaður.

Mánaðarlaun                   170.000 kr.
Árslaun                         2.040.000 kr.

Flokkur H(4)

Barn, 15 ára.

Mánaðarlaun                   118.000 kr.
Árslaun                         1.416.000 kr.

Flokkur H(5)

Barn, 13 eða 14 ára.

Mánaðarlaun                    102.000 kr.
Árslaun                          1.224.000 kr.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Reglur um reiknað endurgjald á tekjuárinu 2013 - Auglýsing nr. 1180/2012 í B-deild Stjórnartíðinda

Yfirlit yfir reglur um reiknað endurgjald síðustu ára í Stjórnartíðindum

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum